İlçemizde 12 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İlçemizde ya­pı­lan ruh­sat­sız silah ope­ras­yo­nun­da 12 ta­ban­ca ele ge­çi­ril­di, 2 kişi ya­ka­lan­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı İstih­ba­rat Şube ve Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le ekip­le­rin­ce ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de S.F’nin yasa dışı silah ka­çak­çı­lı­ğı yap­tı­ğı ve si­lah­la­rı ti­ca­ri taksi ile Ar­de­şen il­çe­sin­den Rize’ye ar­dın­dan İstan­bul’a sevk ede­ce­ği bil­gi­si­ne ulaş­tı.
Ekip­ler adli ma­kam­lar­dan alı­nan arama ka­ra­rı­na is­ti­na­den Ş.K. yö­ne­ti­min­de­ki oto­mo­bi­le Ça­ye­li il­çe­si Kemer köyü mev­ki­sin­de ope­ras­yon dü­zen­len­di.
Oto­mo­bil­de ve bir ki­şi­nin üze­rin­de ya­pı­lan ara­ma­da po­şet­le­re sa­rı­lı va­zi­yet­te 12 ruh­sat­sız ta­ban­ca bu­lun­du.
Gö­zal­tı­na alı­nan iki şüp­he­li­nin jan­dar­ma­da­ki iş­lem­le­ri sü­rü­yor.


Haber Merkezi