Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ay­şe­gül Çopur Çiçek ‘As­lın­da hal­kı­mız, has­ta­la­rı­mız, tüm bu sağ­lık or­du­su­nun, eki­bi­nin birer par­ça­sı. Siz de bu ekibe, biz­le­re des­tek olun. Bizim ya­nı­mız­da olun. Mas­ke-me­sa­fe- te­miz­lik ku­ral­la­rı­na etkin bir şe­kil­de uya­lım. Ken­di­mi­ze gö­nül­lü kı­sıt­la­ma ge­ti­re­lim” dedi.

Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Mik­ro­bi­yo­lo­ji La­bo­ra­tu­va­rı’nda 1 yılda 200 bine yakın ko­ro­na­vi­rüs PCR tes­ti­ni so­nuç­lan­dı­ran eki­bin yoğun me­sa­isi sü­rü­yor. Tıp Bay­ra­mı’nı da ça­lı­şa­rak ge­çi­ren eki­bin ko­or­di­na­tö­rü Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ay­şe­gül Çopur Çiçek, va­tan­daş­la­ra gö­nül­lü kı­sıt­la­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du, ‘Ha­ri­ta­yı ma­vi­ye çe­vir­mek sizin eli­niz­de’ dedi. Tür­ki­ye’de ilk Co­vid-19 va­ka­sı­nın tes­pit edil­di­ği gün­den iti­ba­ren fe­da­kar­ca görev yapan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nı da görev ba­şın­da ge­çi­ri­yor. Pan­de­mi­nin baş­la­ma­sı ile Tür­ki­ye’de ilk ku­ru­lan Co­vid-19 tanı la­bo­ra­tu­var­la­rın­dan olan Rize RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Mik­ro­bi­yo­lo­ji La­bo­ra­tu­va­rı’nda bir yılda mesai gö­zet­mek­si­zin 200 bine yakın test so­nuç­lan­dı­rıl­dı. La­bo­ra­tu­var­da gö­rev­li ekip, va­ka­la­rın azal­tıl­ma­sı için va­tan­daş­la­ra gö­nül­lü kı­sıt­la­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du.
‘SESSİZ KAH­RA­MAN­LAR’
Co­vid-19 Tanı La­bo­ra­tu­va­rı Rize İl Ko­or­di­na­tö­rü RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ay­şe­gül Çopur Çiçek, pa­de­mi­nin ilk gü­nün­den iti­ba­ren sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın yoğun bir mesai har­ca­dık­la­rı­nı söy­le­di. Doç. Dr.Çiçek, ‘Ba­kan­lı­ğı­mı­zın Co­vid-19 tanı la­bo­ra­tu­va­rı ola­rak gö­rev­len­dir­di­ği ve yetki ver­di­ği ilk 37 la­bo­ra­tu­var­dan biri ola­rak baş­la­dı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı­mız­da Rize’miz için hala yoğun bir şe­kil­de mu­tas­yon ana­liz­le­ri­ni de ya­pa­rak hiz­met ver­me­ye devam edi­yo­ruz. Ba­kan­lık­ça yet­ki­len­di­ril­di­ği­miz ilk gün­ler­de gün­lük test sa­yı­mız 125-150 iken, şu an günde bin­le­ri bul­mak­ta. Hatta bin 800- 2 bin test ça­lış­tı­ğı­mız gün­le­ri­miz de ol­muş­tur. Şu ana kadar yap­tı­ğı­mız top­lam test sa­yı­mız­da 200 bin sı­nı­rı­na ulaş­tık. Güçlü la­bo­ra­tu­var alt ya­pı­mız ve fe­da­kar­ca ça­lı­şan sağ­lık per­so­nel­le­ri­miz ile tüm ge­liş­me­le­ri takip ede­rek ara­lık­sız bir şe­kil­de haf­ta­nın 7 günü ke­sin­ti­siz hiz­met ver­mek­te­yiz.
As­lın­da mik­ro­bi­yo­lo­ji la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı işin mut­fa­ğın­da çok emek veren, gö­rün­me­yen ses­siz kah­ra­man­lar­dır’ dedi.
‘FE­DA­KAR­LIK ETTİĞİMİZ 1 YILI GERİDE BI­RAK­TIK’
Fe­da­kar­ca, ekip ruhu içe­ri­sin­de ça­lı­şa­rak 1 yılı ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı ifade eden Doç. Dr. Çiçek ‘Tek­nis­yen­le­rin­den, bi­yo­lo­ğu­na, uz­man­lık eği­ti­mi alan asis­tan­la­rı­mız­dan ho­ca­la­rı­mı­za kadar he­pi­miz se­fer­ber­lik ola­rak gör­dü­ğü­müz bu sü­reç­te pek çok riski ala­rak mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Diğer sağ­lık ça­lı­şan­la­rı gibi, mik­ro­bi­yo­lo­ji la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı­mı­zın kimi küçük ço­cu­ğu­nu bi­ri­le­ri­ne bı­ra­ka­rak me­sa­iye geldi, kimi en ya­kı­nı­nı kay­bet­se bile yine işine devam etti, kimi yo­ru­lan ar­ka­da­şı­na ‘sen git, din­len ben ye­ri­ne ba­ka­rım’ dedi. Diğer tüm sağ­lık or­du­su­nun ne­fer­le­ri gibi ço­cuk­la­rı­mı­za zaman ayı­ra­ma­dık, ‘evden sı­kıl­dık’ diyen an­ne­le­rin ak­si­ne eve bile gi­de­me­dik. Hafta sonu, tatil bil­me­dik, ço­cuk­la­rı­mı­za sa­rıl­ma­dık, hala sa­rı­la­mı­yo­ruz. Bu süreç bi­te­ne kadar aynı fe­da­kar­lık­la sağ­lık ça­lı­şan­la­rı emek ver­me­ye devam edecek. Bu pan­de­mi sü­re­cin­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ola­rak çok acı ka­yıp­la­rı­mız oldu. Buruk bir 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nda hep­si­ni rah­met­le anı­yo­ruz? diye ko­nuş­tu.
‘HARİTAYI MAVİYE ÇEVİRMEK SİZİN ELİNİZDE’
Böl­ge­nin hala ha­ri­ta­da kır­mı­zı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Doç. Dr. Çiçek, ‘As­lın­da hal­kı­mız, has­ta­la­rı­mız, tüm bu sağ­lık or­du­su­nun, eki­bi­nin birer par­ça­sı. Siz de bu ekibe, biz­le­re des­tek olun. Bizim ya­nı­mız­da olun. Mas­ke-me­sa­fe- te­miz­lik ku­ral­la­rı­na etkin bir şe­kil­de uya­lım. Ken­di­mi­ze gö­nül­lü kı­sıt­la­ma ge­ti­re­lim. Ha­va­lar iyi gi­di­yor diye sa­hil­le­ri, park­la­rı, alış­ve­riş mer­kez­le­ri­ni dol­dur­ma­ya­lım. İşi­mi­zi kısa sü­re­de hal­le­dip geri dö­ne­lim. Or­tam­da­ki po­zi­tif va­ka­la­rı henüz tes­pit et­me­miş ola­bi­li­riz. Semp­to­mu, be­lir­ti­si ol­ma­yan ama virüs yükü yük­sek olan ki­şi­le­rin top­lum­da ol­du­ğu­nu ak­lı­mız­dan çı­kar­ma­ya­lım. Bir­bi­ri­ni­zin ya­kı­nın­da değil, bizim ya­nı­mız­da, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın ya­nın­da olun di­yo­ruz. Biz la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı ola­rak ne kadar az po­zi­tif sonuç ve­rir­sek o kadar mutlu olu­yo­ruz. Hem test po­zi­tif­li­ği­ni hem mu­tas­yon po­zi­tif­li­ği­ni dü­şür­mek sizin eli­niz­de. Ha­ri­ta­yı ma­vi­ye çe­vir­mek sizin eli­niz­de. Ha­ya­ta ba­kı­şı­nız po­zi­tif olsun ama test so­nu­cu­nuz po­zi­tif ol­ma­sın, ikisi de sizin eli­niz­de’ dedi.

Haber Merkezi