Monthly Archives: Mart 2021

9 YILDA 3.100 METRELİK DALLIKAVAK TÜNELİ DELİNEMEDİ

Doğu Ka­ra­de­niz’i doğu Ana­do­lu ve GAP a bağ­la­ya­cak en kısa ve gü­ven­li ka­ra­yo­lu­nun 3 önem­li Tü­ne­lin­den en kü­çü­ğü olan 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de bir sü­re­dir ça­lış­ma­nın dur­ma­sı tep­ki­le­re sebep oldu. Bu Tü­ne­lin de­lin­me­si­ne 2012 yı­lın­da baş­lan­mış­tı.

2640 metre ra­kım­dan geçen Ovit Tü­ne­lin­den sonra 2380 metre ra­kım­lı Göl­yurt Da­ğı­nı ekar­te edecek 7200 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kırık Tü­ne­li ve 3.100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dallı Kavak pro­je­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da 259 ki­lo­met­re­lik uzun­luk yak­la­şık 195 ki­lo­met­re­ye inecek ve bugün 4 sa­at­te gi­di­len Ri­ze-Er­zu­rum ara­sın­da 2 sa­at­te ula­şım sağ­lan­mış ola­cak. Bu kı­sal­ma sa­ye­sin­de hem za­man­dan hem akar­ya­kıt­tan ta­sar­ruf ya­pıl­mış ola­cak.

Tü­ne­lin % 70 ‘i de­lin­di
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de %70 delme %50 be­ton­la­ma ça­lış­ma­sı­nın bit­ti­ği öğ­re­ni­lir­ken yük­le­ni­ci Bay­burt­lu fir­ma­nın işi bi­tir­me­me­si yol­dan se­ya­hat eden­le­rin ve yöre hal­kı­nın tep­ki­si­ni çekti.
Kırık ve Dal­lı­ka­vak Tü­nel­le­ri hak­kın­da bir süre önce Er­zu­rum AK Parti Mil­let­ve­ki­li İbra­him Ay­de­mir Ulaş­tır­ma Ba­ka­nıy­la gö­rüş­me­ler yap­mış, İYİ Parti Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Meh­met Naci Ci­nis­li tünel niye ta­mam­lan­ma­dı diye Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­na soru sor­muş­tu.
Er­zu­rum eski İl Genel Mec­lis Üyesi Tah­sin Bay­ra­moğ­lu’da yap­tı­ğı açık­la­ma­da ‘Er­zu­rum, Ovit, Kırık ve Dal­lı­ka­vak tü­nel­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sıy­la de­ni­ze sa­hi­le ve li­ma­na ka­vu­şa­cak.
Bu yol bizi de­ni­ze ulaş­tı­ra­cak en kısa ve en gü­ven­li ka­ra­yo­lu­dur.
Ovit Tü­ne­li hiz­me­te girdi, Kırık Tü­ne­li de­lin­me­ye devam edi­yor ama Dallı kavak Tü­ne­lin­de ça­lış­ma­nın dur­ma­sı­nı an­la­mak zor.
Ça­lış­ma niye stop etmiş. Ri­ze-Er­zu­rum-GAP yo­lu­nun ta­mam­lan­ma­sı zaman ve yakıt ba­kı­mın­dan ta­sar­ruf de­mek­tir.
Dal­lı­ka­vak ve Kırık bit­me­den Ovit bir mana teş­kil et­mi­yor.
Doğu’nun ve Güney’in kısa yol­dan li­ma­na ulaş­ma­sı için sö­zü­nü et­ti­ği­miz bu tü­nel­le­rin bir an önce bi­ti­ril­me­si ge­re­kir’ dedi.
Dallı kavak Tü­ne­li yolu 4400 metre kı­sal­tı­yor
2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­lan­dı­ğın­da 2019 yı­lın­da hiz­me­te gi­re­ce­ği söy­len­me­si­ne rağ­men tü­nel­de bir sü­re­dir delme ça­lış­ma­sı dur­muş du­rum­da.
Kop Tü­ne­li­ni yapan Bay­but­lu fir­ma­nın Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de işi dur­dur­ma­sı tep­ki­le­ri be­ra­be­rin­de ge­tir­di.
Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­la­ra göre Dallı kavak Tü­ne­li 2022 de, Kırık Tü­ne­li ise 2023’e kadar ula­şı­ma açı­la­cak.
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li ta­mam­lan­dı­ğın­da 2349 metre ra­kım­lı dağ­da­ki eski yol ge­çi­şi­ni 4.400 metre kı­salt­mış ola­cak.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Temizlik Görevlisi Köpekle Olan Kovalamacasını Anlattı

Rize’de te­miz­lik gö­rev­li­si ile köpek ara­sın­da ya­şa­nan eğ­len­ce­li da­ki­ka­lar sos­yal med­ya­da be­ğe­ni re­kor­la­rı kırdı. Ola­yın ar­dın­dan te­miz­lik gö­rev­li­si Erhan Taş­pı­nar, kö­pek­le olan gül­dü­ren ko­va­la­ma­ca­sı­nı an­lat­tı.

Olay, İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’nde ya­şan­dı. Rize Be­le­di­ye­sin­de te­miz­lik gö­rev­li­si ola­rak ça­lı­şan Erhan Taş­pı­nar, mola ver­di­ğin­de ya­nı­na gelen köpek sü­pür­ge­si­ni alıp kaçtı. Taş­pı­nar’ın kö­pe­ğin pe­şin­den ko­şar­ken, “O bana zim­met­li” de­me­si ve o an­la­rı ka­me­ra­ya yan­sı­dı. Gö­rün­tü­ler sos­yal med­ya­da ya­yı­lın­ca her­kes Taş­pı­nar’ı merak etti. O an­la­rı an­la­tan ve sos­yal med­ya­da ken­di­ni gör­dü­ğün­de çok şa­şır­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Erhan Taş­pı­nar, ya­şa­dı­ğı olaya iliş­kin “Böl­gem olan İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’nde ça­lı­şır­ken mola sa­atin­de ara ver­dim. Ora­da­ki sa­hip­li bir köpek benim sü­pür­ge­mi alıp koş­ma­ya baş­la­dı. Bende pe­şin­den koş­tum, böyle bir ens­tan­ta­ne oldu. Orada bir va­tan­daş çekim yaptı ve in­ter­ne­te attı. Öyle gü­le­ce­ği­miz bir durum oldu. Bende sos­yal med­ya­da rast­la­dım. Hay­van­la­rı se­vi­yo­rum, on­la­ra değer ve­ri­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Vi­de­oda­ki “O bana zim­met­li” söz­le­ri hak­kın­da da ko­nu­şan Taş­pı­nar “Biz ailecek Kemal Sunal film­le­ri­ni se­ve­rek iz­le­riz. Bende rah­met­li­yi çok se­vi­yo­rum Allah gani gani rah­met ey­le­sin. Onun için söy­le­dim bende. Baya da bir yorum geldi. Sü­pür­ge­yi kur­tar­dım ama zaten bana ge­ti­re­cek­ti onu” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

ÜNİVERSİTELERİMİZ

Dün­ya­da ba­şa­rı sı­ra­la­ma­sın­da üni­ver­si­te­ler ye­ri­ni aldı.
Geç­miş­te ol­du­ğu gibi şim­di­de ilk 500 ara­sı­na giren Türk Üni­ver­si­te­si yok ma­ale­sef.
Dev­le­ti­mi­zi yö­ne­ten­ler sık sık dün­ya­da söz sa­hi­bi dev­let­le­ra­ra­sın­da­yız diyor ama Üni­ver­si­te­miz niye bu ka­te­go­ri­de yok.
Lise gibi her Vi­la­ye­te bir değil bir­kaç Üni­ver­si­te açı­lı­yor ama eği­tim öğ­re­tim ka­li­te­si aran­mı­yor. Hoca başta olmak üzere sos­yal, kül­tü­rel gibi bir­çok ek­sik­li­ğin­den do­la­yı eği­tim­de ka­li­te yok, se­vi­ye yük­se­le­mi­yor.
Bugün bir­çok ili­miz­de­ki Üni­ver­si­te­ler 50 ön­ce­si­nin Li­se­le­ri ka­li­te­sin­de değil. Öğ­ren­ci­ler müş­te­ri gibi gö­rül­dük­le­ri şe­hir­ler­de yal­nız­ca fo­toğ­raf­lı im­za­lı mü­hür­lü gös­te­riş­li Üni­ver­si­te Dip­lo­ma­sı sa­hi­bi ola­rak ev­le­ri­ne dö­nü­yor.
Tür­ki­ye’de 130 Dev­let 73 Özel olmak üzere top­lam­da 203 tane Üni­ver­si­te var. Bu Üni­ver­si­te­le­rin bir­ço­ğu İstan­bul’da.
2021 dünya Üni­ver­si­te­ler arası sı­ra­la­ma­sın­da Tür­ki­ye’deki 203 Üni­ver­si­te ara­sın­da yal­nız Koç Üni­ver­si­te­si yer almış.
Koç Üni­ver­si­te­si, yük­se­köğ­re­tim de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu QS ta­ra­fın­dan her yıl ya­yım­la­nan dün­ya­nın en iyi üni­ver­si­te­le­ri lis­te­si­ne geçen yıla göre 14 sıra ge­ri­le­ye­rek 465’nci sı­ra­dan girdi.
İşin doğ­ru­su 500 üni­ver­si­te ara­sın­da tek Üni­ver­si­te­miz var.
İlk 1000’de ise Tür­ki­ye’den 9 Üni­ver­si­te.
RTEÜ bu sı­ra­la­ma­da ol­ma­lıy­dı.
Rize’de dün değil 17 Mart 2006 yı­lın­da ku­ru­lan Rize Üni­ver­si­te­si son­ra­dan ismi de­ği­şe­rek RTEÜ olan gü­zi­de Üni­ver­si­te­miz ka­çın­cı sı­ra­da bil­mi­yo­rum.
Kısır çe­kiş­me­le­rin bir ta­ra­fa bı­ra­kı­la­rak, si­ya­se­tin elini çek­ti­ği ilim bilim yo­lun­da yük­sek se­vi­ye­le­re çı­ka­cak Üni­ver­si­te­mi­zi çok hayal edi­yo­rum.
RTEÜ’nin iyi se­vi­ye­ler­de ol­ma­ma­sı Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın adına ya­kış­mı­yor. Dünya li­de­ri­nin is­mi­ni ta­şı­yan Üni­ver­si­te­miz keşke ilk bin değil de ilk 500 için­de yer al­say­dı.

RİZELİ AVUKATTAN KAMER GENÇ BELGESELİ

Ri­ze­li Avu­kat Remzi Kaz­maz Tun­ce­li eski Mil­let­ve­ki­li Kamer Genç’in ha­ya­tı­nı bel­ge­sel film yaptı.

Çevre dostu Avu­kat ola­rak ta­nı­nan Remzi Kaz­maz eski Mil­let­ve­ki­li Kamer Genç hak­kın­da yap­tı­ğı bel­ge­sel film ko­nu­sun­da CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nu ga­la­sı­na davet etti.
Film hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Av. Remzi Kaz­maz’ İzmir’de TÜLOV Tür­ki­ye Ta­nı­tım Araş­tır­ma De­mok­ra­si ve Laik olu­şum Vakfı ola­rak De­ğer­li bü­yü­ğü­müz KAMER GENÇ için ha­zır­la­dı­ğı­mız BEL­GE­SEL FİLM için Genel Baş­ka­nım Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu ile fil­min yö­net­me­ni ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ğim çekim her açı­dan onur du­ya­rak yap­tı­ğım bir iş oldu. Bod­rum­da ya­pa­ca­ğı­mız fil­min ga­la­sı­na davet et­ti­ği­miz Sayın Genel Baş­ka­nım büyük bir ne­za­ket­le bu da­ve­ti kabul etti. Tülov ola­rak ül­ke­mi­zi ve bu ül­ke­ye hiz­met ver­miş kişi ve ku­rum­la­rı De­mok­ra­si ve La­ik­lik üze­rin­den ta­nıt­ma­ya devam ede­ce­ğiz’ dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rize’de Kalp Krizi Geçiren 6. Sınıf Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Rize’de kalp krizi ge­çi­ren or­ta­okul öğ­ren­ci­si, kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di.

İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan pay­la­şım­da, Ar­de­şen Yavuz Selim Or­ta­oku­lu 6. sınıf öğ­ren­ci­si Ada İslam’ın ge­çir­di­ği kalp krizi so­nu­cu vefat et­ti­ği ve her­ke­si acıya boğ­du­ğu be­lir­til­di.
Pay­la­şım­da, “An­ne­si­ne, ba­ba­sı­na, ak­ra­ba­la­rı­na ve eği­tim ca­mi­amı­za baş sağ­lı­ğı ve sabır di­li­yo­ruz. Me­ka­nı cen­net olsun.” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di.
Öte yan­dan, İslam’ın ce­na­ze­si­nin, dün Pazar Sahil Ca­mi­si’nde kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ki­raz­lık Ma­hal­le­si’ndeki aile kab­ris­ta­nı­na def­ne­dil­di­ği bil­di­ril­di.

Haber Mer­ke­zi

Bülent Uygun: Terimizin Son Damlasına Kadar Mücadele Edeceğiz

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Ga­la­ta­sa­ray maçı ön­ce­sin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Dep­las­man­dan pu­an­la dön­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­yen tec­rü­be­li hoca, “Ka­zan­mak adına te­ri­mi­zin son dam­la­sı­na kadar mü­ca­de­le ve­re­ce­ğiz” dedi.

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray dep­las­ma­nın­da boy gös­te­recek olan Çay­kur Ri­zes­por, kar­şı­laş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde sür­dür­dü. Ant­ren­man ön­ce­sin­de ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun, Ha­tays­por ma­çı­nı güzel bir ga­li­bi­yet ile ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı ve ligin ka­la­nın­da ba­şa­rı sağ­la­mak için mü­ca­de­le­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni dile ge­tir­di.
“Pu­an­la ay­rıl­mak is­ti­yo­ruz”
Ha­tays­por ga­li­bi­ye­ti­nin moral ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bü­lent Uygun, “Geçen hafta al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet hem ta­kı­mı­mı­za hem ta­raf­ta­rı­mı­za hem de bizi se­ven­le­re moral oldu. O maçı artık ge­ri­de bı­ra­ka­rak, her maçı 1 gün ya­şa­ya­rak, her maçı 1 gün plan­la­ya­rak, gerek sis­tem ola­rak, gerek tak­tik ola­rak sa­ha­da ka­zan­ma adına, gerek bi­rey­sel ye­te­nek­le­ri ser­gi­le­mek adına mü­ca­de­le­mi­zi son dam­la­sına kadar verme ve ondan sonra pu­an­lar­la ay­rıl­ma­yı dü­şün­dü­ğü­müz bir sü­re­ce gi­di­yo­ruz” dedi.
Ga­la­ta­sa­ray ile kar­şı­la­şa­cak­la­rı maç­tan puan ala­rak Rize’ye dön­mek is­te­dik­le­ri­ni ifade eden Uygun “Ga­la­ta­sa­ray şam­pi­yon­luk ya­rı­şı içe­ri­sin­de, çok ka­li­te­li, Fal­cao gibi Mus­ta­fa gibi for­vet ayak­la­rıy­la bir­çok ye­te­nek­li fut­bol­cu­la­ra sahip. Ta­kı­mın iyi ta­raf­la­rı­nı ana­liz yap­tık. Kendi sis­te­mimi­zi, oyun an­la­yı­şı­mı­zı ve Ri­zes­por an­la­yı­şı­na ya­kı­şan mü­ca­de­le­mi­zi sa­ha­da ve­re­rek ora­dan pu­an­la dön­mek is­ti­yo­ruz. İnşal­lah Allah’ın iz­niy­le de bunu ba­şa­rı­rız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ta­kım­da söz­leş­me­si biten oyun­cu­lar hak­kın­da da ko­nu­şan Uygun “Her­kes­le ça­lış­mak is­te­rim. Ri­zes­por’un men­fa­ati­ne kim olur­sa olsun, Ri­zes­por’un hiz­met an­la­yı­şı­nı, o for­ma­yı, şe­re­fi­ni, du­ru­şu­nu sa­ha­ya koy­mak is­te­yecek her fut­bol­cu bi­zim­le bir­lik­te ola­cak­tır. Şu anda trans­fer­le­ri dü­şü­necek ne du­rum­da­yız ne po­zis­yon­da­yız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Eleş­ti­ril­me­miz kadar nor­mal bir şey yok”
Sos­yal med­ya­da ken­di­si­ne yö­ne­lik ya­pı­lan eleş­ti­ri­ler hak­kın­da da ko­nu­şan Uygun, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Biz sos­yal medya ile ya­şa­ya­ma­yız. Ülke sos­yal medya ile de yö­ne­til­mi­yor. Veya sos­yal med­ya­dan in­san­la­rın fi­kir­le­ri­ni söy­le­me­si kadar güzel bir şey de yok. İnsan­lar bizi nasıl ta­nı­yor­sa öyle ta­nı­tı­yor. Do­la­yı­sıy­la beni ta­nı­ma­yan sev­me­ye­bi­li­yor. Ta­nı­dık­tan sonra çok se­vi­yor hatta ta­nı­yan­dan daha çok se­vi­yor. Ben ya­şa­dık­la­rı­mı bu­ra­da an­lat­sam ke­li­me yet­mez. Ben ha­ya­tım bo­yun­ca olan bütün suç­la­rı üze­ri­me almış, böyle ya­şa­mış, gön­lüm­de­ki kal­bim­de­ki sev­gi­mi hep an­lat­ma­ya ça­lış­mış bir ada­mım. Hep doğru ol­ma­ya ça­lış­tım. O kar­deş­le­ri­mi­zin de dü­şün­ce­le­ri­ne saygı duy­mak zo­run­da­yız. Ha­ka­ret, küfür bu tarz şey­ler ol­ma­ma­sı ge­re­ken şey­ler. Sos­yal medya ol­ma­dan önce böyle bir dünya yoktu. Şimdi sos­yal med­ya­da bun­lar çı­kı­yor. TC kim­lik nu­ma­ra­sıy­la her­kes girse iyi olur. 170-180 kadar Twit­ter’dan küfür ya­zan­lar var. On­la­rı mah­ke­me­ye ver­dim. 15’er bin lira zaten öde­di­ler Meh­met­çik Vakfı’na, Çocuk Esir­ge­me Ku­ru­mu’na. Sağ olsun onlar da kıyak yap­tı­lar. Tabi ye­di­ği­miz bir küfür var ama on­la­rın da bir yar­dım­la­rı oldu. Ya­pa­cak bir şey yok. Bu ül­ke­de kim­ler eleş­ti­ril­mi­yor ki bizim eleş­ti­ril­me­miz kadar nor­mal bir şey yok. Dün­ya­nın en güzel iş­le­ri ya­pıl­mış bu ül­ke­de büyük hiz­met­ler yap­mış in­san­la­rı­mı­zı eleş­ti­ri­yo­ruz. O yüz­den eleş­ti­ri­ler­le il­gi­li çok sı­kın­tı yok. Yeter ki biz işi­mi­zi ya­pa­lım.”


Haber Merkezi

Dokovic: Galatasaray MaçındanDa İyi Bir Sonuç Çıkarmak İstiyoruz

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un orta saha oyun­cu­su Dam­jan Do­ko­vic, Ata­kaş Ha­tays­por ma­çın­da elde et­tik­le­ri ga­li­bi­ye­tin ar­dın­dan 31. haf­ta­da Ga­la­ta­sa­ray mü­ca­de­le­sin­den de iyi bir so­nuç­la ay­rıl­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Do­ko­vic, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki idman ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ligin ikin­ci ya­rı­sın­da şam­pi­yon­luk için mü­ca­de­le veren üç ta­kı­mın kalan maç­la­rın­da çok az puan kay­be­de­cek­le­ri­ni ken­di­le­ri­nin de bil­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Ga­la­ta­sa­ray ma­çı­nın zor ge­çe­ce­ği­ne işa­ret eden Do­ko­vic, “Biz oraya iyi bir per­for­mans ser­gi­le­yip puan ka­zan­mak için gi­di­yo­ruz. Uzun zaman sonra al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet bizim için moral oldu. Bu sa­ye­de ola­bil­di­ğin­ce iyi bir şe­kil­de ha­zır­la­nıp Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­dan da iyi bir sonuç çı­kar­mak is­ti­yo­ruz.” dedi. Do­ko­vic, Rize’ye uyum sağ­la­dı­ğı­nı ve ya­ban­cı­lık çek­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Gel­di­ğim gün­den beri yö­ne­tim, takım ar­ka­daş­la­rım, kulüp ça­lı­şan­la­rı olsun, daha hızlı adap­te olmam için mü­ca­de­le ver­di­ler. Ken­di­mi bu­ra­da evim­de gibi his­se­di­yo­rum. İlk gel­di­ğim za­man­lar­da Ko­vid-19’dan do­la­yı çok eksik oyun­cu­muz vardı. Takım çok iyi bir du­rum­da de­ğil­di. Son al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet­le bu kas­vet­li ha­va­yı da­ğıt­tık.” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Talbi; “Şu anda çok ince bir çizgi üzerinde yürüyoruz”

Çay­kur Ri­zes­por­lu fut­bol­cu Talbi: “Yeni ho­ca­mız bize öz güven kattı”
Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans oyun­cu­su Mon­tas­sar Talbi, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun’un ken­di­le­ri­ne öz güven kat­tı­ğı­nı söy­le­di.

Talbi, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki idman ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ata­kaş Ha­tays­por ma­çın­da çok önem­li bir ga­li­bi­yet al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si­nin ta­kı­ma olum­lu yan­sı­dı­ğı­nı ifade eden Tu­nus­lu de­fans oyun­cu­su, “Yeni ho­ca­mız bize öz güven kattı. Bu öz gü­ve­ni sa­ha­ya yan­sıt­ma­yı ba­şar­dık. Kal­bi­miz­le yü­re­ği­miz­le mü­ca­de­le ettik ve skora yan­sı­dı.” dedi.
Talbi, ön­le­rin­de Ga­la­ta­sa­ray ile çok zor bir maç ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, “Önü­müz­de ça­lış­ma sü­re­ci var. Bunu iyi de­ğer­len­dir­mek is­ti­yo­ruz. Ga­la­ta­sa­ray şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­dı­ğı için zor maç ola­cak. Biz oraya eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya gi­di­yo­ruz. Bi­rey­sel de­ğer­len­dir­mek ge­re­kir­se Fal­cao gibi oyun­cu­la­ra karşı oy­na­ma fır­sa­tım ol­muş­tu. İyi bir mü­ca­de­le ola­cak. İyi bir sonuç ile dön­mek is­ti­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Sezon so­nun­da söz­leş­me­si­nin bi­te­ce­ği­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne Talbi, şun­la­rı söy­le­di:
“Çay­kur Ri­zes­por ve Rize bana çok şey kattı. Bu­ra­ya gel­di­ğim gün­den bu yana ken­di­mi evim­de his­set­tim. Çok iyi gün­le­rim oldu. Şu anda çok ince bir çizgi üze­rin­de yü­rü­yo­ruz. Benim ön­ce­lik­li he­de­fim bu ta­kı­mın bana ver­di­ği­ni geri ve­re­bil­mek. Bu ta­kı­mı ola­bil­di­ğin­ce üst sı­ra­la­ra ta­şı­mak is­ti­yo­ruz. Sezon so­nu­na kadar görev ve­ri­lir­se eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni yapma gay­re­tin­de ola­ca­ğız.”

Haber Merkezi