Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Ha­ta­yas­por ma­çı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bu ga­li­bi­ye­ti büyük Ri­zes­por ta­raf­ta­rı­na ar­ma­ğan edi­yo­ruz. 3 puan ile baş­la­mak mut­lu­luk ve­ri­ci” dedi.

Süper Lig’in 30. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de kar­şı­laş­tı­ğı Ha­tays­por’u 1-0 mağ­lup etti.
Maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, uzun za­man­dır ka­za­na­ma­yan bir Ri­zes­por’un bu hafta iti­ba­riy­le daha etkin ve so­rum­lu şe­kil­de yük­se­li­şe ge­çe­ce­ği­ni kay­det­ti. İlk se­zon­da iyi bir trans­fer po­li­ti­ka­sıy­la ligde iyi bir per­for­mans gös­te­ren bir ta­kı­mı yen­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı ifade eden Uygun, “Oyun­cu­la­rım tüm gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ler ve 3 puanı hep bir­lik­te ka­zan­dık. Bu ga­li­bi­ye­ti büyük Ri­zes­por ta­raf­ta­rı­na ar­ma­ğan edi­yo­ruz. 3 puan ile baş­la­mak mut­lu­luk ve­ri­ci. 8 haf­ta­dır gi­re­me­di­ği­miz po­zis­yon­la­rı bu hafta Hatay kar­şı­sın­da gör­dük, mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Süreç içe­ri­sin­de takım üze­rin­de büyük et­ki­ler oldu. Uzun za­man­dır ka­za­na­ma­ma­nın ge­tir­di­ği baskı skoru ko­ru­du. Üret­me­ye ve ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Hep be­ra­ber el bir­li­ği ile iyi ola­ca­ğız. Ca­mi­amı­za ha­yır­lı olsun” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi