Türk Ocağı Genel Mer­ke­zi Mec­lis ta­ra­fın­dan kal­dı­rı­lan An­dı­mız için bir açık­la­ma ya­yın­lan­dı.

,

Türk Ocağı açık­la­ma­sı şöyle’ ’Bi­lin­di­ği gibi, Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı İlköğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­net­me­li­ği’nin “Öğ­ren­ci Andı” baş­lık­lı 12. mad­de­si­ni, 08 Ekim 2013 ta­ri­hin­de yü­rür­lük­ten kal­dı­ran dü­zen­le­me­nin ip­ta­li is­te­miy­le Türk Eği­tim-Sen ta­ra­fın­dan açı­lan da­va­da, Da­nış­tay 8. Da­ire­si, 24.04.2018 ta­rih­li, 2013/10501 Esas, 2018/2319 Karar Sa­yı­lı ka­ra­rı ile iş­le­mi iptal et­miş­ti.
Bu ka­rar­da, “An­dı­mız” met­ni­nin Ana­ya­sa’mız ve millî eği­tim sis­te­mi­mi­zin temel amaç ve il­ke­le­riy­le uyum­lu ol­du­ğu, “Ant”ın kal­dı­rıl­ma­sı için pe­da­go­jik ve yasal ge­rek­çe­ler gös­te­ril­me­di­ği ve do­la­yı­sıy­la “Öğ­ren­ci Andı”nın kal­dı­rıl­ma­sı­nın haklı ge­rek­çe­le­re ve hu­ku­ki te­mel­le­re da­yan­dı­rıl­ma­dı­ğı ifade edil­miş­ti.
Ne yazık ki Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, bu ka­ra­ra iti­raz edip Da­nış­tay İdari Dava Da­ire­le­ri Ku­ru­lu­na ta­şı­mış­tı.
12 Mart 2021 ta­ri­hin­de ba­sı­na yan­sı­yan ha­be­re göre Da­nış­tay İdari Dava Da­ire­le­ri Ku­ru­lu, 4’e karşı 11 oyla Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı İlköğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­net­me­li­ği’nin “Öğ­ren­ci Andı” baş­lık­lı 12. mad­de­si­ni yü­rür­lük­ten kal­dı­ran dü­zen­le­me­nin ip­ta­li­ne karar verdi.
Ge­rek­çe­li karar henüz açık­lan­ma­mak­la bir­lik­te bu ka­ra­rı ke­sin­lik­le onay­la­mı­yo­ruz.
Da­nış­tay 8. Da­ire­si­nin 2018’deki ka­ra­rı hak­kın­da­ki açık­la­ma­mız­da da be­lirt­ti­ği­miz gibi, “Öğ­ren­ci Andı” nın kal­dı­rıl­ma­sı, sözde “çözüm ve barış sü­re­ci”nde bir­ta­kım bö­lü­cü çev­re­le­ri mem­nun etmek için ya­pıl­mış yan­lış­lar­dan biri idi.
Tür­ki­ye’nin en köklü sivil top­lum ku­ru­lu­şu ola­rak bu tür “taviz”lerin bö­lü­cü te­rö­rist­le­ri ya­tış­tır­ma­ya­ca­ğı­nı, tam ak­si­ne daha da az­dı­ra­ca­ğı­nı ıs­rar­la söy­le­miş; za­ma­nın­da ge­rek­li uya­rı­lar­da bu­lun­muş­tuk.
Ni­te­kim 2015 ya­zın­da PKK’nın “çö­zül­me sü­re­ci”nden ya­rar­la­na­rak böl­ge­de ger­çek­leş­tir­di­ği si­lah­lan­ma, mah­ke­me­ler ve kay­ma­kam­lık­lar kurma, hen­dek­ler açma gibi fa­ali­yet­le­ri kar­şı­sın­da te­rö­re karşı ka­rar­lı bir mü­ca­de­le baş­lat­mak zo­run­da kal­mış­tık.
Ha­fı­za-i beşer, nis­yan ile malul ola­bi­lir ancak “Dev­let Ha­fı­za­sı” asla unu­ta­maz, unut­ma­ma­lı­dır.
Türk­lü­ğün bir etnik grup değil, tarih için­de yoğ­rul­muş büyük bir mil­let ol­du­ğu­nu an­la­mak is­te­me­yen­le­re bir kez daha ha­tır­la­tı­yo­ruz:
Bu top­rak­lar Tür­ki­ye’dir, Türk­le­rin va­ta­nı­dır.
Bu­ra­da ya­şa­yan mil­le­tin adı Türk’tür.
Öğ­ren­ci­le­re millî şuur ve öz­gü­ven ka­zan­dır­mak için eği­tim ve öğ­re­tim­de ya­pı­lan öğ­ren­ci andı uy­gu­la­ma­sı­nın ırk­çı­lık veya fa­şizm­le hiç­bir il­gi­si yok­tur.
Türk Ocak­la­rı ola­rak be­lirt­mek is­te­riz ki; An­dı­mız, yeni ku­şak­la­rın Türk­lük bi­lin­ciy­le ye­tiş­me­si, Tür­ki­ye’nin son­su­za dek ya­şa­ma­sı için önem­li­dir. Türk­lük yok olur­sa bun­dan Türk dün­ya­sı, İslam dün­ya­sı ve bütün maz­lum mil­let­ler zarar görür; on­la­rın umut ışığı söner.
Olum­suz so­nuç­la­rı, ge­lecek ku­şak­lar­da açık­ça gö­rü­lecek olan bu ka­ra­rın göz­den ge­çi­ri­lip dü­zel­til­me­si­ni mil­let­çe umu­yo­ruz.
Ne Mutlu Türk’üm Di­ye­ne!
TÜRK OCAK­LAR GENEL MER­KEZİ


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU