Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Ga­la­ta­sa­ray maçı ön­ce­sin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Dep­las­man­dan pu­an­la dön­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­yen tec­rü­be­li hoca, “Ka­zan­mak adına te­ri­mi­zin son dam­la­sı­na kadar mü­ca­de­le ve­re­ce­ğiz” dedi.

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray dep­las­ma­nın­da boy gös­te­recek olan Çay­kur Ri­zes­por, kar­şı­laş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde sür­dür­dü. Ant­ren­man ön­ce­sin­de ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun, Ha­tays­por ma­çı­nı güzel bir ga­li­bi­yet ile ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı ve ligin ka­la­nın­da ba­şa­rı sağ­la­mak için mü­ca­de­le­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni dile ge­tir­di.
“Pu­an­la ay­rıl­mak is­ti­yo­ruz”
Ha­tays­por ga­li­bi­ye­ti­nin moral ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bü­lent Uygun, “Geçen hafta al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet hem ta­kı­mı­mı­za hem ta­raf­ta­rı­mı­za hem de bizi se­ven­le­re moral oldu. O maçı artık ge­ri­de bı­ra­ka­rak, her maçı 1 gün ya­şa­ya­rak, her maçı 1 gün plan­la­ya­rak, gerek sis­tem ola­rak, gerek tak­tik ola­rak sa­ha­da ka­zan­ma adına, gerek bi­rey­sel ye­te­nek­le­ri ser­gi­le­mek adına mü­ca­de­le­mi­zi son dam­la­sına kadar verme ve ondan sonra pu­an­lar­la ay­rıl­ma­yı dü­şün­dü­ğü­müz bir sü­re­ce gi­di­yo­ruz” dedi.
Ga­la­ta­sa­ray ile kar­şı­la­şa­cak­la­rı maç­tan puan ala­rak Rize’ye dön­mek is­te­dik­le­ri­ni ifade eden Uygun “Ga­la­ta­sa­ray şam­pi­yon­luk ya­rı­şı içe­ri­sin­de, çok ka­li­te­li, Fal­cao gibi Mus­ta­fa gibi for­vet ayak­la­rıy­la bir­çok ye­te­nek­li fut­bol­cu­la­ra sahip. Ta­kı­mın iyi ta­raf­la­rı­nı ana­liz yap­tık. Kendi sis­te­mimi­zi, oyun an­la­yı­şı­mı­zı ve Ri­zes­por an­la­yı­şı­na ya­kı­şan mü­ca­de­le­mi­zi sa­ha­da ve­re­rek ora­dan pu­an­la dön­mek is­ti­yo­ruz. İnşal­lah Allah’ın iz­niy­le de bunu ba­şa­rı­rız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ta­kım­da söz­leş­me­si biten oyun­cu­lar hak­kın­da da ko­nu­şan Uygun “Her­kes­le ça­lış­mak is­te­rim. Ri­zes­por’un men­fa­ati­ne kim olur­sa olsun, Ri­zes­por’un hiz­met an­la­yı­şı­nı, o for­ma­yı, şe­re­fi­ni, du­ru­şu­nu sa­ha­ya koy­mak is­te­yecek her fut­bol­cu bi­zim­le bir­lik­te ola­cak­tır. Şu anda trans­fer­le­ri dü­şü­necek ne du­rum­da­yız ne po­zis­yon­da­yız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Eleş­ti­ril­me­miz kadar nor­mal bir şey yok”
Sos­yal med­ya­da ken­di­si­ne yö­ne­lik ya­pı­lan eleş­ti­ri­ler hak­kın­da da ko­nu­şan Uygun, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Biz sos­yal medya ile ya­şa­ya­ma­yız. Ülke sos­yal medya ile de yö­ne­til­mi­yor. Veya sos­yal med­ya­dan in­san­la­rın fi­kir­le­ri­ni söy­le­me­si kadar güzel bir şey de yok. İnsan­lar bizi nasıl ta­nı­yor­sa öyle ta­nı­tı­yor. Do­la­yı­sıy­la beni ta­nı­ma­yan sev­me­ye­bi­li­yor. Ta­nı­dık­tan sonra çok se­vi­yor hatta ta­nı­yan­dan daha çok se­vi­yor. Ben ya­şa­dık­la­rı­mı bu­ra­da an­lat­sam ke­li­me yet­mez. Ben ha­ya­tım bo­yun­ca olan bütün suç­la­rı üze­ri­me almış, böyle ya­şa­mış, gön­lüm­de­ki kal­bim­de­ki sev­gi­mi hep an­lat­ma­ya ça­lış­mış bir ada­mım. Hep doğru ol­ma­ya ça­lış­tım. O kar­deş­le­ri­mi­zin de dü­şün­ce­le­ri­ne saygı duy­mak zo­run­da­yız. Ha­ka­ret, küfür bu tarz şey­ler ol­ma­ma­sı ge­re­ken şey­ler. Sos­yal medya ol­ma­dan önce böyle bir dünya yoktu. Şimdi sos­yal med­ya­da bun­lar çı­kı­yor. TC kim­lik nu­ma­ra­sıy­la her­kes girse iyi olur. 170-180 kadar Twit­ter’dan küfür ya­zan­lar var. On­la­rı mah­ke­me­ye ver­dim. 15’er bin lira zaten öde­di­ler Meh­met­çik Vakfı’na, Çocuk Esir­ge­me Ku­ru­mu’na. Sağ olsun onlar da kıyak yap­tı­lar. Tabi ye­di­ği­miz bir küfür var ama on­la­rın da bir yar­dım­la­rı oldu. Ya­pa­cak bir şey yok. Bu ül­ke­de kim­ler eleş­ti­ril­mi­yor ki bizim eleş­ti­ril­me­miz kadar nor­mal bir şey yok. Dün­ya­nın en güzel iş­le­ri ya­pıl­mış bu ül­ke­de büyük hiz­met­ler yap­mış in­san­la­rı­mı­zı eleş­ti­ri­yo­ruz. O yüz­den eleş­ti­ri­ler­le il­gi­li çok sı­kın­tı yok. Yeter ki biz işi­mi­zi ya­pa­lım.”


Haber Merkezi