Monthly Archives: Mart 2021

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YILI KUTLU OLSUN.

Çanakkale Zaferinin 106. Yıl Dönümü vesilesiyle Çayeli Gençlik Derneği Başkanı Vatan KARAKAŞ bir mesaj yayınladı. Mesajında KARAKAŞ ; 

Milletimiz, tarihin zorlu sınavlarından geçerek bugünlere ulaşmıştır. Millet olarak imkânsızlıklar içindeyken bile Çanakkale Geçilmez dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı dün olduğu gibi bugün de bu ruh, bu inançtır. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda yurdunu savunmak için şehit olanlara borçluyuz. Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, bize bıraktıkları mirasın ve verdikleri mücadelenin bilinciyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize, devletimizin varolma mücadelesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Dedi.

Haber Foto: Mustafa SAKLI

Rize’de harita maviye nasıl döner?

Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ay­şe­gül Çopur Çiçek ‘As­lın­da hal­kı­mız, has­ta­la­rı­mız, tüm bu sağ­lık or­du­su­nun, eki­bi­nin birer par­ça­sı. Siz de bu ekibe, biz­le­re des­tek olun. Bizim ya­nı­mız­da olun. Mas­ke-me­sa­fe- te­miz­lik ku­ral­la­rı­na etkin bir şe­kil­de uya­lım. Ken­di­mi­ze gö­nül­lü kı­sıt­la­ma ge­ti­re­lim” dedi.

Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Mik­ro­bi­yo­lo­ji La­bo­ra­tu­va­rı’nda 1 yılda 200 bine yakın ko­ro­na­vi­rüs PCR tes­ti­ni so­nuç­lan­dı­ran eki­bin yoğun me­sa­isi sü­rü­yor. Tıp Bay­ra­mı’nı da ça­lı­şa­rak ge­çi­ren eki­bin ko­or­di­na­tö­rü Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ay­şe­gül Çopur Çiçek, va­tan­daş­la­ra gö­nül­lü kı­sıt­la­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du, ‘Ha­ri­ta­yı ma­vi­ye çe­vir­mek sizin eli­niz­de’ dedi. Tür­ki­ye’de ilk Co­vid-19 va­ka­sı­nın tes­pit edil­di­ği gün­den iti­ba­ren fe­da­kar­ca görev yapan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nı da görev ba­şın­da ge­çi­ri­yor. Pan­de­mi­nin baş­la­ma­sı ile Tür­ki­ye’de ilk ku­ru­lan Co­vid-19 tanı la­bo­ra­tu­var­la­rın­dan olan Rize RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Mik­ro­bi­yo­lo­ji La­bo­ra­tu­va­rı’nda bir yılda mesai gö­zet­mek­si­zin 200 bine yakın test so­nuç­lan­dı­rıl­dı. La­bo­ra­tu­var­da gö­rev­li ekip, va­ka­la­rın azal­tıl­ma­sı için va­tan­daş­la­ra gö­nül­lü kı­sıt­la­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du.
‘SESSİZ KAH­RA­MAN­LAR’
Co­vid-19 Tanı La­bo­ra­tu­va­rı Rize İl Ko­or­di­na­tö­rü RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ay­şe­gül Çopur Çiçek, pa­de­mi­nin ilk gü­nün­den iti­ba­ren sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın yoğun bir mesai har­ca­dık­la­rı­nı söy­le­di. Doç. Dr.Çiçek, ‘Ba­kan­lı­ğı­mı­zın Co­vid-19 tanı la­bo­ra­tu­va­rı ola­rak gö­rev­len­dir­di­ği ve yetki ver­di­ği ilk 37 la­bo­ra­tu­var­dan biri ola­rak baş­la­dı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı­mız­da Rize’miz için hala yoğun bir şe­kil­de mu­tas­yon ana­liz­le­ri­ni de ya­pa­rak hiz­met ver­me­ye devam edi­yo­ruz. Ba­kan­lık­ça yet­ki­len­di­ril­di­ği­miz ilk gün­ler­de gün­lük test sa­yı­mız 125-150 iken, şu an günde bin­le­ri bul­mak­ta. Hatta bin 800- 2 bin test ça­lış­tı­ğı­mız gün­le­ri­miz de ol­muş­tur. Şu ana kadar yap­tı­ğı­mız top­lam test sa­yı­mız­da 200 bin sı­nı­rı­na ulaş­tık. Güçlü la­bo­ra­tu­var alt ya­pı­mız ve fe­da­kar­ca ça­lı­şan sağ­lık per­so­nel­le­ri­miz ile tüm ge­liş­me­le­ri takip ede­rek ara­lık­sız bir şe­kil­de haf­ta­nın 7 günü ke­sin­ti­siz hiz­met ver­mek­te­yiz.
As­lın­da mik­ro­bi­yo­lo­ji la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı işin mut­fa­ğın­da çok emek veren, gö­rün­me­yen ses­siz kah­ra­man­lar­dır’ dedi.
‘FE­DA­KAR­LIK ETTİĞİMİZ 1 YILI GERİDE BI­RAK­TIK’
Fe­da­kar­ca, ekip ruhu içe­ri­sin­de ça­lı­şa­rak 1 yılı ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı ifade eden Doç. Dr. Çiçek ‘Tek­nis­yen­le­rin­den, bi­yo­lo­ğu­na, uz­man­lık eği­ti­mi alan asis­tan­la­rı­mız­dan ho­ca­la­rı­mı­za kadar he­pi­miz se­fer­ber­lik ola­rak gör­dü­ğü­müz bu sü­reç­te pek çok riski ala­rak mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Diğer sağ­lık ça­lı­şan­la­rı gibi, mik­ro­bi­yo­lo­ji la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı­mı­zın kimi küçük ço­cu­ğu­nu bi­ri­le­ri­ne bı­ra­ka­rak me­sa­iye geldi, kimi en ya­kı­nı­nı kay­bet­se bile yine işine devam etti, kimi yo­ru­lan ar­ka­da­şı­na ‘sen git, din­len ben ye­ri­ne ba­ka­rım’ dedi. Diğer tüm sağ­lık or­du­su­nun ne­fer­le­ri gibi ço­cuk­la­rı­mı­za zaman ayı­ra­ma­dık, ‘evden sı­kıl­dık’ diyen an­ne­le­rin ak­si­ne eve bile gi­de­me­dik. Hafta sonu, tatil bil­me­dik, ço­cuk­la­rı­mı­za sa­rıl­ma­dık, hala sa­rı­la­mı­yo­ruz. Bu süreç bi­te­ne kadar aynı fe­da­kar­lık­la sağ­lık ça­lı­şan­la­rı emek ver­me­ye devam edecek. Bu pan­de­mi sü­re­cin­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ola­rak çok acı ka­yıp­la­rı­mız oldu. Buruk bir 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nda hep­si­ni rah­met­le anı­yo­ruz? diye ko­nuş­tu.
‘HARİTAYI MAVİYE ÇEVİRMEK SİZİN ELİNİZDE’
Böl­ge­nin hala ha­ri­ta­da kır­mı­zı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Doç. Dr. Çiçek, ‘As­lın­da hal­kı­mız, has­ta­la­rı­mız, tüm bu sağ­lık or­du­su­nun, eki­bi­nin birer par­ça­sı. Siz de bu ekibe, biz­le­re des­tek olun. Bizim ya­nı­mız­da olun. Mas­ke-me­sa­fe- te­miz­lik ku­ral­la­rı­na etkin bir şe­kil­de uya­lım. Ken­di­mi­ze gö­nül­lü kı­sıt­la­ma ge­ti­re­lim. Ha­va­lar iyi gi­di­yor diye sa­hil­le­ri, park­la­rı, alış­ve­riş mer­kez­le­ri­ni dol­dur­ma­ya­lım. İşi­mi­zi kısa sü­re­de hal­le­dip geri dö­ne­lim. Or­tam­da­ki po­zi­tif va­ka­la­rı henüz tes­pit et­me­miş ola­bi­li­riz. Semp­to­mu, be­lir­ti­si ol­ma­yan ama virüs yükü yük­sek olan ki­şi­le­rin top­lum­da ol­du­ğu­nu ak­lı­mız­dan çı­kar­ma­ya­lım. Bir­bi­ri­ni­zin ya­kı­nın­da değil, bizim ya­nı­mız­da, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın ya­nın­da olun di­yo­ruz. Biz la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı ola­rak ne kadar az po­zi­tif sonuç ve­rir­sek o kadar mutlu olu­yo­ruz. Hem test po­zi­tif­li­ği­ni hem mu­tas­yon po­zi­tif­li­ği­ni dü­şür­mek sizin eli­niz­de. Ha­ri­ta­yı ma­vi­ye çe­vir­mek sizin eli­niz­de. Ha­ya­ta ba­kı­şı­nız po­zi­tif olsun ama test so­nu­cu­nuz po­zi­tif ol­ma­sın, ikisi de sizin eli­niz­de’ dedi.

Haber Merkezi

Çayeli Şairler Deresi Derneği Olağan Genel Kurul Kongresi Yapıldı

Çayeli Şairler Deresi Derneği Başkanlığına Habib SUİÇMEZ seçildi.

Ça­ye­li Şa­ir­ler De­re­si Der­ne­ği Ola­ğan Genel Kurul Kong­re­si 13 Mart 2021 Cu­mar­te­si günü ya­pıl­dı.
14 se­ne­den bu güne kadar der­nek baş­kan­lı­ğı­nı Halit Reşat SARI yü­rüt­mek­tey­di. Ya­pı­lan kong­re­de Bay­ra­ğı Habib Su­iç­mez dev­ral­dı.
Eski Baş­kan Halit Reşat SARI yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi Şa­ir­ler De­re­si ve il­çe­mi­zin in­san­la­rı­nın acılı gü­nü­ne ve ne­şe­li gün­le­rin­de hep yan­la­rın­da dur­ma­ya ça­lış­tık, aylık or­ta­la­ma 50000 mesaj ile zen­gin fakir makam gö­zet­mek­si­zin pay­laş­tık bun­dan son­ra­da yeni se­çi­len baş­ka­nı­mı­zın gay­ret­le­riy­le bu hiz­met­le­ri ar­tı­ra­rak bun­la­rın ya­nı­na başka hiz­met­le­ri de ilave ede­rek in­san­la­rı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­ya devam edi­le­cek­tir.
Der­nek Baş­kan­lı­ğı­na yeni se­çi­len Habib Su­iç­mez ve eki­bi­ne Rab­bi­miz­den ba­şa­rı­lar di­le­riz, Rab­bim utan­dır­ma­sın güzel hiz­met­ler yap­ma­yı nasıp etsin.
Pan­de­mi­den do­la­yı genel kurul kong­re­si­ni kı­sıt­lı şart­lar­da yap­tık genel du­yu­ru ya­pa­ma­dık gönül is­ter­di hep be­ra­ber ola­lım şart­lar ge­re­ği ola­ma­dık gö­nül­le­ri­miz bir olsun dedi.
ÇAYELİ ŞAİRLER DERESİ DER­NEĞİ YÖNETİM KU­RU­LU
YÖNETİM ASİL
1 HABİB SUİÇMEZ
2 HALİT REŞAT SARI
3 ALİ BÜYÜK
4 KADİR ALİ SIR­MA­LI
5 MUS­TA­FA BAL­TA­CI
6 MEH­MET SALİH USTA
7 MUS­TA­FA ALTAY
8 ÖMER UZUN
9 SE­LA­HATTİN BÜYÜK
10 NURAY ÇEPNİ
11 NUMAN SARI
12 ZELKİF TAŞÇI
13 MEH­MET ALİ SAKLI
14 HASAN ÇER­MAN
15 MU­HAM­MET ÇAKIR
16 AHMET ATİŞ
17 MU­HAM­MET ÇER­MAN
18 İDRİS ABA­NOZ

19 OSMAN AZMAN
20 KADEM ALİ TÜY­SÜZ
21 ERSİN SA­RI­ÇAM
22 NİYAZİ ÇAKIR
23 MUS­TA­FA SAKLI
24 RECEP KA­RA­DU­MAN
25 FAİK BAL­TA­CI
YÖNETİM YEDEK
1 ADEM SIR­MA­LI

2 YAŞAR KARA
3 KADİR KARA
4 MAH­MUT YA­ZI­CI
5 REY­HAN SAN­DIK­ÇI
6 HASAN BAL­TA­CI
7 MURAT BAL­TA­CI


DENETİM ASİL
1 RIZA ÇAKIR
2 MU­HAM­MET SARI

3 AB­DUL­KADİR US­TA­LAR
DENETİM YEDEK
4 REFİK ÇAKIR
5 AB­DUL­LAH KAYA
6 ŞABAN BİLEN
ÇAYELİ TEMSİLCİLERİ
AHMET BAY­RAK­TU­TAN
KUBİLAY ATEŞ


Ha­ber-Fo­to: Adem SIR­MA­LI

Rize’de Kısıtlamada Cadde Ve Sokaklar Boş Kaldı

Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) risk ha­ri­ta­sın­da “çok yük­sek risk” ka­te­go­ri­sin­de bu­lu­nan Rize’de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­da cadde ve so­kak­lar boş kaldı.

Rize’de va­tan­daş­la­rın ev­le­ri­ne çe­kil­me­siy­le ken­tin sahil ke­sim­le­ri ve ana cad­de­le­ri ses­siz­li­ğe bü­rün­dü. Ken­tin fark­lı böl­ge­le­rin­de de­ne­tim­ler­de bu­lu­nan polis ekip­le­ri, ted­bir­le­re uyu­lup uyul­ma­dı­ğı­nı kont­rol edi­yor. Rize Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ise bazı böl­ge­ler­de yol ona­rım ve kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da eski bi­na­la­rın yıkım ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor.

Haber Merkezi

Ak Parti Rize İl Başkanı Alim: İade-İ Ziyaretlere Başlıyoruz

AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim İl Kong­re­si Son­ra­sı Ger­çek­leş­ti­ri­len Ha­yır­lı Olsun Zi­ya­ret­le­ri­ne Ara Ver­mek Du­ru­mun­da Kal­dık­la­rı­nı Be­lir­te­rek, Zi­ya­re­te Gel­mek İste­yen­le­ri Gel­miş Kabul Et­tik­le­ri­ni Ve Ken­di­le­ri­nin İade-i Zi­ya­ret­te Bu­lu­na­cak­la­rı­nı İfade Etti.

İl Baş­ka­nı İshak Alim ilçemizde es­naf­la bir araya geldi.

İl kong­re­si son­ra­sın­da ha­yır­lı olsun zi­ya­ret­le­ri­ne ara ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten İl Baş­ka­nı Alim; “ İl kong­re­miz­den sonra ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti­ne ge­len­le­re ve gel­mek is­te­yen­le­re te­şek­kür edi­yo­rum. Ha­yır­lı olsun zi­ya­ret­le­ri­ni as­kı­ya almak du­ru­mun­da kal­dık. Biz her­ke­si ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti­ne gel­miş kabul edip iade-i zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz.
Bugün Ça­ye­li’nde es­na­fı­mız­la bir araya gel­dik. Önü­müz­de­ki gün­ler­de de­ği­şik prog­ram­lar­la hem­şe­ri­le­ri­miz­le bu­luş­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Bütün ar­zu­muz, he­de­fi­miz hem­şe­ri­le­ri­miz­le sü­rek­li di­ya­log ha­lin­de olmak ve ili­mi­ze yeni ya­tı­rım­la­rın gel­me­si nok­ta­sın­da ça­lış­mak­tır. Güçlü bir teş­ki­la­ta sa­hi­biz. İli­mi­zin her nok­ta­sı­na ula­şa­bi­lecek bir eki­bi­miz var.” dedi.
İl Baş­ka­nı Alim diğer il­çe­ler­de de ben­zer prog­ram­lar dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak, sal­gın şart­la­rı­na uygun şe­kil­de hem­şe­ri­le­ri­miz­le bir araya gel­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.


Haber Merkezi

Ocak Ve Şubat Aylarında 72 Ülkeye 785 Ton Çay İhraç Edildi

Türkiye’den yılın ilk iki ayında çay ihracatı, 3 milyon 133 bin 816 dolar kazandırdı.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­rin­den ya­pı­lan der­le­me­ye göre, Ocak-Şu­bat 2021’de 72 ül­ke­ye 785 ton çay ihraç edil­di. Söz ko­nu­su ih­ra­cat­tan 3 mil­yon 133 bin 816 dolar gelir sağ­lan­dı.
Bel­çi­ka, Al­man­ya ve Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri en fazla çay dış sa­tı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler oldu. Tür­ki­ye’den yılın ilk iki ayın­da Bel­çi­ka’ya 1 mil­yon 308 bin 677, Al­man­ya’ya 300 bin 244 ve Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’ne de 233 bin 972 do­lar­lık çay sa­tıl­dı.
Geçen yıl­dan fark­lı ola­rak Avus­tur­ya, Lüb­nan, Ro­man­ya, Kır­gı­zis­tan, Ugan­da, Mo­ğo­lis­tan, Ce­za­yir, Hır­va­tis­tan, Mısır, Gabon, Yeni Ze­lan­da, Li­ber­ya, Bah­reyn, Pa­ra­gu­ay, Benin, Fi­li­pin­ler, Ba­ha­ma­lar, Mo­ri­tan­ya, Pa­na­ma, İspan­ya, Sır­bis­tan ve Se­ne­gal’e de bu dönem çay gön­de­ril­di.

  • “İhra­cat po­tan­si­ye­li­miz ar­ta­rak devam edi­yor”
    DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Hamdi Gür­do­ğan, Türk çayı ih­ra­ca­tın­da 2020 yı­lın­da güzel bir dönem ge

­çi­ril­di­ği­ni, 2021 yılı ih­ra­ca­tı­nın daha iyi nok­ta­la­ra ge­le­ce­ği­ne inan­dık­la­rı­nı söy­le­di. Yeni yılın iki aylık dö­ne­min­de çay ih­ra­ca­tı­nın, 3,1 mil­yon do­lar­lık ge­lir­le baş­la­dı­ğı­nı ifade eden Gür­do­ğan, “Çay ih­ra­ca­tı­mız­la il­gi­li yılın ilk iki ayın­da olu­şan ra­kam­lar­dan gayet mem­nu­nuz. İhra­cat po­tan­si­ye­li­miz ar­ta­rak devam edi­yor. İhra­ca­tın art­ma­sı­nın yanı sıra ülke an­la­mın­da çe­şit­li­li­ğin de faz­la­laş­ma­sı önü­müz­de­ki dö­nem­ler için bize umut ve­ri­yor.” dedi.
Gür­do­ğan, Bel­çi­ka’ya

ihraç edi­len çayın lo­jis­tik ola­rak de­po­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan tüm Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne da­ğı­tıl­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki Türk va­tan­daş­la­rı­nın çaya olan il­gi­sin­den do­la­yı ih­ra­ca­tın da bu böl­ge­ler­de yo­ğun­laş­tı­ğı­na dik­ka­ti çekti.
Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’ne ya­pı­lan ih­ra­ca­tın geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre değer ba­kı­mın­dan yüzde 132 art­tı­ğı­nı be­lir­ten Gür­do­ğan, ya­şa­nan ar­tış­la­rın yıl içe­ri­sin­de de devam et­me­sin­den umut­lu ol­duk­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi

Rize’de Konut Satışları Yüzde 21,4 Düştü

Konut satış is­ta­tis­tik­le­ri kap­sa­mın­da Rize’de Şubat ayı içe­ri­sin­de konut sa­tış­la­rı yüzde 21,4 azal­dı.

2021 yılı Şubat ayın­da Tür­ki­ye’de sa­tı­lan konut sa­yı­sı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 aza­la­rak 81 bin 222 olur­ken, aynı dö­nem­de Doğu Ka­ra­de­niz’de de yüzde 23,5 aza­la­rak 2 bin 54 oldu.
TUİK ve­ri­le­ri­ne göre, 2021 Şubat ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre iller ba­zın­da in­ce­len­di­ğin­de konut sa­tış­la­rı Gü­müş­ha­ne’de yüzde 46,5 aza­la­rak 53’e, Art­vin’de yüzde 42,2 aza­la­rak 108’e, Gi­re­sun’da yüzde 27,3 aza­la­rak 363’e, Ordu’da yüzde 21,5 aza­la­rak 649’a, Rize’de yüzde 21,4 aza­la­rak 246’ya ve Trab­zon’da yüzde 16,6 aza­la­rak 635’e ge­ri­le­di.
Konut satış şe­kil­le­ri­ne göre ise Art­vin’de sa­tı­lan ko­nut­la­rın yüzde 28,7’si ipo­tek­li satış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Sa­tı­lan ko­nut­lar­dan Gi­re­sun’da yüzde 27,0’si, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 24,5’i, Ordu’da yüzde 19,3’ü, Trab­zon’da yüzde 12,4’ü ve Rize’de yüzde 11,0’i ipo­tek­li satış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Ay­rı­ca aynı dö­nem­de Tür­ki­ye’de sa­tı­şı ya­pı­lan ko­nut­la­rın yüzde 30,5’i ilk satış ola­rak ger­çek­le­şir­ken, bu oran Gi­re­sun’da yüzde 52,6, Ordu’da yüzde 42,1, Rize’de yüzde 41,9, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 39,6, Art­vin’de yüzde 33,3 ve Trab­zon’da yüzde 29,6 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Öte yan­dan Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 2021 yılı Şubat ayın­da ya­ban­cı­la­ra sa­tı­lan konut sa­yı­sı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre yüzde 26 ora­nın­da aza­la­rak 2 bin 964 olur­ken, Doğu Ka­ra­de­niz Bölge il­le­ri 2021 Şubat ayın­da ya­ban­cı­la­ra en fazla konut sa­tı­şı ya­pı­lan ilk 10 il ara­sı­na gi­re­me­di.

Haber Merkezi

CİMER “ALTIN PUSULA” ÖDÜLÜ KAZANDI

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Mer­ke­zi (CİMER), ba­şa­rı­lı halk­la iliş­ki­ler ça­lış­ma­la­rı­nın ödül­len­di­ril­di­ği “Altın Pu­su­la Halk­la İliş­ki­ler Ödül­le­ri” ya­rış­ma­sın­da ödüle layık gö­rül­dü.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Fah­ret­tin Altun:
“Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan ku­ru­lan CİMER’in va­tan­daş­la­rı­mı­zın mem­nu­ni­ye­ti­ne maz­har ol­ma­sı­nın yanı sıra ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı çapta ka­zan­dı­ğı ödül­ler­le de ba­şa­rı­sı­nı taç­lan­dır­ma­sın­dan büyük bir gurur du­yu­yo­ruz”.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Mer­ke­zi (CİMER), Tür­ki­ye Halk­la İliş­ki­ler Der­ne­ği’nin (TÜHİD) “Altın Pu­su­la Halk­la İliş­ki­ler Ödül­le­ri” ya­rış­ma­sın­da ödül ka­zan­dı.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren CİMER, ba­şa­rı­lı halk­la iliş­ki­ler ça­lış­ma­la­rı­nı ödül­len­dir­mek ama­cıy­la TÜHİD ta­ra­fın­dan bu yıl 19’un­cu­su dü­zen­le­nen “Altın Pu­su­la Halk­la İliş­ki­ler Ödül­le­ri” ya­rış­ma­sın­da ödüle layık bu­lun­du.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Fah­ret­tin Altun, ödüle iliş­kin açık­la­ma­sın­da, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan mil­let ile dev­let ara­sın­da hızlı, et­ki­li ve ke­sin­ti­siz bir ile­ti­şim ağı için ku­ru­lan CİMER’in va­tan­daş­la­rın mem­nu­ni­ye­ti­ne maz­har ol­ma­sı­nın yanı sıra ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı çapta ka­zan­dı­ğı ödül­ler­le de ba­şa­rı­sı­nı taç­lan­dır­ma­sın­dan büyük bir gurur duy­duk­la­rı­nı söy­le­di.
İMER ile hem yurt için­de hem de yurt dı­şın­da ka­zan­dık­la­rı ödül­le­rin yap­tık­la­rı işin ne kadar kıy­met­li ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du­ğu­nu be­lir­ten Altun, “Bu ba­şa­rı­da emeği geçen bütün ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mı teb­rik edi­yo­rum.” dedi.
Dü­zen­le­nen tö­ren­de CİMER’in ödü­lü­nü Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı Halk­la İliş­ki­ler Da­ire­si Baş­ka­nı Evren Başar aldı.
CİMER’in ba­şa­rı­sı­nı dünya da tak­dir edi­yor
Şu an dün­ya­nın en büyük öl­çek­li kamu ile­ti­şim plat­for­mu ko­nu­mun­da bu­lu­nan CİMER, ulus­la­ra­ra­sı çapta ka­zan­dı­ğı ödül­ler­le de dik­ka­ti çe­ki­yor. CİMER, 2019 yı­lın­da Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) Ulus­la­ra­ra­sı Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Bir­li­ği ta­ra­fın­dan Ce­nev­re’de ger­çek­leş­ti­ri­len Dünya Bilgi Top­lu­mu Zir­ve­sin­de (WSIS) “Bil­gi­ye Eri­şim” ka­te­go­ri­sin­de 366 proje ara­sın­da “En İyi Proje” se­çil­miş­ti. CİMER, 2019 yı­lın­da ay­rı­ca Ulus­la­ra­ra­sı Halk­la İliş­ki­ler Der­ne­ğin­ce (IPRA) dü­zen­le­nen ve “Halk­la İliş­ki­le­rin Os­car­la­rı” kabul edi­len “Altın Küre Mü­kem­mel­lik Ödül­le­ri” ya­rış­ma­sın­da da ödüle layık gö­rül­müş­tü. CİMER 2021 yı­lın­da da halk­la iliş­ki­ler ala­nın­da Tür­ki­ye’nin en pres­tij­li ödülü sa­yı­lan Altın Pu­su­la ödü­lü­nün sa­hi­bi oldu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Türkiye’nin En Büyük Tek Kristal Süperiletkeni Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Üretildi

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fizik Bö­lü­mü ger­çek­le­şen ça­lış­ma ile dün­ya­da sa­yı­lı ül­ke­le­rin üre­ti­mi­ni ger­çek­leş­tir­di­ği, Tür­ki­ye’nin de dı­şa­rı­dan ithal et­ti­ği süper ilet­ken mal­ze­me üre­ti­mi ya­pıl­dı. Üre­ti­len mal­ze­me­nin Tür­ki­ye’nin en büyük tek kris­tal süper ilet­ke­ni ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

Sağ­lık sek­tö­rün­den sa­na­yi­ye kadar bir­çok alan­da kul­la­nı­lan ve man­ye­tik ta­şı­ma ka­pa­si­te­si yük­sek olan süper ilet­ken mal­ze­me­ler yurt dı­şın­dan yük­sek ma­li­yet­ler­de Tür­ki­ye’ye ge­ti­ri­li­yor. Süper ilet­ken mal­ze­me­le­rin yük­sek yük ta­şı­ma ka­pa­si­te­si­ne sahip ol­du­ğu­nu ve kendi pro­je­le­ri sa­ye­sin­de bu mal­ze­me­le­rin bo­yu­tu­nu artık mal­ze­me­nin alın­dı­ğı ül­ke­nin değil ken­di­le­ri­nin be­lir­le­ye­ce­ği­ni dile ge­ti­ren RTEÜ Fizik Bö­lü­mü Ka­tı­hal Fi­zi­ği Ana­bi­lim Dalı öğ­re­tim üyesi Doç. Dr. Sait Barış Güner “Prof. Dr. Ekrem Yan­maz ve Prof. Dr. Kemal Öz­türk’ün bilgi ve tec­rü­be­le­rin­den de fay­da­la­na­rak Prof. Dr. Şükrü Çelik da­nış­man­lı­ğın­da Tür­ki­ye’nin en büyük tek kris­tal sü­pe­ri­let­ken mal­ze­me­si­ni dok­to­ra te­zim­de üret­tim. Sü­pe­ri­let­ken mal­ze­me­ler je­ne­ra­tör­ler, mo­tor­lar, te­mas­sız man­ye­tik ta­şı­yı­cı­lar, uçan te­ker­ler, man­ye­tik ta­şı­ma ka­pa­si­te­si yük­sek olan tren gibi sis­tem­ler­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bizim üret­ti­ği­miz yük­sek ta­şı­ma ka­pa­si­te­si­ne sahip mal­ze­me­ler­dir. Bi­lim­sel ça­lış­ma­lar­da ve gös­te­ri de­ney­le­rin­de bu mal­ze­me­ler yurt dı­şın­dan yük­sek ma­li­yet­te ve sa­tı­cı­nın is­te­di­ği bo­yut­lar­da satın alın­mak­tay­dı. Bizim üret­ti­ği­miz tek­no­lo­ji sa­ye­sin­de bu durum or­ta­dan kalk­tı, TUBİTAK pro­je­le­rin­den iki ta­ne­si­ne de sa­tı­şı­mı­zı ger­çek­leş­tir­dik” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Sü­pe­ri­let­ken mal­ze­me­nin kul­la­nı­mı­nın ülke ge­ne­lin­de ya­yıl­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Doç. Dr. Güner “Ça­lış­ma­la­rı­mız halen devam et­mek­te­dir. Özel­lik­le ge­liş­tir­di­ği­miz alet­le­ri iler­le­te­rek kul­la­nı­mı­nın ül­ke­miz­de yay­gın­laş­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Ör­ne­ğin Ja­pon­ya’da bir şir­ket ilaç ta­şı­ma­da sü­pe­ri­let­ken mal­ze­me­ler kul­lan­mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de de bunun ya­pıl­ma­sı müm­kün­dür. Organ ve ilaç gibi mal­ze­me­le­rin hız­lı­ca ta­şın­ma­sı için bu sis­te­me ih­ti­yaç var­dır. Sü­pe­ri­let­ken mal­ze­me­ler MR ci­haz­la­rın­da da kul­la­nıl­mak­ta­dır” dedi.
“Yurt dı­şı­na ba­ğım­lı­lı­ğı or­ta­dan kal­dır­dık”
Sü­pe­ri­let­ken mal­ze­me ko­nu­sun­da dışa bağ­lı­lı­ğın kendi dok­to­ra tezi olan bu proje ile or­ta­dan kalk­tı­ğı­nı da ha­tır­la­tan Güner “Bu mal­ze­me­le­ri üre­te­rek yurt dı­şı­na ba­ğım­lı­lı­ğı azalt­mış olduk. Ma­li­ye­ti çok yük­sek fakat ma­li­ye­ti gi­de­rek dü­şür­mek ama­cıy­la sa­tı­şı ger­çek­leş­tir­dik. TUBİTAK kap­sa­mın­da başka şe­hir­den gelen öğ­ren­ci­le­re de an­la­ta­bil­me deney gös­te­re­bil­me fır­sa­tı­mız oldu.
Üç adet TUBİTAK söy­le­şi­sin­de kendi şeh­ri­miz­de­ki or­ta­okul ve lise öğ­ren­ci­le­ri­ne gös­te­ri de­ney­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­dik ve uy­gu­la­ma alan­la­rın­dan bah­set­tik.
Ül­ke­miz­de­ki ge­lecek ne­sil­le­rin bi­li­me olan il­gi­si­nin art­ma­sı­nı ve kul­la­nım alan­la­rı­nı gör­me­si­ni önem­si­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Güner ay­rı­ca bu mal­ze­me­yi üre­ten sa­yı­lı grup­la­rın içe­ri­sin­de RTEÜ ola­rak yer al­ma­nın da ken­di­le­ri­ne mut­lu­luk ver­di­ği­ni dile ge­ti­re­rek “Dün­ya­da bu mal­ze­me­yi sa­yı­lı grup­lar üre­ti­yor bizde bun­la­rın ara­sın­da ol­du­ğu­muz için çok mut­lu­yuz.Bizim la­bo­ra­tu­va­rı­mız şu anda İngil­te­re, Ja­pon­ya, İspan­ya, Ro­man­ya ve Tay­van ile bi­lim­sel ça­lış­ma­lar­da iş­bir­li­ği ha­lin­de bö­lü­mü­müz ise Ce­za­yir, Avus­tu­ral­ya ve Ja­pon­ya ile Eras­mus üze­rin­den bir proje yü­rüt­mek­te­dir” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi