Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Mer­ke­zi (CİMER), ba­şa­rı­lı halk­la iliş­ki­ler ça­lış­ma­la­rı­nın ödül­len­di­ril­di­ği “Altın Pu­su­la Halk­la İliş­ki­ler Ödül­le­ri” ya­rış­ma­sın­da ödüle layık gö­rül­dü.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Fah­ret­tin Altun:
“Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan ku­ru­lan CİMER’in va­tan­daş­la­rı­mı­zın mem­nu­ni­ye­ti­ne maz­har ol­ma­sı­nın yanı sıra ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı çapta ka­zan­dı­ğı ödül­ler­le de ba­şa­rı­sı­nı taç­lan­dır­ma­sın­dan büyük bir gurur du­yu­yo­ruz”.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Mer­ke­zi (CİMER), Tür­ki­ye Halk­la İliş­ki­ler Der­ne­ği’nin (TÜHİD) “Altın Pu­su­la Halk­la İliş­ki­ler Ödül­le­ri” ya­rış­ma­sın­da ödül ka­zan­dı.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren CİMER, ba­şa­rı­lı halk­la iliş­ki­ler ça­lış­ma­la­rı­nı ödül­len­dir­mek ama­cıy­la TÜHİD ta­ra­fın­dan bu yıl 19’un­cu­su dü­zen­le­nen “Altın Pu­su­la Halk­la İliş­ki­ler Ödül­le­ri” ya­rış­ma­sın­da ödüle layık bu­lun­du.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Fah­ret­tin Altun, ödüle iliş­kin açık­la­ma­sın­da, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan mil­let ile dev­let ara­sın­da hızlı, et­ki­li ve ke­sin­ti­siz bir ile­ti­şim ağı için ku­ru­lan CİMER’in va­tan­daş­la­rın mem­nu­ni­ye­ti­ne maz­har ol­ma­sı­nın yanı sıra ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı çapta ka­zan­dı­ğı ödül­ler­le de ba­şa­rı­sı­nı taç­lan­dır­ma­sın­dan büyük bir gurur duy­duk­la­rı­nı söy­le­di.
İMER ile hem yurt için­de hem de yurt dı­şın­da ka­zan­dık­la­rı ödül­le­rin yap­tık­la­rı işin ne kadar kıy­met­li ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du­ğu­nu be­lir­ten Altun, “Bu ba­şa­rı­da emeği geçen bütün ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mı teb­rik edi­yo­rum.” dedi.
Dü­zen­le­nen tö­ren­de CİMER’in ödü­lü­nü Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı Halk­la İliş­ki­ler Da­ire­si Baş­ka­nı Evren Başar aldı.
CİMER’in ba­şa­rı­sı­nı dünya da tak­dir edi­yor
Şu an dün­ya­nın en büyük öl­çek­li kamu ile­ti­şim plat­for­mu ko­nu­mun­da bu­lu­nan CİMER, ulus­la­ra­ra­sı çapta ka­zan­dı­ğı ödül­ler­le de dik­ka­ti çe­ki­yor. CİMER, 2019 yı­lın­da Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) Ulus­la­ra­ra­sı Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Bir­li­ği ta­ra­fın­dan Ce­nev­re’de ger­çek­leş­ti­ri­len Dünya Bilgi Top­lu­mu Zir­ve­sin­de (WSIS) “Bil­gi­ye Eri­şim” ka­te­go­ri­sin­de 366 proje ara­sın­da “En İyi Proje” se­çil­miş­ti. CİMER, 2019 yı­lın­da ay­rı­ca Ulus­la­ra­ra­sı Halk­la İliş­ki­ler Der­ne­ğin­ce (IPRA) dü­zen­le­nen ve “Halk­la İliş­ki­le­rin Os­car­la­rı” kabul edi­len “Altın Küre Mü­kem­mel­lik Ödül­le­ri” ya­rış­ma­sın­da da ödüle layık gö­rül­müş­tü. CİMER 2021 yı­lın­da da halk­la iliş­ki­ler ala­nın­da Tür­ki­ye’nin en pres­tij­li ödülü sa­yı­lan Altın Pu­su­la ödü­lü­nün sa­hi­bi oldu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI