RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNDEN PATENT BAŞARISI

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) son yıl­lar­da gös­ter­miş ol­du­ğu pa­tent ba­şa­rı­la­rı­na ye­ni­le­ri­ni ek­le­me­ye devam edi­yor.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si, Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Zey­nep Yeşil Duy­muş, Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Ener­ji Sis­tem­le­ri Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Vagif Nev­ru­zoğ­lu, Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fizik Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Murat To­ma­kin, Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Ener­ji Sis­tem­le­ri Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Er­cü­ment Yü­zü­ak ve Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si Kli­nik Bi­lim­ler Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Sabit Melih Ateş’in yap­tık­la­rı ‘Bi­yo­uyum­lu kat­man­la­rın soğuk alt­lık yön­te­miy­le oluş­tu­rul­ma­sı.’ baş­lık­lı buluş Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mun­dan pa­tent aldı. Or­ta­ya koy­muş ol­duk­la­rı bi­lim­sel buluş ve ge­liş­tir­miş ol­duk­la­rı yön­tem do­la­yı­sıy­la öğ­re­tim üye­le­ri­ni teb­rik eder, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­riz.

Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı