Çayeli Şairler Deresi Derneği Olağan Genel Kurul Kongresi Yapıldı

Çayeli Şairler Deresi Derneği Başkanlığına Habib SUİÇMEZ seçildi.

Ça­ye­li Şa­ir­ler De­re­si Der­ne­ği Ola­ğan Genel Kurul Kong­re­si 13 Mart 2021 Cu­mar­te­si günü ya­pıl­dı.
14 se­ne­den bu güne kadar der­nek baş­kan­lı­ğı­nı Halit Reşat SARI yü­rüt­mek­tey­di. Ya­pı­lan kong­re­de Bay­ra­ğı Habib Su­iç­mez dev­ral­dı.
Eski Baş­kan Halit Reşat SARI yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi Şa­ir­ler De­re­si ve il­çe­mi­zin in­san­la­rı­nın acılı gü­nü­ne ve ne­şe­li gün­le­rin­de hep yan­la­rın­da dur­ma­ya ça­lış­tık, aylık or­ta­la­ma 50000 mesaj ile zen­gin fakir makam gö­zet­mek­si­zin pay­laş­tık bun­dan son­ra­da yeni se­çi­len baş­ka­nı­mı­zın gay­ret­le­riy­le bu hiz­met­le­ri ar­tı­ra­rak bun­la­rın ya­nı­na başka hiz­met­le­ri de ilave ede­rek in­san­la­rı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­ya devam edi­le­cek­tir.
Der­nek Baş­kan­lı­ğı­na yeni se­çi­len Habib Su­iç­mez ve eki­bi­ne Rab­bi­miz­den ba­şa­rı­lar di­le­riz, Rab­bim utan­dır­ma­sın güzel hiz­met­ler yap­ma­yı nasıp etsin.
Pan­de­mi­den do­la­yı genel kurul kong­re­si­ni kı­sıt­lı şart­lar­da yap­tık genel du­yu­ru ya­pa­ma­dık gönül is­ter­di hep be­ra­ber ola­lım şart­lar ge­re­ği ola­ma­dık gö­nül­le­ri­miz bir olsun dedi.
ÇAYELİ ŞAİRLER DERESİ DER­NEĞİ YÖNETİM KU­RU­LU
YÖNETİM ASİL
1 HABİB SUİÇMEZ
2 HALİT REŞAT SARI
3 ALİ BÜYÜK
4 KADİR ALİ SIR­MA­LI
5 MUS­TA­FA BAL­TA­CI
6 MEH­MET SALİH USTA
7 MUS­TA­FA ALTAY
8 ÖMER UZUN
9 SE­LA­HATTİN BÜYÜK
10 NURAY ÇEPNİ
11 NUMAN SARI
12 ZELKİF TAŞÇI
13 MEH­MET ALİ SAKLI
14 HASAN ÇER­MAN
15 MU­HAM­MET ÇAKIR
16 AHMET ATİŞ
17 MU­HAM­MET ÇER­MAN
18 İDRİS ABA­NOZ

19 OSMAN AZMAN
20 KADEM ALİ TÜY­SÜZ
21 ERSİN SA­RI­ÇAM
22 NİYAZİ ÇAKIR
23 MUS­TA­FA SAKLI
24 RECEP KA­RA­DU­MAN
25 FAİK BAL­TA­CI
YÖNETİM YEDEK
1 ADEM SIR­MA­LI

2 YAŞAR KARA
3 KADİR KARA
4 MAH­MUT YA­ZI­CI
5 REY­HAN SAN­DIK­ÇI
6 HASAN BAL­TA­CI
7 MURAT BAL­TA­CI


DENETİM ASİL
1 RIZA ÇAKIR
2 MU­HAM­MET SARI

3 AB­DUL­KADİR US­TA­LAR
DENETİM YEDEK
4 REFİK ÇAKIR
5 AB­DUL­LAH KAYA
6 ŞABAN BİLEN
ÇAYELİ TEMSİLCİLERİ
AHMET BAY­RAK­TU­TAN
KUBİLAY ATEŞ


Ha­ber-Fo­to: Adem SIR­MA­LI