Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fizik Bö­lü­mü ger­çek­le­şen ça­lış­ma ile dün­ya­da sa­yı­lı ül­ke­le­rin üre­ti­mi­ni ger­çek­leş­tir­di­ği, Tür­ki­ye’nin de dı­şa­rı­dan ithal et­ti­ği süper ilet­ken mal­ze­me üre­ti­mi ya­pıl­dı. Üre­ti­len mal­ze­me­nin Tür­ki­ye’nin en büyük tek kris­tal süper ilet­ke­ni ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

Sağ­lık sek­tö­rün­den sa­na­yi­ye kadar bir­çok alan­da kul­la­nı­lan ve man­ye­tik ta­şı­ma ka­pa­si­te­si yük­sek olan süper ilet­ken mal­ze­me­ler yurt dı­şın­dan yük­sek ma­li­yet­ler­de Tür­ki­ye’ye ge­ti­ri­li­yor. Süper ilet­ken mal­ze­me­le­rin yük­sek yük ta­şı­ma ka­pa­si­te­si­ne sahip ol­du­ğu­nu ve kendi pro­je­le­ri sa­ye­sin­de bu mal­ze­me­le­rin bo­yu­tu­nu artık mal­ze­me­nin alın­dı­ğı ül­ke­nin değil ken­di­le­ri­nin be­lir­le­ye­ce­ği­ni dile ge­ti­ren RTEÜ Fizik Bö­lü­mü Ka­tı­hal Fi­zi­ği Ana­bi­lim Dalı öğ­re­tim üyesi Doç. Dr. Sait Barış Güner “Prof. Dr. Ekrem Yan­maz ve Prof. Dr. Kemal Öz­türk’ün bilgi ve tec­rü­be­le­rin­den de fay­da­la­na­rak Prof. Dr. Şükrü Çelik da­nış­man­lı­ğın­da Tür­ki­ye’nin en büyük tek kris­tal sü­pe­ri­let­ken mal­ze­me­si­ni dok­to­ra te­zim­de üret­tim. Sü­pe­ri­let­ken mal­ze­me­ler je­ne­ra­tör­ler, mo­tor­lar, te­mas­sız man­ye­tik ta­şı­yı­cı­lar, uçan te­ker­ler, man­ye­tik ta­şı­ma ka­pa­si­te­si yük­sek olan tren gibi sis­tem­ler­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bizim üret­ti­ği­miz yük­sek ta­şı­ma ka­pa­si­te­si­ne sahip mal­ze­me­ler­dir. Bi­lim­sel ça­lış­ma­lar­da ve gös­te­ri de­ney­le­rin­de bu mal­ze­me­ler yurt dı­şın­dan yük­sek ma­li­yet­te ve sa­tı­cı­nın is­te­di­ği bo­yut­lar­da satın alın­mak­tay­dı. Bizim üret­ti­ği­miz tek­no­lo­ji sa­ye­sin­de bu durum or­ta­dan kalk­tı, TUBİTAK pro­je­le­rin­den iki ta­ne­si­ne de sa­tı­şı­mı­zı ger­çek­leş­tir­dik” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Sü­pe­ri­let­ken mal­ze­me­nin kul­la­nı­mı­nın ülke ge­ne­lin­de ya­yıl­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Doç. Dr. Güner “Ça­lış­ma­la­rı­mız halen devam et­mek­te­dir. Özel­lik­le ge­liş­tir­di­ği­miz alet­le­ri iler­le­te­rek kul­la­nı­mı­nın ül­ke­miz­de yay­gın­laş­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Ör­ne­ğin Ja­pon­ya’da bir şir­ket ilaç ta­şı­ma­da sü­pe­ri­let­ken mal­ze­me­ler kul­lan­mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de de bunun ya­pıl­ma­sı müm­kün­dür. Organ ve ilaç gibi mal­ze­me­le­rin hız­lı­ca ta­şın­ma­sı için bu sis­te­me ih­ti­yaç var­dır. Sü­pe­ri­let­ken mal­ze­me­ler MR ci­haz­la­rın­da da kul­la­nıl­mak­ta­dır” dedi.
“Yurt dı­şı­na ba­ğım­lı­lı­ğı or­ta­dan kal­dır­dık”
Sü­pe­ri­let­ken mal­ze­me ko­nu­sun­da dışa bağ­lı­lı­ğın kendi dok­to­ra tezi olan bu proje ile or­ta­dan kalk­tı­ğı­nı da ha­tır­la­tan Güner “Bu mal­ze­me­le­ri üre­te­rek yurt dı­şı­na ba­ğım­lı­lı­ğı azalt­mış olduk. Ma­li­ye­ti çok yük­sek fakat ma­li­ye­ti gi­de­rek dü­şür­mek ama­cıy­la sa­tı­şı ger­çek­leş­tir­dik. TUBİTAK kap­sa­mın­da başka şe­hir­den gelen öğ­ren­ci­le­re de an­la­ta­bil­me deney gös­te­re­bil­me fır­sa­tı­mız oldu.
Üç adet TUBİTAK söy­le­şi­sin­de kendi şeh­ri­miz­de­ki or­ta­okul ve lise öğ­ren­ci­le­ri­ne gös­te­ri de­ney­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­dik ve uy­gu­la­ma alan­la­rın­dan bah­set­tik.
Ül­ke­miz­de­ki ge­lecek ne­sil­le­rin bi­li­me olan il­gi­si­nin art­ma­sı­nı ve kul­la­nım alan­la­rı­nı gör­me­si­ni önem­si­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Güner ay­rı­ca bu mal­ze­me­yi üre­ten sa­yı­lı grup­la­rın içe­ri­sin­de RTEÜ ola­rak yer al­ma­nın da ken­di­le­ri­ne mut­lu­luk ver­di­ği­ni dile ge­ti­re­rek “Dün­ya­da bu mal­ze­me­yi sa­yı­lı grup­lar üre­ti­yor bizde bun­la­rın ara­sın­da ol­du­ğu­muz için çok mut­lu­yuz.Bizim la­bo­ra­tu­va­rı­mız şu anda İngil­te­re, Ja­pon­ya, İspan­ya, Ro­man­ya ve Tay­van ile bi­lim­sel ça­lış­ma­lar­da iş­bir­li­ği ha­lin­de bö­lü­mü­müz ise Ce­za­yir, Avus­tu­ral­ya ve Ja­pon­ya ile Eras­mus üze­rin­den bir proje yü­rüt­mek­te­dir” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi