Rize’de Kalp Krizi Geçiren 6. Sınıf Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Rize’de kalp krizi ge­çi­ren or­ta­okul öğ­ren­ci­si, kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di.

İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan pay­la­şım­da, Ar­de­şen Yavuz Selim Or­ta­oku­lu 6. sınıf öğ­ren­ci­si Ada İslam’ın ge­çir­di­ği kalp krizi so­nu­cu vefat et­ti­ği ve her­ke­si acıya boğ­du­ğu be­lir­til­di.
Pay­la­şım­da, “An­ne­si­ne, ba­ba­sı­na, ak­ra­ba­la­rı­na ve eği­tim ca­mi­amı­za baş sağ­lı­ğı ve sabır di­li­yo­ruz. Me­ka­nı cen­net olsun.” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di.
Öte yan­dan, İslam’ın ce­na­ze­si­nin, dün Pazar Sahil Ca­mi­si’nde kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ki­raz­lık Ma­hal­le­si’ndeki aile kab­ris­ta­nı­na def­ne­dil­di­ği bil­di­ril­di.

Haber Mer­ke­zi