Rize’de Konut Satışları Yüzde 21,4 Düştü

Konut satış is­ta­tis­tik­le­ri kap­sa­mın­da Rize’de Şubat ayı içe­ri­sin­de konut sa­tış­la­rı yüzde 21,4 azal­dı.

2021 yılı Şubat ayın­da Tür­ki­ye’de sa­tı­lan konut sa­yı­sı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 aza­la­rak 81 bin 222 olur­ken, aynı dö­nem­de Doğu Ka­ra­de­niz’de de yüzde 23,5 aza­la­rak 2 bin 54 oldu.
TUİK ve­ri­le­ri­ne göre, 2021 Şubat ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre iller ba­zın­da in­ce­len­di­ğin­de konut sa­tış­la­rı Gü­müş­ha­ne’de yüzde 46,5 aza­la­rak 53’e, Art­vin’de yüzde 42,2 aza­la­rak 108’e, Gi­re­sun’da yüzde 27,3 aza­la­rak 363’e, Ordu’da yüzde 21,5 aza­la­rak 649’a, Rize’de yüzde 21,4 aza­la­rak 246’ya ve Trab­zon’da yüzde 16,6 aza­la­rak 635’e ge­ri­le­di.
Konut satış şe­kil­le­ri­ne göre ise Art­vin’de sa­tı­lan ko­nut­la­rın yüzde 28,7’si ipo­tek­li satış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Sa­tı­lan ko­nut­lar­dan Gi­re­sun’da yüzde 27,0’si, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 24,5’i, Ordu’da yüzde 19,3’ü, Trab­zon’da yüzde 12,4’ü ve Rize’de yüzde 11,0’i ipo­tek­li satış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Ay­rı­ca aynı dö­nem­de Tür­ki­ye’de sa­tı­şı ya­pı­lan ko­nut­la­rın yüzde 30,5’i ilk satış ola­rak ger­çek­le­şir­ken, bu oran Gi­re­sun’da yüzde 52,6, Ordu’da yüzde 42,1, Rize’de yüzde 41,9, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 39,6, Art­vin’de yüzde 33,3 ve Trab­zon’da yüzde 29,6 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Öte yan­dan Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 2021 yılı Şubat ayın­da ya­ban­cı­la­ra sa­tı­lan konut sa­yı­sı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre yüzde 26 ora­nın­da aza­la­rak 2 bin 964 olur­ken, Doğu Ka­ra­de­niz Bölge il­le­ri 2021 Şubat ayın­da ya­ban­cı­la­ra en fazla konut sa­tı­şı ya­pı­lan ilk 10 il ara­sı­na gi­re­me­di.

Haber Merkezi