Rizespor Galatasaray Maçının Hazırlıklarına Başladı

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da 19 Mart Cuma günü dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray ile kar­şı­la­şa­cak Çay­kur Ri­zes­por, bu maçın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.

Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de ya­pı­lan ant­ren­man­da, Ata­kaş Ha­tays­por ma­çın­da ilk 11’de görev alan fut­bol­cu­lar ye­ni­len­me ça­lış­ma­sı yaptı. Diğer fut­bol­cu­lar ise ısın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan pas ve kon­dis­yon ağır­lık­lı ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­di.
İdmana, sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Remy, Yasin Peh­li­van ve Don­sah ka­tıl­ma­dı. Çay­kur Ri­zes­por, yarın ya­pa­ca­ğı ant­ren­man­la Ga­la­ta­sa­ray ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­recek.


Haber Merkezi