Ak Parti Rize İl Başkanı Alim: İade-İ Ziyaretlere Başlıyoruz

AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim İl Kong­re­si Son­ra­sı Ger­çek­leş­ti­ri­len Ha­yır­lı Olsun Zi­ya­ret­le­ri­ne Ara Ver­mek Du­ru­mun­da Kal­dık­la­rı­nı Be­lir­te­rek, Zi­ya­re­te Gel­mek İste­yen­le­ri Gel­miş Kabul Et­tik­le­ri­ni Ve Ken­di­le­ri­nin İade-i Zi­ya­ret­te Bu­lu­na­cak­la­rı­nı İfade Etti.

İl Baş­ka­nı İshak Alim ilçemizde es­naf­la bir araya geldi.

İl kong­re­si son­ra­sın­da ha­yır­lı olsun zi­ya­ret­le­ri­ne ara ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten İl Baş­ka­nı Alim; “ İl kong­re­miz­den sonra ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti­ne ge­len­le­re ve gel­mek is­te­yen­le­re te­şek­kür edi­yo­rum. Ha­yır­lı olsun zi­ya­ret­le­ri­ni as­kı­ya almak du­ru­mun­da kal­dık. Biz her­ke­si ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti­ne gel­miş kabul edip iade-i zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz.
Bugün Ça­ye­li’nde es­na­fı­mız­la bir araya gel­dik. Önü­müz­de­ki gün­ler­de de­ği­şik prog­ram­lar­la hem­şe­ri­le­ri­miz­le bu­luş­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Bütün ar­zu­muz, he­de­fi­miz hem­şe­ri­le­ri­miz­le sü­rek­li di­ya­log ha­lin­de olmak ve ili­mi­ze yeni ya­tı­rım­la­rın gel­me­si nok­ta­sın­da ça­lış­mak­tır. Güçlü bir teş­ki­la­ta sa­hi­biz. İli­mi­zin her nok­ta­sı­na ula­şa­bi­lecek bir eki­bi­miz var.” dedi.
İl Baş­ka­nı Alim diğer il­çe­ler­de de ben­zer prog­ram­lar dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak, sal­gın şart­la­rı­na uygun şe­kil­de hem­şe­ri­le­ri­miz­le bir araya gel­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.


Haber Merkezi