2018-2022 Stratejik Plan Toplantısı Yapıldı

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) 2018-2022 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan st­ra­te­jik pla­nı­nın üçün­cü uy­gu­la­ma yılı olan 2020 yı­lı­na ait so­nuç­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si ve ge­lecek yıl­la­ra iliş­kin alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler­le il­gi­li ola­rak “ 2020 Yılı St­ra­te­jik Plan De­ğer­len­dir­me” top­lan­tı­sı Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.

Daha ön­ce­ki st­ra­te­jik plan­la­rın kısa bir de­ğer­len­dir­me­si­nin ya­pıl­dı­ğı top­lan­tı­da St­ra­te­ji Ge­liş­tir­me Da­ire­si Baş­ka­nı Le­vent Öz­gü­müş, 2020 yılı per­for­man­sı­na iliş­kin sunum ger­çek­leş­tir­di.
Üni­ver­si­te­nin st­ra­te­ji­si­ni plan­lar­ken uzun va­de­li plan­la­rın ya­pıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğu­nu kay­de­den Öz­gü­müş, ku­ru­mun, geç­miş dö­nem­de­ki st­ra­te­jik pla­nın­da­ki he­def­le­ri­ne ulaş­tı­ğı­nı, 2018-2022 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan st­ra­te­jik planı da tüm bi­rim­le­rin ka­tı­lı­mı ile hep bir­lik­te el ele ve­re­rek Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin ba­şa­rı­sı için ger­çek­leş­tir­mek ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. St­ra­te­ji­ye sahip ol­ma­nın ya­rar­la­rı ve st­ra­te­jik plan­la­ma­nın öne­mi­ne de­ği­nen Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, bu nok­ta­da RTEÜ’nün iyi bir gra­fik çiz­di­ği­ni, tüm bi­rim­ler ola­rak ku­ru­mun ge­lecek yıl­lar­da­ki ba­şa­rı­sın­da bu plan­la­rın önem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ar­dın­dan birim amir­le­ri­nin görüş ve te­men­ni­le­ri alı­na­rak top­lan­tı son­lan­dı­rıl­dı. Top­lan­tı­ya, Rek­tör Yar­dım­cı­la­rı, De­kan­lar, Yük­se­ko­kul/Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ve Ens­ti­tü Mü­dür­le­ri ile Daire Baş­kan­la­rı ve birim amir­le­ri ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI