Rize’de bir ka­na­lın canlı ya­yı­nı­na te­le­fon ile bağ­la­nan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü, “Ben­den ön­ce­ki hoca ile 8 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta ço­cuk­la­rın ya­şa­dık­la­rı, on­la­rı baya bir hır­pa­la­mış­tı” dedi. Uygun, ay­rı­ca Loic Remy’nin Göz­te­pe kar­şı­laş­ma­sın­da kad­ro­da ola­ca­ğı­nı du­yur­du.

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun tüm fut­bol­cu­la­ra do­ku­na­rak tüm sa­ha­da­ki tüm so­rum­lu­lu­ğu üze­ri­ne al­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek, “Her şeyi ya­par­ken vic­da­nı­mı­za uya­rak, maç­la­rı­mı­zı da tak­tik­sel ola­rak, sis­tem ola­rak ra­ki­bin po­zis­yo­nu­na, du­ru­mu­na göre be­lir­ler­ken kimi zaman oy­na­ma­yan oyun­cu­yu bile ter­cih ede­rek bu maçı ka­zan­ma adına sa­ha­da ola­ca­ğı­mı veya şu anda form gra­fi­ği yö­nün­den en yük­sek se­vi­ye­de ol­du­ğu­na inan­dı­ğım ar­ka­daş­la­rı da sa­ha­ya sü­re­rek bunu sağ­la­ya­ca­ğı­mı on­la­ra gös­ter­dim. Hep­si­ne do­kun­ma­ya ça­lış­tık çünkü spor psi­ko­lo­ji­si ile spor­cu psi­ko­lo­ji­si çok fark­lı­dır. 2011 yı­lı­nın 5 se­ne­sin­de bu­ra­da­yım. Gel­di­ğim zaman hep 9 hafta kala, 10 hafta kala ta­kım­la­rı al­mış­tım. Onlar da hep düşme po­ta­sın­da olan, düştü gö­züy­le ba­kı­lan, artık kur­tul­ma­sı im­kân­sız ta­kım­lar­dı. Ni­te­kim Es­ki­şe­hir’i de Ga­zi­an­tep’i de kü­me­de tu­ta­rak bu iş­le­ri ba­şar­mış­tık ama bu­ra­da­ki süreç biraz daha fark­lıy­dı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Fut­bol­cu­la­rın adap­te ola­bil­me­si için biraz daha za­ma­na ih­ti­ya­cı var”
Ma­ri­us Ninel Su­mu­di­ca’nın Tek­nik Di­rek­tör­lük dö­ne­min­de­ki 8 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta ta­kı­mın fi­zik­sel ve psi­ko­lo­jik ola­rak yıp­ran­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Uygun, “Ben­den ön­ce­ki hoca ile 8 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta ço­cuk­la­rın ya­şa­dık­la­rı, on­la­rı baya bir yıp­rat­mış­tı. Biz Mev­lâna gibi dedik ki, ‘Dün dünde kal­mış­tır can­cağ­zım’ ve yeni sayfa açtık on­lar­la. Ondan son­ra­ki sü­reç­te biz tüm fut­bol­cu­la­rı­mı­zın mev­ki­sel ek­sik­le­ri­ni ana­liz­ci­le­rim­le bir­lik­te ge­ce­li gün­düz­lü ça­lı­şa­rak on­la­ra tek tek çı­kar­tıp, bir fiil gös­te­rip aynı za­man­da sa­ha­da uy­gu­la­ya­rak eksik yön­le­ri­mi­zi de gös­te­re­rek on­lar­dan elde et­me­ye ça­lış­tık. Es­ki­den me­se­la ka­le­ciy­le al­tı­pa­sın içe­ri­sin­de ya­pı­lan pas­laş­ma­yı bu maçta hiç yap­ma­dık. Orada ya­pı­lan her hata kötü so­nuç­la­na­bi­li­yor­du. Ama bu 8 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta gerek fi­zik­sel ola­rak, gerek psi­ko­lo­ji yö­nün­den, ge­rek­se sis­tem yö­nün­den çok yıp­ran­mış olan fut­bol­cu­la­rın adap­te ola­bil­me­si için biraz daha za­ma­na ih­ti­ya­cı var” dedi.
“Remy’de ayrı bir ışık var, elmas gibi par­la­yan bir fut­bol­cu­muz”
Haf­ta­lar­dır sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le kad­ro­da ola­ma­yan Remy’nin sakat­lı­ğı­nın devam et­ti­ği­ni ve ken­di­si için İtalya’dan özel bir fiz­yo­te­ra­pist ge­tir­til­di­ği­ni dile ge­ti­ren Uygun, “Remy için İtalya’dan ken­di­si­nin de çok ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı bir ho­ca­sıy­la bir­lik­te fiz­yo­te­ra­pist ge­tir­dik. Aynı za­man­da fiz­yo­te­ra­pist ve dok­tor­la­rı­mız eş­li­ğin­de te­da­vi­si sü­rü­yor. Ka­ra­güm­rük ma­çın­da kad­ro­da ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Ama en kötü ih­ti­mal Göz­te­pe ma­çın­da bi­zim­le bir­lik­te sa­ha­da ola­ca­ğı­nı arzu edi­yo­ruz. 2-3 haf­ta­lık daha te­da­vi sü­re­ci­ne ih­ti­ya­cı var. Ken­di­si de çok iyi ça­lı­şı­yor, oda çok is­ti­yor ta­kı­ma ka­tıl­mak, katkı sağ­la­mak. Bu­ra­da ol­mak­tan da mut­lu­luk du­yu­yor. Ger­çek­ten dünya ça­pın­da bir yıl­dız. Ta­kım­da her­kes iyi ama Remy’de ayrı bir ışık var, elmas gibi par­la­yan bir fut­bol­cu­muz. Onun­da biraz za­ma­na ve aynı za­man­da o te­da­vi sü­re­ci­nin geç­me­si­ne ih­ti­ya­cı var” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi