Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu üze­rin­de dün­ya­nın 3.çift tüplü tü­ne­li açıl­dı.2018 yı­lın­dan beri Tünel tra­fi­ğe açık.
Bu tünel Cum­hur­baş­ka­nı büyük des­tek ve­re­rek açıl­dı.
14.300 met­re­lik Ovit Tü­ne­li, ön­ce­lik­le Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu’ya bağ­la­yan ka­ra­yo­lu­nun 12 ay ula­şım sağ­la­ma­sı için ya­pıl­dı. Çünkü Ovit Da­ğın­da yılda 4-5 ay ara­sın­da aşırı kar ve çığ teh­li­ke­si­ne karşı ula­şım ya­pı­la­mı­yor­du.
Ovit Tü­ne­li ön­cü­lü­ğün­de daha kısa olan Hor­tik Da­ğın­da­ki Kırık ve Dal­lı­ka­vak Tü­nel­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da de­ğer­li dos­tum Tah­sin Bay­ra­moğ­lu’nun söy­le­di­ği gibi ’Er­zu­rum Li­ma­na ka­vu­şa­cak’.
Doğu Ana­do­lu’nun mer­ke­zi olan Er­zu­rum’un Ka­ra­de­niz’deki en yakın Li­ma­nı Rize’dir.
Tü­nel­ler ta­mam­lan­dı­ğın­da Ri­ze-Er­zu­rum en fazla 2 sa­at­lik bir yol­cu­luk­la ula­şı­lır yer olur, zira me­sa­fe 50 km ye yakın kı­sa­la­rak 210 km ye ini­yor.
Ay­rı­ca Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu böl­ge­nin 24 saat se­ya­hat edi­le­bi­lir en gü­ve­ni­lir ka­ra­yo­lu­dur.
Kim ne derse desin.
Tünel adı hiç or­ta­da yok iken bu ka­ra­yo­lu hak­kın­da yüz­ler­ce bin­ler­ce ha­ber­ler ya­zı­lar ve kitap yaz­mı­şım, bunu niye yaz­dım der­se­niz kimin bu yolda, tü­nel­de emeği var hiz­me­ti var çok ya­kın­dan bilen ga­ze­te­ci­yim.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ol­ma­say­dı bu tünel ya­pıl­maz­dı buna kesin emi­nim. Bü­rok­ra­si ve böl­ge­sel çe­kiş­me­ler­den do­la­yı en­gel­len­mek is­ten­diy­se de Sn. Er­do­ğan’a bu des­te­ği için te­şek­kür edi­yo­rum.
Dö­ne­min Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal’ın mil­let­ve­kil­li­ği ön­ce­sin­den yani İl Baş­ka­nıy­ken baş­la­yan des­te­ği­ne çok ya­kın­dan şa­hi­dim. İl Baş­ka­nı iken Genel Baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan’a de­fa­lar­ca Ovit Yolu ve Tü­ne­li sö­zü­nü ha­tır­lat­tı­ğı­nı daha doğ­ru­su ma­hal­li de­yi­şi­miz­le ‘ku­la­ğı­na dök­tü­ğü­nü’ unut­ma­dım.
Hasan Karal Mil­let­ve­kil­li­ği gö­re­vi sü­re­sin­ce de ko­nu­ya bi­rin­ci de­re­ce sahip ve hâ­kim­di. Her aşa­ma­sı­nı An­ka­ra’da gerek Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğın­da gerek Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğün­de takip etti. Diğer Mil­let­ve­kil­le­ri ne mi yaptı der­se­niz açı­lış tö­re­ni­ni iz­len­me­ye gel­di­ler o kadar.
Kimse bu de­ta­yı bil­mez,
Ovit Tü­ne­li­nin ihale ka­ra­rı çık­tı­ğı­nı ba­kan­lık­ta öğ­ren­di­ğin­de İkiz­de­re’de bir öğlen vakti ar­ka­daş­la­rım­la Öğ­ret­me­ne­vin­de yemek yer­ken Sn. Karal te­le­fon­la ara­ya­rak ’İsmet abi gö­zü­müz aydın Ovit Tü­ne­li­nin ihale ka­ra­rı çıktı ‘müj­de­si­ni ver­me­siy­le yerel ve ulu­sal ba­sın­da ilk kez benim im­zam­la haber ol­muş­tu.
Ay­rı­ca de­niz­ci­lik işiy­le hem­hal olan hem­şe­ri­miz dö­ne­min İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Hasan Kemal Yar­dım­cı’nın gay­re­ti­ni de unut­mak müm­kün de­ğil­dir. Sn. Yar­dım­cı de­niz­ci­lik­ten ta­nı­dı­ğı dost­la­rın­dan o za­man­ki Müs­te­şar Habip Soluk’u sıkı ta­ki­be ala­rak tü­ne­lin ihale aşa­ma­sı­na ve son­ra­sın­da ça­lış­ma­la­rın­da yar­dım­cı ol­muş­tur.
Tünel sona erdi fakat yolu halen ya­pıl­ma­dı.
İkiz­de­re-Siv­ri­ka­ya gü­zer­gâ­hı­nın bunca sü­re­dir ya­pıl­ma­ma­sı dü­şün­dü­rü­cü değil mi?
Rize’den Er­zu­rum’a, Er­zu­rum’dan Rize’ye se­ya­hat eden­ler Tünel bo­şu­na ya­pıl­dı bunca pa­ra­ya yazık edil­di der­ken bence haklı di­yor­lar.
Tü­ne­le giden yolun ta­kip­çi­si ve sa­hi­bi Hasan Karal’dan sonra ma­ale­sef ol­ma­dı. AK Parti İl Baş­kan­lı­ğı ve Mil­let­ve­kil­le­rin­den Tü­ne­le çıkan yol hak­kın­da bunca yıl­dır bir açık­la­ma veya söz duy­ma­dık.
Bunca zaman 20 km yol ya­pı­la­maz mıydı?
Para yok de­nil­me­si­ne inan­mı­yo­rum, zira Trab­zon’lu Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü Trab­zon-Zi­ga­na yo­lu­na para bu­lur­ken Ovit Tü­ne­li yo­lu­na da bul­ma­lıy­dı ve bu­lur­du.
Yolun ya­pı­mın­da proje ihale var mı ma­ale­sef yok.
AK Parti Mil­let­ve­kil­le­ri­nin Ba­ka­na ula­şa­rak çözüm bu­la­ca­ğı­na ümi­di­miz kay­bol­du, tek bek­len­ti­miz Cum­hur­baş­ka­nı­nın emir­le­riy­le açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı Ovit Tü­ne­li yo­lu­nu yap­tır­ma­sı.