Di­ni­mi­zin kıy­met ver­di­ği mübarek üç ay­lar­dan Recep ayı tövbe, hür­met ve ibadet; Şaban mu­hab­bet ve hiz­met; Ra­ma­zan ise ya­kın­lık ve nimet ayı­dır. Al­la­hü te­âlâ, Şa­ban ayı­nı, Pey­gam­be­ri­mi­ze “sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem” mah­sus kıl­mış­tır.
Şa­ban ayı ile il­gi­li Hadis’i şeriflerde bu­yu­rul­du ki:
(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî] Ayşe validemiz buyuruyor ki:
(Resûlullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bâzen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi.) [Buhari]
(Şa­ban-ı şerif, be­nim ken­di­me mah­sus bir ay­dır. Hak te­âlâ haz­ret­le­ri Arş-ı âlâ­nın me­lek­le­ri­ne aza­met-i şa­niy­le bu­yu­rur ki: “Ey be­nim me­lek­le­rim, gör­dü­nüz mü? Be­nim kul­la­rım, sev­gi­li­min ayı­na tâ­zim ve hür­met edi­yor­lar. İz­ze­tim, ce­lâ­lim hak­kı için ben de kul­la­rı­mı af ve mağ­fi­re­ti­me na­il ey­le­dim.”)
“Her kim, Şa­ban-ı şe­rîf­te üç gün oruç tu­tar­sa, Hak tela, Cen­net-i âlâ­da ona bir yer ha­zır­lar.” [Ey Oğul İlmihâli]
Bünyesi zayıf olan, Ra­ma­zan oru­cu­na ha­zır­lan­mak için Şa­ban ayı­nın on beşinden son­ra, oruç tut­ma­ma­lı, kuvvetli ve lez­zet­li şey­ler yi­ye­rek, vü­cu­du kuv­vet­len­dir­me­li­ve böy­le­ce farz­la­rı yap­ma­ya ha­zır­lan­ma­lı­dır.
Şa­ban ayı­nın son gün­le­ri gök­te hi­lâ­li ara­mak da ibadettir. Çünkü oru­ca Ra­ma­zan hi­lâ­li­ni gör­mek­le baş­la­nır. Şa­ban-ı şe­rîf, ha­yır­la­rın ço­ğal­dı­ğı, be­re­ket­le­rin in­di­ği, ha­ta­la­rın terk e­dil­di­ği, gü­nah­la­rın ör­tül­dü­ğü bir ay­dır. Bu ay­da Pey­gam­ber efen­di­mi­ze çok salavatı şe­rî­fe oku­ma­lı­dır.
Berat Gecesi Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gecedir.
Hadis’i şerifte bu­yu­rul­du ki: (Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaip gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.) [İ. Asakir]