MÜFTÜ ÇAKMAKÇI YENİ ATANAN İMAM HATİPLERİ TEBRİK ETTİ

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, Rize İl Müf­tü­lü­ğü­ne bağlı Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız Hoca Kur’an kurs­la­rın­dan mezun olup Di­ya­net’te yeni görev alan hafız İmam Ha­tip­ler, bir kısım İrşad Vakfı Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, İrşad Vakfı Mü­dü­rü ve İrşad Vak­fın­da ken­di­le­ri­ni ye­tiş­ti­ren İmam Ha­tip­ler­le bir­lik­te, Rize İl Müf­tü­sü Naci ÇAK­MAK­ÇI’yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler.

Tür­ki­ye’nin de­ği­şik il­le­rin­de gö­re­ve baş­la­ya­cak olan, Çi­çe­ği bur­nun­da yeni İmam Ha­tip­ler, İrşad Vakfı ve ha­fız­lar ola­rak eği­tim­le­ri bo­yun­ca ken­di­le­ri­ne sağ­la­mış ol­du­ğu her türlü maddi ve ma­ne­vi des­tek­le­rin­den do­la­yı, Rize İl Müf­tü­sü Naci ÇAK­MAK­ÇI’ya çiçek tak­tim ede­rek te­şek­kür ve şük­ran­la­rı­nı sun­du­lar.
Zi­ya­ret­te ko­nu­şan Rize İl Müf­tü­sü Naci ÇAK­MAK­ÇI; “ Hafiz ye­tiş­tir­me nok­ta­sın­da şeh­ri­mi­zin önem­li eği­tim ku­rum­la­rın­dan olan, Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız Hoca Kur’an kurs­la­rın­dan mezun olup, Di­ya­net­te görev alan yeni İmam Ha­tip­ler ve bir kısım mes­lek­ta­şı­mız İrşad Vakfı eği­tim­ci­le­ri ola­rak şah­sı­ma yap­mış ol­du­ğu­nuz bu nazik zi­ya­re­ti­ni­ze du­ala­rım­la te­şek­kür edi­yo­rum. Yak­la­şan mü­ba­rek ra­ma­zan ayı ile bir­lik­te ül­ke­mi­zin de­ği­şik il­le­rin­de hafız ola­rak elde etmiş ol­du­ğu­nuz ba­şa­rı­la­rı­nız so­nu­cu genç yaşta İmam Hatip ola­rak gö­re­ve baş­la­ma­nız­dan do­la­yı ma­ne­vi ola­rak bir hayli se­vinç duy­dum. Çi­çe­ği bur­nun­da imam ha­tip­le­ri­miz ola­rak, pan­de­mi şart ve zor­luk­la­rı­na rağ­men her bi­ri­niz büyük bir öz­ve­riy­le gay­ret­le ça­lış­tı­nız. Yine her bi­ri­ni­zi fe­da­kâr­ca ye­tiş­ti­ren Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Hoca Kur-an kur­su­muz eği­tim­ci­le­ri­ne, İrşad Vakfı yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve Mü­te­vel­li he­ye­ti­ne, aile­le­ri­ni­zi ve her bi­ri­ni­zi teb­rik edi­yo­rum. Allah ha­yır­lı ve mü­ba­rek ey­le­sin. ”dedi.
Yeni İmam Ha­tip­le­re mes­lek­le­ri­nin öne­miy­le il­gi­li özet bilgi veren, İl Müf­tü­sü ÇAK­MAK­ÇI; “ Din gö­rev­li­si de­yin­ce akla, ge­nel­lik­le il­kön­ce cami hiz­me­ti veren İmam ve mü­ez­zin­ler gel­mek­te­dir. Bu­nun­la bir­lik­te Müftü, Vaiz ve diğer Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı­mı­zın men­sup­la­rı da Din gö­rev­li­si ola­rak zik­re­di­lir. Lü­ga­ti­miz da, İmam hatip, önder, reis, nu­mu­ne, işa­ret, misal ve reh­ber ma­na­la­rı­na gel­mek­te­dir. Ca­mi­de ce­ma­ate 5 vakit namaz kıl­dı­ran her hal ve ha­re­ke­ti ile top­lum içe­ri­sin­de en has­sas ve örnek ol­ma­sı ge­re­ken ki­şi­dir imam hatip gö­rev­li­si­dir. O ne­den­le bu kadar kut­sal bir gö­re­vi üst­len­me­niz ve resmi ola­rak gö­re­ve baş­la­ma­nız­la omuz­la­rı­nız­da ne kadar uh­re­vi ve kıy­met­li bir görev so­rum­lu­lu­ğu­nun ol­du­ğu bi­lin­ci ve şuuru ile her daim mil­le­ti­mi­zin du­ası­nı alan ha­yır­lı hiz­met­ler ve­re­cek­si­niz. Allah her bi­ri­ni­zi mu­vaf­fak ve mu­zaf­fer ey­le­sin. Ül­ke­mi­ze, Di­ya­net ca­mi­amı­za, aile­le­ri­ni­ze ve her bi­ri­ni­ze ha­yır­lı ve uğur­lu olsun.” di­ye­rek ken­di­si­ne, çiçek sunan yeni İmam Ha­tip­ler ve İrşad Vakfı yö­ne­ti­ci ve eği­tim­ci­le­ri­ne Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­da ha­zır­la­nan Pey­gam­ber efen­di­miz ha­ya­tı­nı an­la­tan ki­ta­bı he­di­ye etti. İrşad Vakfı Mü­dü­rü, Kale Camii İmama Ha­ti­bi Kadir Kara’da, İl Müf­tü­sü Çak­mak­çı’ya, İrşad Vakfı ta­ra­fın­dan yeni bas­tı­rı­lan, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Mü­şa­vi­ri Mus­ta­fa Okur ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan, Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız hoca efen­di­nin Ha­ya­tı­nı ve Soh­bet­le­ri­ni an­la­tan iki ayrı ki­ta­bı he­di­ye etti.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı