Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un orta saha oyun­cu­su Dam­jan Do­ko­vic, Ata­kaş Ha­tays­por ma­çın­da elde et­tik­le­ri ga­li­bi­ye­tin ar­dın­dan 31. haf­ta­da Ga­la­ta­sa­ray mü­ca­de­le­sin­den de iyi bir so­nuç­la ay­rıl­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Do­ko­vic, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki idman ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ligin ikin­ci ya­rı­sın­da şam­pi­yon­luk için mü­ca­de­le veren üç ta­kı­mın kalan maç­la­rın­da çok az puan kay­be­de­cek­le­ri­ni ken­di­le­ri­nin de bil­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Ga­la­ta­sa­ray ma­çı­nın zor ge­çe­ce­ği­ne işa­ret eden Do­ko­vic, “Biz oraya iyi bir per­for­mans ser­gi­le­yip puan ka­zan­mak için gi­di­yo­ruz. Uzun zaman sonra al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet bizim için moral oldu. Bu sa­ye­de ola­bil­di­ğin­ce iyi bir şe­kil­de ha­zır­la­nıp Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­dan da iyi bir sonuç çı­kar­mak is­ti­yo­ruz.” dedi. Do­ko­vic, Rize’ye uyum sağ­la­dı­ğı­nı ve ya­ban­cı­lık çek­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Gel­di­ğim gün­den beri yö­ne­tim, takım ar­ka­daş­la­rım, kulüp ça­lı­şan­la­rı olsun, daha hızlı adap­te olmam için mü­ca­de­le ver­di­ler. Ken­di­mi bu­ra­da evim­de gibi his­se­di­yo­rum. İlk gel­di­ğim za­man­lar­da Ko­vid-19’dan do­la­yı çok eksik oyun­cu­muz vardı. Takım çok iyi bir du­rum­da de­ğil­di. Son al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet­le bu kas­vet­li ha­va­yı da­ğıt­tık.” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi