İLKSAN, MALUM YAPI VE VAKIFLARA TERK EDİLEMEZ! İLKSAN NEDİR NE DEĞİLDİR?

İlksan 285 bin öğ­ret­me­nin alın te­ri­dir, eme­ği­dir. 3.5’luk bir konu de­ğil­dir. Me­mu­ru 3.5’a sa­tan­la­rın ko­nu­su hiç de­ğil­dir.
Zaten on­la­rın derdi de İlksan de­ğil­dir.
1- İLKSAN’ın Hu­ku­ki Sta­tü­sü Nedir?
İLKSAN Vakıf, Der­nek veya Sen­di­ka De­ğil­dir.
İLKSAN, ku­ru­luş ka­nu­nun­da sa­yı­lan üye­le­ri­ne, sos­yal yar­dım amacı ile Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na bağlı ola­rak özel ka­nun­la ku­rul­muş, kendi tüzel ki­şi­li­ği bu­lu­nan bir kamu ku­ru­mu­dur.
2- İLKSAN’ın Gelir Kay­nak­la­rı Nedir? Neden Kâr Da­ğıt­mı­yor?
İLKSAN ti­ca­ret yap­mak, Kâr elde etmek ve bu kârı üye­le­ri­ne da­ğıt­mak amacı ile ku­ru­lan bir şir­ket de­ğil­dir.
İLKSAN, Pa­ra­fis­kal ge­lir­ler­le top­la­dı­ğı fon­lar­la, Kanun ve Ana Sta­tü­sün­de ya­zı­lı kar­şı­lık­lı ve kar­şı­lık­sız yar­dım­la­rı yap­mak­la mü­kel­lef mun­zam bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu­dur.
3- İLKSAN’a Üye­lik Neden Zo­run­lu­dur? Dünya’da Ör­ne­ği Var Mıdır?
İLKSAN üye­li­ği, Türk Me­de­ni Ka­nu­nun­da ta­nım­la­nan üye­lik iliş­ki­si gibi de­ğil­dir. İLKSAN üye­li­ği aynen EMEKLİ SAN­DI­ĞI gibi me­mu­ri­ye­te giriş ile eş za­man­lı ola­rak ka­za­nı­lan bir hak ve yü­küm­lü­lük­tür. Dün­ya­da özel­lik­le Kuzey Ame­ri­ka ve Av­ru­pa’da İLKSAN ile aynı amaç­la ku­rul­muş, üye­li­ği mes­le­ğe giriş ile zo­run­lu ola­rak baş­la­yan ve fark­lı yar­dım yön­tem­le­ri olan yüz­ler­ce san­dık bu­lun­mak­ta­dır. Dün­ya­nın en büyük 300 Emek­li Fonu ve Yar­dım San­dı­ğı­nın 13’ü Öğ­ret­men San­dı­ğı­dır.
4- İLKSAN Zarar Edi­yor Mu?
Ön­ce­lik­le şunu ifade etmek ge­re­kir ki Kar­şı­lık­sız Sos­yal Yar­dım yapan kurum ve ku­ru­luş­lar­da Kâr/Zarar he­sa­bı değil, Gelir Faz­la­sı/Gider Faz­la­sı he­sa­bı ya­pıl­ma­lı­dır.
İLKSAN son 10 Yılda, aşa­ğı­da­ki tab­lo­da de­tay­la­rı ve­ril­di­ği üzere sü­rek­li gelir faz­la­lı­ğı ver­miş ve bu gelir faz­la­lık­la­rı san­dı­ğın ser­ma­ye­si­ne ek­len­miş­tir.
Ser­ma­ye­ye ya­pı­lan ek­le­me­ler, Kar­şı­lık­lı ve Kar­şı­lık­sız Sos­yal Yar­dım­lar için Kay­nak ni­te­li­ğin­de­dir.
5- İLKSAN’ın Üye­ler­den Top­la­dı­ğı Aidat­la­rı Ne­re­le­re Har­ca­nı­yor?
İLKSAN, Dünya’da ve Tür­ki­ye’de mu­adi­li san­dık ve ikin­cil emek­li­lik fon­la­rı ara­sın­da sos­yal yar­dım çe­şit­li­li­ği açı­sın­dan en fazla yar­dım yapan ku­rum­dur.
İLKSAN, ya­rar­la­nan kişi sa­yı­sı iti­ba­riy­le Tür­ki­ye’de Emek­li San­dı­ğın­dan sonra en çok sos­yal yar­dım öde­me­si yapan mun­zam San­dık­tır. 2020 yı­lın­da 25.819 Üyeye doğ­ru­dan Nakdi Sos­yal Yar­dım öde­me­si ya­pıl­mış­tır. İLKSAN, üye­le­rin­den top­la­nan aidat­lar(2020-Or­ta­la­ma Aidat 84 TL) ve aidat dışı ge­lir­ler ile Doğum, Ölüm, Ev­li­lik, Ma­lu­li­yet, Ce­na­ze, Afet, Terör, Şe­hit­lik, Sağ­lık Des­tek, Emek­li­lik olmak üzere top­lam 10 kalem Sos­yal Yar­dım yap­mak­ta­dır.
İLKSAN son 10 Yılda 169.961 üye­si­ne 1.​438.​372.​218,07 TL Sos­yal Yar­dım öde­miş, ay­rı­ca gelir faz­la­sı bi­ri­kim yap­mış­tır.
6- İLKSAN’ın FAİZ’den Başka Ge­li­ri Ol­ma­dı­ğı Doğru Mudur?
Prime bağlı yü­küm­lü­lük­le­ri ve risk öde­me­le­ri(ne zaman, kaç ki­şi­ye ve hangi mik­tar­da ris­kin ger­çek­le­şe­ce­ği belli ol­ma­yan) bu­lu­nan si­gor­ta şir­ket­le­ri, emek­li san­dık­la­rı, emek­li fon­la­rı ve İLKSAN gibi sos­yal yar­dım ku­rum­la­rı li­ki­di­te­si yük­sek (nakde dö­nü­şüm hızı yük­sek) ya­tı­rım­lar yap­mak du­ru­mun­da­dır.
İLKSAN, geç­miş yıl­lar­da yap­tı­ğı sos­yal yar­dım ve ikraz öde­me­le­ri­nin is­ta­tik­sel oran­la­rı, yeni üye giriş hızı ve ih­ti­yat ora­nı­nı gö­ze­te­rek var­lık­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü­nü, Port­föy, Dev­let Tah­vi­li, Ha­zi­ne Bo­no­su ve Mev­du­at ya­tı­rım­la­rın­da de­ğer­len­dir­mek­te­dir.
287.000 Üye­si­ne her ay nakit ödeme yapma mü­kel­le­fi­ye­ti bu­lu­nan İLKSAN’ın Ya­tı­rım/Nakit dönüş hızı çok yavaş olan büyük sa­na­yi iş­let­me­le­ri kur­ma­sı veya iş­let­me­si, bugün 3 gün içe­ri­sin­de ya­pı­lan öde­me­le­rin çok uzun va­de­le­re ya­yıl­ma­sı­na sebep ola­bi­le­cek­tir.
ÖRNEK: 2020 Yılı Eylül Ayı İlksan Öde­me­le­ri
Eylül 2020 Top­la­nan Aidat (+) 24.263.457,64
Eylül 2020 Ya­pı­lan Sos­yal Yar­dım (-) 82.715.984,55
Fark (-) 58.452.526,91
Ey­lül-2020 Ayın­da Öde­nen İkraz (-) 80.665.200,00
Eylül 2020 Aidat Dışı Nakit İhti­yaç 139.117.726,91
Not: Bu ör­nek­te ve­ri­len aidat dışı nakdi ih­ti­yaç, san­dı­ğın hazır likit kay­nak­la­rın­dan kar­şı­lan­mış­tır. Bu ne­den­le­dir ki 2020 yılı Eylül ayın­da hiç­bir yar­dım öde­me­si er­te­len­me­miş­tir.
7- Gelir Faz­la­sı Veren İLKSAN Yar­dım­la­rı­nı Art­tı­rı­yor Mu?
Evet, Son 10 Yılda gelir ar­tı­şı­na pa­ra­lel ola­rak Doğum, Ce­na­ze ve Sağ­lık Des­tek yar­dım­la­rı ge­ti­ril­miş­tir. Son 4 yılda 33.465 Üye­miz bu yeni yar­dım­lar­dan ya­rar­lan­mış­tır.
Üye­le­ri­mi­ze Kan­ser Sağ­lık Nakit Des­te­ği son aşa­ma­ya ge­ti­ril­miş olup, önü­müz­de­ki yıl uy­gu­la­ma­ya alı­na­cak­tır.
8- İLKSAN De­net­le­ni­yor Mu? İLKSAN’ı Kim De­net­li­yor?
İLKSAN hem iç de­ne­tim hem de dış de­ne­ti­me açık bir ku­rum­dur. Ku­ru­mun iç de­ne­ti­mi Milli Eği­tim Ba­ka­nı­nın öner­di­ği 2 ve tem­sil­ci­ler ara­sın­dan se­çi­len 1 üye­den mü­te­şek­kil De­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır.
San­dı­ğın dış de­ne­ti­mi 3568 Sa­yı­lı yasa kap­sa­mın­da “Ba­ğım­sız De­ne­tim” yet­ki­si­ne haiz De­net­çi­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır.
9- İkraz Nedir? İLKSAN Fa­iz­le Para Mı Ve­ri­yor?
İLKSAN, 4357 Sa­yı­lı Ka­nu­na da­ya­lı Ana Sta­tü­sü ge­re­ği is­te­yen üye­le­ri­ne borç para ver­mek zo­run­da­dır. Üye­le­ri­mi­ze kurum ta­ra­fın­dan ve­ri­len bu borca, İKRAZ de­nil­mek­te­dir.
İKRAZ hiz­me­ti, tüm üye­le­rin mül­ki­ye­tin­de olan nakit var­lık­lar­dan ya­pı­lan fi­nan­sal bir ödeme ol­du­ğun­dan, Ev­li­lik İkrazı hariç olmak üzere tüm borç­la­ra enf­las­yon ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere “nema” ek­len­mek­te­dir.
10- Üye­ler­den Top­la­nan Aidat­lar İle Üyeye Ve­ri­len Borç Pa­ra­dan Nema Mı Alı­nı­yor?
Üye­ler­den top­la­nan aidat­lar­la ön­ce­lik­le sos­yal yar­dım öde­me­le­ri ya­pıl­mak­ta, İkraz (borç verme) iş­lem­le­ri ise tüm üye­le­ri­mi­zin bi­ri­ki­mi olan Öz kay­nak­la­rı­mız va­sı­ta­sı ile öden­mek­te­dir. Ör­ne­ğin; 2020 yı­lın­da 286 mil­yon aidat ge­li­ri tah­sil edil­miş, 294 mil­yon sos­yal yar­dım ya­pıl­mış­tır.
Tüm üye­le­ri­mi­zin bi­ri­ki­mi olan Öz kay­nak­la­rı­mı­zın ko­run­ma­sı için enf­las­yon ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere “nema” uy­gu­la­ma­sı, enf­las­yon et­ki­sin­den arın­dır­mak için eko­no­mik bir zo­run­lu­luk­tur.
11- Bi­rik­miş Aida­tım Hep Aynı? Neden Gün­cel De­ğe­ri Yok?
Üye­le­ri­mi­zin bi­rik­miş aidat­la­rı, san­dık cari he­sap­la­rın­da no­mi­nal kıy­me­ti ile iz­len­mek­te, Emek­li­lik(as­ga­ri 120 ay aidat öde­mek şar­tıy­la), Ma­lu­li­yet ve Ölüm hal­le­rin­de; (Bi­rik­miş Aidat+ Bi­rik­miş Aida­tın %150 Oranı+ Son Aida­tın 100 Katı+ Son Aida­tın 4 Ka­tı­nın Aidat Öde­nen Yıl ile çar­pı­mı ile bu­lu­nan mik­tar kadar) Sos­yal Yar­dım ya­pıl­mak­ta­dır.
Üye­le­ri­mi­zin Emek­li­lik, Ma­lu­li­yet ve Ölüm hal­le­ri dı­şın­da her­han­gi bir ne­den­le san­dık­tan ay­rıl­ma­la­rı ha­lin­de ise 3095 sa­yı­lı Ka­nu­nun 1 inci mad­de­si­ne göre bi­rik­miş aida­ta ta­hak­kuk et­ti­ri­lecek ne­ma­sı ile bir­lik­te iade edil­mek­te­dir.
İLKSAN Üyesi De­ğer­li Ar­ka­da­şım,
Bugün, İLKSAN İlçe Tem­sil­ci Adayı ola­rak siz­ler­den oy is­te­yen ancak, bir yan­dan oy is­ter­ken diğer yan­dan da 2012 yı­lın­dan bu yana ka­ra­la­dık­la­rı ve her yıl “ge­lecek sene ba­ta­cak in­şal­lah” diye dua et­tik­le­ri, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın maaş zammı 5 tane 5 lit­re­lik yağ ala­maz­ken, “zammı bı­ra­kın İLKSAN’a bakın” di­ye­rek, Toplu söz­leş­me­de kamu ta­ra­fı­nı 4 kez San­dı­ğın ka­pa­tıl­ma­sı için acil top­lan­tı­ya ça­ğı­ran ve/fakat san­dı­ğı ka­pat­mak­tan umudu ke­sin­ce de “yö­net­me­ye talip ol­duk­la­rı­nı” ilan eden “algı yö­ne­ti­ci­si uz­ma­nı ma­lum-sen” mu­hip­le­ri­ne ver­me­miz ge­re­ken ce­vap­lar var.
1-Üye­le­ri­ne İLKSAN’dan bir­kaç kat fazla emek­li ik­ra­mi­ye­si veren san­dık­lar ol­du­ğun­dan bah­se­den bu ar­ka­daş­lar, İLKSAN’ın kes­ti­ği AİDAT ile Örnek ver­di­ği San­dık­la­rın kes­ti­ği AİDAT’ın kı­ya­sı­nı neden yap­mı­yor, bah­set­tik­le­ri san­dık­la­rın or­ta­la­ma aida­tı 380 TL’den baş­lar, 1200 TL’ye kadar çıkar. İLKSAN’ın kes­ti­ği aidat or­ta­la­ma 84 TL. Ha­liy­le İLKSAN’ın kes­ti­ği aidat­tan or­ta­la­ma 10 Kat fazla kesen bir san­dık, Emek­li ik­ra­mi­ye­si­ni de 10 Kat fazla öde­ye­bil­mek­te­dir. Di­ğe­ri ise İLKSAN’ın yak­la­şık 6 Katı Aidat ke­ser­ken İLKSAN’ın 2 Katı İkra­mi­ye öde­mek­te­dir. De­ğer­li mes­lek­ta­şım, lüt­fen bu ko­nu­yu algı uz­ma­nı ma­lum-sen ada­yı­na değil, et­ra­fı­nız­da ki bir Asker ya da Polis ça­lı­şa­nı­na so­ru­nuz.
2- İLKSAN Maaş mat­ra­hın­dan %2, POL­SAN Maaş mat­ra­hın­dan %8, OYAK ise Maaş mat­ra­hın­dan %10 Ke­sin­ti yap­mak­ta­dır. Eği­tim Ça­lı­şan­la­rı­nın Ma­aşı­nı as­ga­ri ücret se­vi­ye­si­ne dü­şü­ren bu mem­nun-sen ar­ka­daş­la­ra so­ra­bi­lir mi­si­niz lüt­fen, İLKSAN’a ke­si­len aida­tın 84 TL ol­ma­sı­nın so­rum­lu­su kim­dir? Keşke eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın ma­aş­la­rı As­ker-Po­lis maaşı kadar olsa da İLKSAN aidat­la­rı ve bi­ri­kim­le­ri de yük­sek olsa.
3- Şe­ca­at arz eden kıpti sir­ka­tin söy­ler­miş, önce ma­aşı­mı­zı as­ga­ri ücret dü­ze­yi­ne dü­şür­dü­ler, şimdi de her ne eko­no­mik sı­kın­tı­nız varsa se­be­bi İLKSAN’dır di­yor­lar. El­bet­te söy­ler­ler çünkü İLKSAN’a mu­ha­le­fet etmek kolay, ken­di­le­ri­ni “güçlü, irade sa­hi­bi bir yö­ne­tim ola­rak” ta­nı­tan bu ar­ka­daş­lar, bu güç­le­ri­ni neden toplu söz­leş­me ma­sa­sın­da kul­lan­ma­dı­lar da bizi %3,5 zamma, mah­kûm et­ti­ler. İLKSAN aida­tı­nın en düşük aidat ol­ma­sı­nın ne­de­ni kim?
4- Tür­ki­ye Sev­da­lı­la­rı San­dı­ğı dev­ral­dı­ğın­da, İLKSAN Emek­li İkra­mi­ye­si 1 Maaş iken şu anda 10 Maaş ol­muş­tur. Tür­ki­ye Sev­da­lı­la­rı 2020 Yı­lın­da İLKSAN’da sos­yal yar­dım­la­rı %20 art­tır­dı sizin mem­nun-se­ni­niz eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın ma­aş­la­rı­nı ne kadar art­tır­dı? Bu mu sizin Viz­yo­ner ba­kı­şı­nız? Bu mu sizin eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na va­adi­niz? Lafla pey­nir ge­mi­si yü­rü­mü­yor bey­ler, Keşke yetki gü­cü­nü­zü kul­la­nıp İLKSAN aidat­la­rı­na %25 Dev­let kat­kı­sı ala­bil­sey­di­niz! Ma­aş­la­rı­mı­zı, emek­li san­dı­ğı ik­ra­mi­ye­mi­zi ne yap­tı­ğı­nız or­ta­da! Heba edi­li­yor de­di­ği­niz İLKSAN Var­lık­la­rı, son 10 Yılda 1 MİLYAR GELİR FAZ­LA­SI ver­miş, Önce mali tablo oku­ma­yı öğ­re­nin lüt­fen!
5- Doğum, Ce­na­ze, Sağ­lık Des­tek, Terör Mağ­du­ri­ye­ti yar­dı­mı­nı, ma­aşın­da İcra olana İkrazı biz ge­tir­dik. 2022’den iti­ba­ren is­te­yen her üye is­ter­se toplu para ye­ri­ne emek­li maaşı ala­cak, kan­ser nakdi yar­dı­mı baş­lı­yor. An­ka­ra, İstan­bul ve İzmir’de Ko­nu­kev­le­ri açtık. Yaşlı Ko­nu­ke­vi­nin te­me­li atı­lı­yor. Eği­tim ya­tı­rım­la­rı baş­lı­yor. Tüm iş­lem­ler On­li­ne ve E-dev­le­te ta­şın­dı. İLKSAN’ı et­ra­fı­nız­da gör­dü­ğü­nüz ya­pı­la­ra ve ida­re­le­re mi ben­zet­me der­din­de­si­niz? Telaş yap­ma­yın, İLKSAN Emin ve Ehil el­ler­de­dir.
6- De­ğer­li Mes­lek­ta­şım, her şey­den önce bu ar­ka­daş­la­ra sor­mak ge­rek­mez mi? Daha düne kadar “hemen ka­pa­tıl­sın, ba­tı­yor, iflas edi­yor” diye yay­ga­ra ko­par­dık­la­rı İLKSAN, bugün neden ve niçin kıy­met­li oldu, bu “irade sa­hi­bi” ar­ka­daş­lar, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın yüz­ler­ce bi­rik­miş so­ru­nu var­ken 1 yıl­dır neden İLKSAN’la yatıp İLKSAN’la kal­kı­yor? Bu so­ru­nun ce­va­bı; Tür­ki­ye Sev­da­lı­la­rı­nın 25 yılda damla damla bi­rik­ti­rip na­mu­su gibi ko­ru­duk­la­rı 2,1 Mil­yar Nakit, 2,5 Mil­yar gay­ri­men­kul var­lık­lar ola­bi­lir mi acaba?
03.04.2021 Cu­mar­te­si günü ya­pı­la­cak olan İlksan tem­sil­ci­ler ku­ru­lu se­çim­le­rin­de bütün aday­la­rı­mı­za ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
İlksan emin el­ler­de.
Türk Eği­tim-Sen varsa umut var.