Rize’de Kısıtlamada Cadde Ve Sokaklar Boş Kaldı

Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) risk ha­ri­ta­sın­da “çok yük­sek risk” ka­te­go­ri­sin­de bu­lu­nan Rize’de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­da cadde ve so­kak­lar boş kaldı.

Rize’de va­tan­daş­la­rın ev­le­ri­ne çe­kil­me­siy­le ken­tin sahil ke­sim­le­ri ve ana cad­de­le­ri ses­siz­li­ğe bü­rün­dü. Ken­tin fark­lı böl­ge­le­rin­de de­ne­tim­ler­de bu­lu­nan polis ekip­le­ri, ted­bir­le­re uyu­lup uyul­ma­dı­ğı­nı kont­rol edi­yor. Rize Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ise bazı böl­ge­ler­de yol ona­rım ve kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da eski bi­na­la­rın yıkım ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor.

Haber Merkezi