9 YILDA 3.100 METRELİK DALLIKAVAK TÜNELİ DELİNEMEDİ

Doğu Ka­ra­de­niz’i doğu Ana­do­lu ve GAP a bağ­la­ya­cak en kısa ve gü­ven­li ka­ra­yo­lu­nun 3 önem­li Tü­ne­lin­den en kü­çü­ğü olan 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de bir sü­re­dir ça­lış­ma­nın dur­ma­sı tep­ki­le­re sebep oldu. Bu Tü­ne­lin de­lin­me­si­ne 2012 yı­lın­da baş­lan­mış­tı.

2640 metre ra­kım­dan geçen Ovit Tü­ne­lin­den sonra 2380 metre ra­kım­lı Göl­yurt Da­ğı­nı ekar­te edecek 7200 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kırık Tü­ne­li ve 3.100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dallı Kavak pro­je­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da 259 ki­lo­met­re­lik uzun­luk yak­la­şık 195 ki­lo­met­re­ye inecek ve bugün 4 sa­at­te gi­di­len Ri­ze-Er­zu­rum ara­sın­da 2 sa­at­te ula­şım sağ­lan­mış ola­cak. Bu kı­sal­ma sa­ye­sin­de hem za­man­dan hem akar­ya­kıt­tan ta­sar­ruf ya­pıl­mış ola­cak.

Tü­ne­lin % 70 ‘i de­lin­di
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de %70 delme %50 be­ton­la­ma ça­lış­ma­sı­nın bit­ti­ği öğ­re­ni­lir­ken yük­le­ni­ci Bay­burt­lu fir­ma­nın işi bi­tir­me­me­si yol­dan se­ya­hat eden­le­rin ve yöre hal­kı­nın tep­ki­si­ni çekti.
Kırık ve Dal­lı­ka­vak Tü­nel­le­ri hak­kın­da bir süre önce Er­zu­rum AK Parti Mil­let­ve­ki­li İbra­him Ay­de­mir Ulaş­tır­ma Ba­ka­nıy­la gö­rüş­me­ler yap­mış, İYİ Parti Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Meh­met Naci Ci­nis­li tünel niye ta­mam­lan­ma­dı diye Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­na soru sor­muş­tu.
Er­zu­rum eski İl Genel Mec­lis Üyesi Tah­sin Bay­ra­moğ­lu’da yap­tı­ğı açık­la­ma­da ‘Er­zu­rum, Ovit, Kırık ve Dal­lı­ka­vak tü­nel­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sıy­la de­ni­ze sa­hi­le ve li­ma­na ka­vu­şa­cak.
Bu yol bizi de­ni­ze ulaş­tı­ra­cak en kısa ve en gü­ven­li ka­ra­yo­lu­dur.
Ovit Tü­ne­li hiz­me­te girdi, Kırık Tü­ne­li de­lin­me­ye devam edi­yor ama Dallı kavak Tü­ne­lin­de ça­lış­ma­nın dur­ma­sı­nı an­la­mak zor.
Ça­lış­ma niye stop etmiş. Ri­ze-Er­zu­rum-GAP yo­lu­nun ta­mam­lan­ma­sı zaman ve yakıt ba­kı­mın­dan ta­sar­ruf de­mek­tir.
Dal­lı­ka­vak ve Kırık bit­me­den Ovit bir mana teş­kil et­mi­yor.
Doğu’nun ve Güney’in kısa yol­dan li­ma­na ulaş­ma­sı için sö­zü­nü et­ti­ği­miz bu tü­nel­le­rin bir an önce bi­ti­ril­me­si ge­re­kir’ dedi.
Dallı kavak Tü­ne­li yolu 4400 metre kı­sal­tı­yor
2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­lan­dı­ğın­da 2019 yı­lın­da hiz­me­te gi­re­ce­ği söy­len­me­si­ne rağ­men tü­nel­de bir sü­re­dir delme ça­lış­ma­sı dur­muş du­rum­da.
Kop Tü­ne­li­ni yapan Bay­but­lu fir­ma­nın Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de işi dur­dur­ma­sı tep­ki­le­ri be­ra­be­rin­de ge­tir­di.
Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­la­ra göre Dallı kavak Tü­ne­li 2022 de, Kırık Tü­ne­li ise 2023’e kadar ula­şı­ma açı­la­cak.
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li ta­mam­lan­dı­ğın­da 2349 metre ra­kım­lı dağ­da­ki eski yol ge­çi­şi­ni 4.400 metre kı­salt­mış ola­cak.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU