Ocak Ve Şubat Aylarında 72 Ülkeye 785 Ton Çay İhraç Edildi

Türkiye’den yılın ilk iki ayında çay ihracatı, 3 milyon 133 bin 816 dolar kazandırdı.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­rin­den ya­pı­lan der­le­me­ye göre, Ocak-Şu­bat 2021’de 72 ül­ke­ye 785 ton çay ihraç edil­di. Söz ko­nu­su ih­ra­cat­tan 3 mil­yon 133 bin 816 dolar gelir sağ­lan­dı.
Bel­çi­ka, Al­man­ya ve Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri en fazla çay dış sa­tı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler oldu. Tür­ki­ye’den yılın ilk iki ayın­da Bel­çi­ka’ya 1 mil­yon 308 bin 677, Al­man­ya’ya 300 bin 244 ve Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’ne de 233 bin 972 do­lar­lık çay sa­tıl­dı.
Geçen yıl­dan fark­lı ola­rak Avus­tur­ya, Lüb­nan, Ro­man­ya, Kır­gı­zis­tan, Ugan­da, Mo­ğo­lis­tan, Ce­za­yir, Hır­va­tis­tan, Mısır, Gabon, Yeni Ze­lan­da, Li­ber­ya, Bah­reyn, Pa­ra­gu­ay, Benin, Fi­li­pin­ler, Ba­ha­ma­lar, Mo­ri­tan­ya, Pa­na­ma, İspan­ya, Sır­bis­tan ve Se­ne­gal’e de bu dönem çay gön­de­ril­di.

  • “İhra­cat po­tan­si­ye­li­miz ar­ta­rak devam edi­yor”
    DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Hamdi Gür­do­ğan, Türk çayı ih­ra­ca­tın­da 2020 yı­lın­da güzel bir dönem ge

­çi­ril­di­ği­ni, 2021 yılı ih­ra­ca­tı­nın daha iyi nok­ta­la­ra ge­le­ce­ği­ne inan­dık­la­rı­nı söy­le­di. Yeni yılın iki aylık dö­ne­min­de çay ih­ra­ca­tı­nın, 3,1 mil­yon do­lar­lık ge­lir­le baş­la­dı­ğı­nı ifade eden Gür­do­ğan, “Çay ih­ra­ca­tı­mız­la il­gi­li yılın ilk iki ayın­da olu­şan ra­kam­lar­dan gayet mem­nu­nuz. İhra­cat po­tan­si­ye­li­miz ar­ta­rak devam edi­yor. İhra­ca­tın art­ma­sı­nın yanı sıra ülke an­la­mın­da çe­şit­li­li­ğin de faz­la­laş­ma­sı önü­müz­de­ki dö­nem­ler için bize umut ve­ri­yor.” dedi.
Gür­do­ğan, Bel­çi­ka’ya

ihraç edi­len çayın lo­jis­tik ola­rak de­po­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan tüm Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne da­ğı­tıl­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki Türk va­tan­daş­la­rı­nın çaya olan il­gi­sin­den do­la­yı ih­ra­ca­tın da bu böl­ge­ler­de yo­ğun­laş­tı­ğı­na dik­ka­ti çekti.
Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’ne ya­pı­lan ih­ra­ca­tın geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre değer ba­kı­mın­dan yüzde 132 art­tı­ğı­nı be­lir­ten Gür­do­ğan, ya­şa­nan ar­tış­la­rın yıl içe­ri­sin­de de devam et­me­sin­den umut­lu ol­duk­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi