Kü­re­sel CO­VID-19 Pan­de­mi­si nasıl ye­di­ği­miz de dahil olmak üzere bir­çok yön­den ha­ya­tı­mı­zı de­ğiş­tir­di. Tüm dün­ya­da vi­rü­sün ya­yıl­ma­sı­nı ya­vaş­lat­ma­ya yar­dım­cı olmak için ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma­lar sos­yal­leş­mek ve dı­şar­da zaman ge­çir­mek için har­ca­dı­ğı­mız sü­re­yi azal­tı­yor. Evde ge­çir­di­ği­miz za­man­da­ki artış ile bir­lik­te daha fazla yemek pi­şir­mek ve en sev­di­ği­miz ta­rif­le­ri yap­mak ve hatta mut­fak­ta yeni ta­rif­ler ve tat­lar­la ya­ra­tı­cı olmak fır­sa­tı geldi.

Ev ya­pı­mı ye­mek­le­re lez­zet kat­ma­nın tek yolu büyük bir tutam tuz gibi gö­rü­ne­bi­lir, ancak yi­ye­cek­le­ri­ni­zin daha fazla lez­zet­li ol­ma­sı­nı sağ­la­ma­nın pek çok başka yolu var.
Bu se­ne­ki Tuza Dik­kat Haf­ta­sın­da daha az tuz kul­lan­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak basit ipuç­la­rı su­na­ca­ğız, ör­ne­ğin:
*Ye­mek­ler­de tuz ye­ri­ne; limon, may­da­noz, de­re­otu , soğan, sa­rım­sak, sirke ve çe­şit­li ba­ha­rat­lar gibi diğer lez­zet art­tı­rı­cı­la­rı kul­lan­mak.
* Sa­la­mu­ra ürün­le­rin tuz içe­ri­ği­nin azal­tıl­ma­sı için suda yı­ka­ma ve bek­let­me gibi iş­lem­ler uy­gu­la­mak.
* Yük­sek mik­tar­da tuz içe­ren be­sin­le­ri daha az tü­ket­mek.
* Ye­mek­le­ri ha­zır­lar­ken, pi­şi­rir­ken ve tü­ke­tir­ken daha az tuz kul­lan­mak.
Ay­rı­ca bütün tuz­lar ay­nı­dır ve aynı içe­ri­ğe sa­hip­tir (deniz tuzu, kaya tuzu ve pembe tuz).
Tuz, be­sin­le­rin doğal bi­le­şi­min­de bu­lun­du­ğu gibi, deniz tuzu (deniz su­yu­nun bu­har­laş­tı­rıl­ma­sı ile elde edi­lir) ve kaya tuzu (ha­li­te, göl ya­tak­la­rın­dan veya top­rak al­tın­dan elde edi­lir, ku­ru­tu­lur) ola­rak da elde edi­lir.
Genel ola­rak tuz sod­yum ve klo­rür­den olu­şur.
Sod­yum klo­rür içe­ri­ği tüm tuz­lar­da (kaya, deniz, sofra tuzu) yak­la­şık ola­rak ay­nı­dır.
Bu yılki Tuza Dik­kat Haf­ta­sın­da; kül­tü­rü­mü­zü ve top­lu­mu­mu­zu şe­kil­len­di­ren ye­mek­le­ri, ev ye­mek­le­ri­ni ha­zır­lar­ken daha az tuz kul­lan­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­lu­yor ve “Daha Fazla Lez­zet, Daha Az Tuz” di­yo­ruz.
Bi­lin­di­ği gibi Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü gün­lük kişi başı tuz tü­ke­ti­mi­ni 5 gra­mın al­tın­da öner­mek­te­dir ve bu mik­tar bir te­pe­le­me bir çay ka­şı­ğı­na (silme bir tatlı ka­şı­ğı­na) denk gel­mek­te­dir.
Gün­lük ola­rak tü­ke­til­me­si öne­ri­len bu mik­tar; gün için­de tüm be­sin­le­ri­miz­le al­dı­ğı­mız tuzu (sod­yu­mu) da kap­sa­mak­ta­dır.

Daha Fazla Lez­zet, Daha Az Tuz

Haber: Mus­ta­fa SAKLI