Monthly Archives: Mart 2021

TÜRKOCAĞI ‘NDAN ANDIMIZ AÇIKLAMASI

Türk Ocağı Genel Mer­ke­zi Mec­lis ta­ra­fın­dan kal­dı­rı­lan An­dı­mız için bir açık­la­ma ya­yın­lan­dı.

,

Türk Ocağı açık­la­ma­sı şöyle’ ’Bi­lin­di­ği gibi, Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı İlköğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­net­me­li­ği’nin “Öğ­ren­ci Andı” baş­lık­lı 12. mad­de­si­ni, 08 Ekim 2013 ta­ri­hin­de yü­rür­lük­ten kal­dı­ran dü­zen­le­me­nin ip­ta­li is­te­miy­le Türk Eği­tim-Sen ta­ra­fın­dan açı­lan da­va­da, Da­nış­tay 8. Da­ire­si, 24.04.2018 ta­rih­li, 2013/10501 Esas, 2018/2319 Karar Sa­yı­lı ka­ra­rı ile iş­le­mi iptal et­miş­ti.
Bu ka­rar­da, “An­dı­mız” met­ni­nin Ana­ya­sa’mız ve millî eği­tim sis­te­mi­mi­zin temel amaç ve il­ke­le­riy­le uyum­lu ol­du­ğu, “Ant”ın kal­dı­rıl­ma­sı için pe­da­go­jik ve yasal ge­rek­çe­ler gös­te­ril­me­di­ği ve do­la­yı­sıy­la “Öğ­ren­ci Andı”nın kal­dı­rıl­ma­sı­nın haklı ge­rek­çe­le­re ve hu­ku­ki te­mel­le­re da­yan­dı­rıl­ma­dı­ğı ifade edil­miş­ti.
Ne yazık ki Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, bu ka­ra­ra iti­raz edip Da­nış­tay İdari Dava Da­ire­le­ri Ku­ru­lu­na ta­şı­mış­tı.
12 Mart 2021 ta­ri­hin­de ba­sı­na yan­sı­yan ha­be­re göre Da­nış­tay İdari Dava Da­ire­le­ri Ku­ru­lu, 4’e karşı 11 oyla Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı İlköğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­net­me­li­ği’nin “Öğ­ren­ci Andı” baş­lık­lı 12. mad­de­si­ni yü­rür­lük­ten kal­dı­ran dü­zen­le­me­nin ip­ta­li­ne karar verdi.
Ge­rek­çe­li karar henüz açık­lan­ma­mak­la bir­lik­te bu ka­ra­rı ke­sin­lik­le onay­la­mı­yo­ruz.
Da­nış­tay 8. Da­ire­si­nin 2018’deki ka­ra­rı hak­kın­da­ki açık­la­ma­mız­da da be­lirt­ti­ği­miz gibi, “Öğ­ren­ci Andı” nın kal­dı­rıl­ma­sı, sözde “çözüm ve barış sü­re­ci”nde bir­ta­kım bö­lü­cü çev­re­le­ri mem­nun etmek için ya­pıl­mış yan­lış­lar­dan biri idi.
Tür­ki­ye’nin en köklü sivil top­lum ku­ru­lu­şu ola­rak bu tür “taviz”lerin bö­lü­cü te­rö­rist­le­ri ya­tış­tır­ma­ya­ca­ğı­nı, tam ak­si­ne daha da az­dı­ra­ca­ğı­nı ıs­rar­la söy­le­miş; za­ma­nın­da ge­rek­li uya­rı­lar­da bu­lun­muş­tuk.
Ni­te­kim 2015 ya­zın­da PKK’nın “çö­zül­me sü­re­ci”nden ya­rar­la­na­rak böl­ge­de ger­çek­leş­tir­di­ği si­lah­lan­ma, mah­ke­me­ler ve kay­ma­kam­lık­lar kurma, hen­dek­ler açma gibi fa­ali­yet­le­ri kar­şı­sın­da te­rö­re karşı ka­rar­lı bir mü­ca­de­le baş­lat­mak zo­run­da kal­mış­tık.
Ha­fı­za-i beşer, nis­yan ile malul ola­bi­lir ancak “Dev­let Ha­fı­za­sı” asla unu­ta­maz, unut­ma­ma­lı­dır.
Türk­lü­ğün bir etnik grup değil, tarih için­de yoğ­rul­muş büyük bir mil­let ol­du­ğu­nu an­la­mak is­te­me­yen­le­re bir kez daha ha­tır­la­tı­yo­ruz:
Bu top­rak­lar Tür­ki­ye’dir, Türk­le­rin va­ta­nı­dır.
Bu­ra­da ya­şa­yan mil­le­tin adı Türk’tür.
Öğ­ren­ci­le­re millî şuur ve öz­gü­ven ka­zan­dır­mak için eği­tim ve öğ­re­tim­de ya­pı­lan öğ­ren­ci andı uy­gu­la­ma­sı­nın ırk­çı­lık veya fa­şizm­le hiç­bir il­gi­si yok­tur.
Türk Ocak­la­rı ola­rak be­lirt­mek is­te­riz ki; An­dı­mız, yeni ku­şak­la­rın Türk­lük bi­lin­ciy­le ye­tiş­me­si, Tür­ki­ye’nin son­su­za dek ya­şa­ma­sı için önem­li­dir. Türk­lük yok olur­sa bun­dan Türk dün­ya­sı, İslam dün­ya­sı ve bütün maz­lum mil­let­ler zarar görür; on­la­rın umut ışığı söner.
Olum­suz so­nuç­la­rı, ge­lecek ku­şak­lar­da açık­ça gö­rü­lecek olan bu ka­ra­rın göz­den ge­çi­ri­lip dü­zel­til­me­si­ni mil­let­çe umu­yo­ruz.
Ne Mutlu Türk’üm Di­ye­ne!
TÜRK OCAK­LAR GENEL MER­KEZİ


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

DEDEKTİF ŞAKİR-12

Çin sed­di­ni kim yaptı
Tarih öğ­ret­me­ni sı­nıf­ta Türk-Çin ko­nu­su­nu işler. Der­sin so­nun­da öğ­ren­ci­ye
-‘oğlum söyle Çin Sed­di­ni kim yaptı ’diye sorar.
Ko­nu­yu din­le­me­miş olan öğ­ren­ci te­laş­la,
-‘valla ben yap­ma­dım hocam ’der.
Bu ce­va­ba si­nir­le­nen öğ­ret­men doğ­ru­ca müdür oda­sı­na gider ve du­ru­mu an­la­tır.
Mü­dü­rün ka­fa­sı başka ko­nuy­la meş­gul ol­du­ğun­dan öğ­ret­me­ni din­le­ye­mez ve o da,
‘bun­lar hep böy­le­dir hocam, hem ya­par­lar hem de yap­ma­dım der­ler­sen al­dır­ma bun­la­ra’
Öğ­ret­men şa­şır­dı kaldı.
Baş­he­kim görse
Uçak, eski Ye­şil­köy’den kalk­mış­tı.
Ba­kır­köy’deki Akıl Has­ta­ne­si­nin üze­rin­den ge­çer­ken Pilot bir­den gül­me­ye baş­la­dı.
-Hos­tes bu gü­lü­şün se­be­bi­ni so­run­ca şu ce­va­bı verdi.
-‘Baş­he­kim kaç­tı­ğı­mı öğ­re­nin­ce kim bilir nasıl şa­şı­ra­cak’
Bağış hangi dille
Cuma na­maz­la­rı­nı ka­çır­ma­yan bizim Temel cami çı­kı­şın­da ka­pı­da duran ima­mın ’ca­mi­ye yar­dım ’diye yar­dım top­la­ma­sı üze­ri­ne me­rak­la ya­nı­na yak­la­şır ve sorar,
-‘hocam af­fı­na sı­ğı­na­rak bir şey sor­mak is­ti­yo­rum’
-‘tabi iki ev­la­dım sor der imam,
-ca­mi­ye yar­dım is­ter­ken söz­le­rin Türk­çe,
-‘evet, tabii ki Türk­çe söy­le­ye­ce­ğim, ya nece söy­le­ye­ce­ğim’
-‘iyi ama sen hep Arap­ça oku­yor, hep Arap­ça dua edi­yor­sun, yar­dı­mı da Arap­ça is­te­se­ne’
-İmam me­rak­la Te­me­le bakar,
-‘sen man­yak­mı­sın oğlum, Arap­ça yar­dım is­ter­sem kim anlar?’
Temel aslan ka­fe­sin­de
Temel hay­va­nat bah­çe­si­ni ge­zer­ken açık gör­dü­ğü bir ka­fe­sin içine girer.
Gö­rev­li panik için­de koşar,
-‘hey ne ya­pı­yor­sun hem­şe­rim hemen çık ora­dan’
-te­mel kı­za­rak sor­muş,
-‘ne olmuş ki niye çı­ka­yım bu­ra­dan’
-Gö­rev­li ’orası as­la­nın ka­fe­si yahu’ diye ba­ğır­mış.
-Te­mel geri dön­müş su­ra­tı­nı asa­rak gö­rev­li­le­re söy­len­miş.
-‘ne olmuş yani, ne ba­ğı­rı­yor­sun. Sanki as­la­nı­nı­zı yedik’.
Temel’in ba­ru­tu
Temel de­niz­de yüzen kıza doğru kulaç atın­ca kız,
-‘bana yak­laş­ma­yın lüt­fen ’diye ba­ğı­rır.
-Te­mel durur kıza me­rak­la ba­ka­rak’neden’diye sorar.
Genç kız, ‘ateş­le barut bir arada olmaz ’de­yin­ce,
Temel, ’sen hiç merak etme kızım, nasıl olsa su­da­yız ıslak barut pat­la­maz ’der.
Geç­mi­şi öğ­ren­mek
Ön­ce­den si­ya­set­le hiç il­gi­len­me­yen adam ya­pı­la­cak se­çim­de ani­den po­li­ti­ka­ya atıl­mış.
Ta­nı­dık­la­rı merak et­miş­ler. Her şey ak­lı­mı­za ge­lir­di de senin po­li­ti­ka­ya atı­la­ca­ğı­nı dü­şü­ne­mez­dik, ne oldu sana’.
Adam açık­la­mış ’benim ama­cım po­li­ti­ka yap­mak değil ki. Soyum sopum hak­kın­da ye­ter­li bil­gi­ye sahip de­ği­lim. Merak edi­yo­rum. Se­çim­le­re kadar nasıl olsa ra­kip­le­rim ge­rek­li araş­tır­ma­yı ya­par­lar, bende böy­le­ce geç­mi­şi­mi öğ­ren­miş olu­rum. Bi­raz­da si­ya­set­ten na­sip­le­ni­riz ’dedi.
Geç­miş olsun me­saj­la­rı
Ata­türk dö­ne­min­de ya­ban­cı dev­let adam­la­rı Ata­türk’le gö­rüş­mek için sık sık Tür­ki­ye’yi zi­ya­ret eder­di.
Yu­gos­lav­ya kralı Alek­san­dır Ka­ra­cor­ce­vic’de bun­lar­dan bi­riy­di.
Kral 1933 yı­lın­da eşi Mari ile bir­lik­te İstan­bul’a geldi. Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yın­da­ki da­vet­te Yu­gos­lav Kralı bir ara Ata­türk’e,
-‘ek­se­lans’dedi’in­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Sör Llyod Ge­or­ge Ana­do­lu’nun işgal edil­me­si­ni Yu­na­nis­tan’dan önce bize tek­lif et­miş­ti ama ben iş­ga­li red­det­tim’.
Kral Alek­san­der Ata­türk’ten bir tak­dir bir te­şek­kür bek­li­yor­du ama Ata­türk ona gü­lüm­se­ye­rek şöyle dedi.
‘Geç­miş olsun ma­jas­te­le­ri, çok büyük teh­li­ke at­lat­mış­sı­nız’.
Allah’ın işine ka­rış­mam
Temel Ka­ra­de­niz’deki kö­yü­nü zi­ya­ret etmiş.
Ona ’bu yıl fit­re­ni kime ve­re­cek­si­niz ’diye sor­muş­lar.
Temel gayet sakin bir şe­kil­de,
‘köyün zen­gi­ni­ne ve­re­ce­ğim ’demiş.
Köy­lü­ler şa­şır­mış. ‘aman Te­mel­ci­ğim o kadar fakir var­ken niye zen­gi­ne ve­re­cek­si­niz? Diye sor­muş­lar.
Temel’val­la­hi’demiş’ben Allah’ın işine ka­rış­mam kime ve­ri­yor­sa bende ona ve­ri­rim’.
Te­me­lin si­gor­ta se­vin­ci
Temel’in güle güle gel­di­ği­ni gören ar­ka­da­şı Dur­sun me­rak­la sorar,
-Ula temel bu neyin ne­si­dur
Temel an­la­tur
-ge­çen­ler­de araba si­gor­ta­sı yap­tır­dım. Çok geç­me­den ara­bam tra­fik ka­za­sın­da parça parça oldu.
Dur­sun şa­şı­rır
-buna se­vi­ni­lir mi lan sa­lak­mı­sın
Temel devam eder ’öyle deme. Sonra evimi si­gor­ta et­tir­dim. Ne oldu bi­li­yor musun? Bir süre sonra evim­de yandı!’
Dur­sun daha da şa­şır­dı.
-peki, bu se­vinç neden’
-şim­di bizim ha­nı­mı yani Fa­di­me’yi de si­gor­ta et­tir­dim de se­vin­mem ondan’
Avcı pa­lav­ra­sı
Bir avcı otur­muş eski anı­la­rı­nı an­la­tı­yor.
-ge­çen­ler­de yakın köy­ler­den bi­ri­ne git­miş­tim. Bak­tım bir ördek sü­rü­sü uçu­yor. Hemen çif­te­me sa­rıl­dım, atı­yo­rum dü­şü­yor, atı­yo­rum dü­şü­yor, atı­yo­rum dü­şü­yor, atı­yo­rum düşü….’
Din­le­yen­ler­den biri sö­zü­nü keser.
-’Kar­de­şim nasıl iş bu hep atı­yor­sun da, çif­te­yi hiç dol­dur­mu­yor musun?
-Avcı boşta bu­lu­nup şöyle cevap verir ‘çif­te­yi dol­dur­ma­ya vakit mi var’

OVİT YOLU UNUTULDU-105

Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu üze­rin­de dün­ya­nın 3.çift tüplü tü­ne­li açıl­dı.2018 yı­lın­dan beri Tünel tra­fi­ğe açık.
Bu tünel Cum­hur­baş­ka­nı büyük des­tek ve­re­rek açıl­dı.
14.300 met­re­lik Ovit Tü­ne­li, ön­ce­lik­le Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu’ya bağ­la­yan ka­ra­yo­lu­nun 12 ay ula­şım sağ­la­ma­sı için ya­pıl­dı. Çünkü Ovit Da­ğın­da yılda 4-5 ay ara­sın­da aşırı kar ve çığ teh­li­ke­si­ne karşı ula­şım ya­pı­la­mı­yor­du.
Ovit Tü­ne­li ön­cü­lü­ğün­de daha kısa olan Hor­tik Da­ğın­da­ki Kırık ve Dal­lı­ka­vak Tü­nel­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da de­ğer­li dos­tum Tah­sin Bay­ra­moğ­lu’nun söy­le­di­ği gibi ’Er­zu­rum Li­ma­na ka­vu­şa­cak’.
Doğu Ana­do­lu’nun mer­ke­zi olan Er­zu­rum’un Ka­ra­de­niz’deki en yakın Li­ma­nı Rize’dir.
Tü­nel­ler ta­mam­lan­dı­ğın­da Ri­ze-Er­zu­rum en fazla 2 sa­at­lik bir yol­cu­luk­la ula­şı­lır yer olur, zira me­sa­fe 50 km ye yakın kı­sa­la­rak 210 km ye ini­yor.
Ay­rı­ca Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu böl­ge­nin 24 saat se­ya­hat edi­le­bi­lir en gü­ve­ni­lir ka­ra­yo­lu­dur.
Kim ne derse desin.
Tünel adı hiç or­ta­da yok iken bu ka­ra­yo­lu hak­kın­da yüz­ler­ce bin­ler­ce ha­ber­ler ya­zı­lar ve kitap yaz­mı­şım, bunu niye yaz­dım der­se­niz kimin bu yolda, tü­nel­de emeği var hiz­me­ti var çok ya­kın­dan bilen ga­ze­te­ci­yim.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ol­ma­say­dı bu tünel ya­pıl­maz­dı buna kesin emi­nim. Bü­rok­ra­si ve böl­ge­sel çe­kiş­me­ler­den do­la­yı en­gel­len­mek is­ten­diy­se de Sn. Er­do­ğan’a bu des­te­ği için te­şek­kür edi­yo­rum.
Dö­ne­min Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal’ın mil­let­ve­kil­li­ği ön­ce­sin­den yani İl Baş­ka­nıy­ken baş­la­yan des­te­ği­ne çok ya­kın­dan şa­hi­dim. İl Baş­ka­nı iken Genel Baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan’a de­fa­lar­ca Ovit Yolu ve Tü­ne­li sö­zü­nü ha­tır­lat­tı­ğı­nı daha doğ­ru­su ma­hal­li de­yi­şi­miz­le ‘ku­la­ğı­na dök­tü­ğü­nü’ unut­ma­dım.
Hasan Karal Mil­let­ve­kil­li­ği gö­re­vi sü­re­sin­ce de ko­nu­ya bi­rin­ci de­re­ce sahip ve hâ­kim­di. Her aşa­ma­sı­nı An­ka­ra’da gerek Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğın­da gerek Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğün­de takip etti. Diğer Mil­let­ve­kil­le­ri ne mi yaptı der­se­niz açı­lış tö­re­ni­ni iz­len­me­ye gel­di­ler o kadar.
Kimse bu de­ta­yı bil­mez,
Ovit Tü­ne­li­nin ihale ka­ra­rı çık­tı­ğı­nı ba­kan­lık­ta öğ­ren­di­ğin­de İkiz­de­re’de bir öğlen vakti ar­ka­daş­la­rım­la Öğ­ret­me­ne­vin­de yemek yer­ken Sn. Karal te­le­fon­la ara­ya­rak ’İsmet abi gö­zü­müz aydın Ovit Tü­ne­li­nin ihale ka­ra­rı çıktı ‘müj­de­si­ni ver­me­siy­le yerel ve ulu­sal ba­sın­da ilk kez benim im­zam­la haber ol­muş­tu.
Ay­rı­ca de­niz­ci­lik işiy­le hem­hal olan hem­şe­ri­miz dö­ne­min İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Hasan Kemal Yar­dım­cı’nın gay­re­ti­ni de unut­mak müm­kün de­ğil­dir. Sn. Yar­dım­cı de­niz­ci­lik­ten ta­nı­dı­ğı dost­la­rın­dan o za­man­ki Müs­te­şar Habip Soluk’u sıkı ta­ki­be ala­rak tü­ne­lin ihale aşa­ma­sı­na ve son­ra­sın­da ça­lış­ma­la­rın­da yar­dım­cı ol­muş­tur.
Tünel sona erdi fakat yolu halen ya­pıl­ma­dı.
İkiz­de­re-Siv­ri­ka­ya gü­zer­gâ­hı­nın bunca sü­re­dir ya­pıl­ma­ma­sı dü­şün­dü­rü­cü değil mi?
Rize’den Er­zu­rum’a, Er­zu­rum’dan Rize’ye se­ya­hat eden­ler Tünel bo­şu­na ya­pıl­dı bunca pa­ra­ya yazık edil­di der­ken bence haklı di­yor­lar.
Tü­ne­le giden yolun ta­kip­çi­si ve sa­hi­bi Hasan Karal’dan sonra ma­ale­sef ol­ma­dı. AK Parti İl Baş­kan­lı­ğı ve Mil­let­ve­kil­le­rin­den Tü­ne­le çıkan yol hak­kın­da bunca yıl­dır bir açık­la­ma veya söz duy­ma­dık.
Bunca zaman 20 km yol ya­pı­la­maz mıydı?
Para yok de­nil­me­si­ne inan­mı­yo­rum, zira Trab­zon’lu Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü Trab­zon-Zi­ga­na yo­lu­na para bu­lur­ken Ovit Tü­ne­li yo­lu­na da bul­ma­lıy­dı ve bu­lur­du.
Yolun ya­pı­mın­da proje ihale var mı ma­ale­sef yok.
AK Parti Mil­let­ve­kil­le­ri­nin Ba­ka­na ula­şa­rak çözüm bu­la­ca­ğı­na ümi­di­miz kay­bol­du, tek bek­len­ti­miz Cum­hur­baş­ka­nı­nın emir­le­riy­le açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı Ovit Tü­ne­li yo­lu­nu yap­tır­ma­sı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNDEN PATENT BAŞARISI

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) son yıl­lar­da gös­ter­miş ol­du­ğu pa­tent ba­şa­rı­la­rı­na ye­ni­le­ri­ni ek­le­me­ye devam edi­yor.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si, Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Zey­nep Yeşil Duy­muş, Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Ener­ji Sis­tem­le­ri Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Vagif Nev­ru­zoğ­lu, Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fizik Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Murat To­ma­kin, Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Ener­ji Sis­tem­le­ri Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Er­cü­ment Yü­zü­ak ve Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si Kli­nik Bi­lim­ler Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Sabit Melih Ateş’in yap­tık­la­rı ‘Bi­yo­uyum­lu kat­man­la­rın soğuk alt­lık yön­te­miy­le oluş­tu­rul­ma­sı.’ baş­lık­lı buluş Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mun­dan pa­tent aldı. Or­ta­ya koy­muş ol­duk­la­rı bi­lim­sel buluş ve ge­liş­tir­miş ol­duk­la­rı yön­tem do­la­yı­sıy­la öğ­re­tim üye­le­ri­ni teb­rik eder, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­riz.

Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı

MÜFTÜ ÇAKMAKÇI YENİ ATANAN İMAM HATİPLERİ TEBRİK ETTİ

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, Rize İl Müf­tü­lü­ğü­ne bağlı Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız Hoca Kur’an kurs­la­rın­dan mezun olup Di­ya­net’te yeni görev alan hafız İmam Ha­tip­ler, bir kısım İrşad Vakfı Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, İrşad Vakfı Mü­dü­rü ve İrşad Vak­fın­da ken­di­le­ri­ni ye­tiş­ti­ren İmam Ha­tip­ler­le bir­lik­te, Rize İl Müf­tü­sü Naci ÇAK­MAK­ÇI’yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler.

Tür­ki­ye’nin de­ği­şik il­le­rin­de gö­re­ve baş­la­ya­cak olan, Çi­çe­ği bur­nun­da yeni İmam Ha­tip­ler, İrşad Vakfı ve ha­fız­lar ola­rak eği­tim­le­ri bo­yun­ca ken­di­le­ri­ne sağ­la­mış ol­du­ğu her türlü maddi ve ma­ne­vi des­tek­le­rin­den do­la­yı, Rize İl Müf­tü­sü Naci ÇAK­MAK­ÇI’ya çiçek tak­tim ede­rek te­şek­kür ve şük­ran­la­rı­nı sun­du­lar.
Zi­ya­ret­te ko­nu­şan Rize İl Müf­tü­sü Naci ÇAK­MAK­ÇI; “ Hafiz ye­tiş­tir­me nok­ta­sın­da şeh­ri­mi­zin önem­li eği­tim ku­rum­la­rın­dan olan, Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız Hoca Kur’an kurs­la­rın­dan mezun olup, Di­ya­net­te görev alan yeni İmam Ha­tip­ler ve bir kısım mes­lek­ta­şı­mız İrşad Vakfı eği­tim­ci­le­ri ola­rak şah­sı­ma yap­mış ol­du­ğu­nuz bu nazik zi­ya­re­ti­ni­ze du­ala­rım­la te­şek­kür edi­yo­rum. Yak­la­şan mü­ba­rek ra­ma­zan ayı ile bir­lik­te ül­ke­mi­zin de­ği­şik il­le­rin­de hafız ola­rak elde etmiş ol­du­ğu­nuz ba­şa­rı­la­rı­nız so­nu­cu genç yaşta İmam Hatip ola­rak gö­re­ve baş­la­ma­nız­dan do­la­yı ma­ne­vi ola­rak bir hayli se­vinç duy­dum. Çi­çe­ği bur­nun­da imam ha­tip­le­ri­miz ola­rak, pan­de­mi şart ve zor­luk­la­rı­na rağ­men her bi­ri­niz büyük bir öz­ve­riy­le gay­ret­le ça­lış­tı­nız. Yine her bi­ri­ni­zi fe­da­kâr­ca ye­tiş­ti­ren Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Hoca Kur-an kur­su­muz eği­tim­ci­le­ri­ne, İrşad Vakfı yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve Mü­te­vel­li he­ye­ti­ne, aile­le­ri­ni­zi ve her bi­ri­ni­zi teb­rik edi­yo­rum. Allah ha­yır­lı ve mü­ba­rek ey­le­sin. ”dedi.
Yeni İmam Ha­tip­le­re mes­lek­le­ri­nin öne­miy­le il­gi­li özet bilgi veren, İl Müf­tü­sü ÇAK­MAK­ÇI; “ Din gö­rev­li­si de­yin­ce akla, ge­nel­lik­le il­kön­ce cami hiz­me­ti veren İmam ve mü­ez­zin­ler gel­mek­te­dir. Bu­nun­la bir­lik­te Müftü, Vaiz ve diğer Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı­mı­zın men­sup­la­rı da Din gö­rev­li­si ola­rak zik­re­di­lir. Lü­ga­ti­miz da, İmam hatip, önder, reis, nu­mu­ne, işa­ret, misal ve reh­ber ma­na­la­rı­na gel­mek­te­dir. Ca­mi­de ce­ma­ate 5 vakit namaz kıl­dı­ran her hal ve ha­re­ke­ti ile top­lum içe­ri­sin­de en has­sas ve örnek ol­ma­sı ge­re­ken ki­şi­dir imam hatip gö­rev­li­si­dir. O ne­den­le bu kadar kut­sal bir gö­re­vi üst­len­me­niz ve resmi ola­rak gö­re­ve baş­la­ma­nız­la omuz­la­rı­nız­da ne kadar uh­re­vi ve kıy­met­li bir görev so­rum­lu­lu­ğu­nun ol­du­ğu bi­lin­ci ve şuuru ile her daim mil­le­ti­mi­zin du­ası­nı alan ha­yır­lı hiz­met­ler ve­re­cek­si­niz. Allah her bi­ri­ni­zi mu­vaf­fak ve mu­zaf­fer ey­le­sin. Ül­ke­mi­ze, Di­ya­net ca­mi­amı­za, aile­le­ri­ni­ze ve her bi­ri­ni­ze ha­yır­lı ve uğur­lu olsun.” di­ye­rek ken­di­si­ne, çiçek sunan yeni İmam Ha­tip­ler ve İrşad Vakfı yö­ne­ti­ci ve eği­tim­ci­le­ri­ne Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­da ha­zır­la­nan Pey­gam­ber efen­di­miz ha­ya­tı­nı an­la­tan ki­ta­bı he­di­ye etti. İrşad Vakfı Mü­dü­rü, Kale Camii İmama Ha­ti­bi Kadir Kara’da, İl Müf­tü­sü Çak­mak­çı’ya, İrşad Vakfı ta­ra­fın­dan yeni bas­tı­rı­lan, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Mü­şa­vi­ri Mus­ta­fa Okur ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan, Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız hoca efen­di­nin Ha­ya­tı­nı ve Soh­bet­le­ri­ni an­la­tan iki ayrı ki­ta­bı he­di­ye etti.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

İlçemizde 12 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İlçemizde ya­pı­lan ruh­sat­sız silah ope­ras­yo­nun­da 12 ta­ban­ca ele ge­çi­ril­di, 2 kişi ya­ka­lan­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı İstih­ba­rat Şube ve Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le ekip­le­rin­ce ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de S.F’nin yasa dışı silah ka­çak­çı­lı­ğı yap­tı­ğı ve si­lah­la­rı ti­ca­ri taksi ile Ar­de­şen il­çe­sin­den Rize’ye ar­dın­dan İstan­bul’a sevk ede­ce­ği bil­gi­si­ne ulaş­tı.
Ekip­ler adli ma­kam­lar­dan alı­nan arama ka­ra­rı­na is­ti­na­den Ş.K. yö­ne­ti­min­de­ki oto­mo­bi­le Ça­ye­li il­çe­si Kemer köyü mev­ki­sin­de ope­ras­yon dü­zen­len­di.
Oto­mo­bil­de ve bir ki­şi­nin üze­rin­de ya­pı­lan ara­ma­da po­şet­le­re sa­rı­lı va­zi­yet­te 12 ruh­sat­sız ta­ban­ca bu­lun­du.
Gö­zal­tı­na alı­nan iki şüp­he­li­nin jan­dar­ma­da­ki iş­lem­le­ri sü­rü­yor.


Haber Merkezi

KUTSAL ŞABAN AYI BAŞLIYOR

Di­ni­mi­zin kıy­met ver­di­ği mübarek üç ay­lar­dan Recep ayı tövbe, hür­met ve ibadet; Şaban mu­hab­bet ve hiz­met; Ra­ma­zan ise ya­kın­lık ve nimet ayı­dır. Al­la­hü te­âlâ, Şa­ban ayı­nı, Pey­gam­be­ri­mi­ze “sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem” mah­sus kıl­mış­tır.
Şa­ban ayı ile il­gi­li Hadis’i şeriflerde bu­yu­rul­du ki:
(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî] Ayşe validemiz buyuruyor ki:
(Resûlullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bâzen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi.) [Buhari]
(Şa­ban-ı şerif, be­nim ken­di­me mah­sus bir ay­dır. Hak te­âlâ haz­ret­le­ri Arş-ı âlâ­nın me­lek­le­ri­ne aza­met-i şa­niy­le bu­yu­rur ki: “Ey be­nim me­lek­le­rim, gör­dü­nüz mü? Be­nim kul­la­rım, sev­gi­li­min ayı­na tâ­zim ve hür­met edi­yor­lar. İz­ze­tim, ce­lâ­lim hak­kı için ben de kul­la­rı­mı af ve mağ­fi­re­ti­me na­il ey­le­dim.”)
“Her kim, Şa­ban-ı şe­rîf­te üç gün oruç tu­tar­sa, Hak tela, Cen­net-i âlâ­da ona bir yer ha­zır­lar.” [Ey Oğul İlmihâli]
Bünyesi zayıf olan, Ra­ma­zan oru­cu­na ha­zır­lan­mak için Şa­ban ayı­nın on beşinden son­ra, oruç tut­ma­ma­lı, kuvvetli ve lez­zet­li şey­ler yi­ye­rek, vü­cu­du kuv­vet­len­dir­me­li­ve böy­le­ce farz­la­rı yap­ma­ya ha­zır­lan­ma­lı­dır.
Şa­ban ayı­nın son gün­le­ri gök­te hi­lâ­li ara­mak da ibadettir. Çünkü oru­ca Ra­ma­zan hi­lâ­li­ni gör­mek­le baş­la­nır. Şa­ban-ı şe­rîf, ha­yır­la­rın ço­ğal­dı­ğı, be­re­ket­le­rin in­di­ği, ha­ta­la­rın terk e­dil­di­ği, gü­nah­la­rın ör­tül­dü­ğü bir ay­dır. Bu ay­da Pey­gam­ber efen­di­mi­ze çok salavatı şe­rî­fe oku­ma­lı­dır.
Berat Gecesi Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gecedir.
Hadis’i şerifte bu­yu­rul­du ki: (Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaip gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.) [İ. Asakir]

2018-2022 Stratejik Plan Toplantısı Yapıldı

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) 2018-2022 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan st­ra­te­jik pla­nı­nın üçün­cü uy­gu­la­ma yılı olan 2020 yı­lı­na ait so­nuç­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si ve ge­lecek yıl­la­ra iliş­kin alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler­le il­gi­li ola­rak “ 2020 Yılı St­ra­te­jik Plan De­ğer­len­dir­me” top­lan­tı­sı Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.

Daha ön­ce­ki st­ra­te­jik plan­la­rın kısa bir de­ğer­len­dir­me­si­nin ya­pıl­dı­ğı top­lan­tı­da St­ra­te­ji Ge­liş­tir­me Da­ire­si Baş­ka­nı Le­vent Öz­gü­müş, 2020 yılı per­for­man­sı­na iliş­kin sunum ger­çek­leş­tir­di.
Üni­ver­si­te­nin st­ra­te­ji­si­ni plan­lar­ken uzun va­de­li plan­la­rın ya­pıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğu­nu kay­de­den Öz­gü­müş, ku­ru­mun, geç­miş dö­nem­de­ki st­ra­te­jik pla­nın­da­ki he­def­le­ri­ne ulaş­tı­ğı­nı, 2018-2022 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan st­ra­te­jik planı da tüm bi­rim­le­rin ka­tı­lı­mı ile hep bir­lik­te el ele ve­re­rek Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin ba­şa­rı­sı için ger­çek­leş­tir­mek ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. St­ra­te­ji­ye sahip ol­ma­nın ya­rar­la­rı ve st­ra­te­jik plan­la­ma­nın öne­mi­ne de­ği­nen Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, bu nok­ta­da RTEÜ’nün iyi bir gra­fik çiz­di­ği­ni, tüm bi­rim­ler ola­rak ku­ru­mun ge­lecek yıl­lar­da­ki ba­şa­rı­sın­da bu plan­la­rın önem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ar­dın­dan birim amir­le­ri­nin görüş ve te­men­ni­le­ri alı­na­rak top­lan­tı son­lan­dı­rıl­dı. Top­lan­tı­ya, Rek­tör Yar­dım­cı­la­rı, De­kan­lar, Yük­se­ko­kul/Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ve Ens­ti­tü Mü­dür­le­ri ile Daire Baş­kan­la­rı ve birim amir­le­ri ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

İLKSAN, MALUM YAPI VE VAKIFLARA TERK EDİLEMEZ! İLKSAN NEDİR NE DEĞİLDİR?

İlksan 285 bin öğ­ret­me­nin alın te­ri­dir, eme­ği­dir. 3.5’luk bir konu de­ğil­dir. Me­mu­ru 3.5’a sa­tan­la­rın ko­nu­su hiç de­ğil­dir.
Zaten on­la­rın derdi de İlksan de­ğil­dir.
1- İLKSAN’ın Hu­ku­ki Sta­tü­sü Nedir?
İLKSAN Vakıf, Der­nek veya Sen­di­ka De­ğil­dir.
İLKSAN, ku­ru­luş ka­nu­nun­da sa­yı­lan üye­le­ri­ne, sos­yal yar­dım amacı ile Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na bağlı ola­rak özel ka­nun­la ku­rul­muş, kendi tüzel ki­şi­li­ği bu­lu­nan bir kamu ku­ru­mu­dur.
2- İLKSAN’ın Gelir Kay­nak­la­rı Nedir? Neden Kâr Da­ğıt­mı­yor?
İLKSAN ti­ca­ret yap­mak, Kâr elde etmek ve bu kârı üye­le­ri­ne da­ğıt­mak amacı ile ku­ru­lan bir şir­ket de­ğil­dir.
İLKSAN, Pa­ra­fis­kal ge­lir­ler­le top­la­dı­ğı fon­lar­la, Kanun ve Ana Sta­tü­sün­de ya­zı­lı kar­şı­lık­lı ve kar­şı­lık­sız yar­dım­la­rı yap­mak­la mü­kel­lef mun­zam bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu­dur.
3- İLKSAN’a Üye­lik Neden Zo­run­lu­dur? Dünya’da Ör­ne­ği Var Mıdır?
İLKSAN üye­li­ği, Türk Me­de­ni Ka­nu­nun­da ta­nım­la­nan üye­lik iliş­ki­si gibi de­ğil­dir. İLKSAN üye­li­ği aynen EMEKLİ SAN­DI­ĞI gibi me­mu­ri­ye­te giriş ile eş za­man­lı ola­rak ka­za­nı­lan bir hak ve yü­küm­lü­lük­tür. Dün­ya­da özel­lik­le Kuzey Ame­ri­ka ve Av­ru­pa’da İLKSAN ile aynı amaç­la ku­rul­muş, üye­li­ği mes­le­ğe giriş ile zo­run­lu ola­rak baş­la­yan ve fark­lı yar­dım yön­tem­le­ri olan yüz­ler­ce san­dık bu­lun­mak­ta­dır. Dün­ya­nın en büyük 300 Emek­li Fonu ve Yar­dım San­dı­ğı­nın 13’ü Öğ­ret­men San­dı­ğı­dır.
4- İLKSAN Zarar Edi­yor Mu?
Ön­ce­lik­le şunu ifade etmek ge­re­kir ki Kar­şı­lık­sız Sos­yal Yar­dım yapan kurum ve ku­ru­luş­lar­da Kâr/Zarar he­sa­bı değil, Gelir Faz­la­sı/Gider Faz­la­sı he­sa­bı ya­pıl­ma­lı­dır.
İLKSAN son 10 Yılda, aşa­ğı­da­ki tab­lo­da de­tay­la­rı ve­ril­di­ği üzere sü­rek­li gelir faz­la­lı­ğı ver­miş ve bu gelir faz­la­lık­la­rı san­dı­ğın ser­ma­ye­si­ne ek­len­miş­tir.
Ser­ma­ye­ye ya­pı­lan ek­le­me­ler, Kar­şı­lık­lı ve Kar­şı­lık­sız Sos­yal Yar­dım­lar için Kay­nak ni­te­li­ğin­de­dir.
5- İLKSAN’ın Üye­ler­den Top­la­dı­ğı Aidat­la­rı Ne­re­le­re Har­ca­nı­yor?
İLKSAN, Dünya’da ve Tür­ki­ye’de mu­adi­li san­dık ve ikin­cil emek­li­lik fon­la­rı ara­sın­da sos­yal yar­dım çe­şit­li­li­ği açı­sın­dan en fazla yar­dım yapan ku­rum­dur.
İLKSAN, ya­rar­la­nan kişi sa­yı­sı iti­ba­riy­le Tür­ki­ye’de Emek­li San­dı­ğın­dan sonra en çok sos­yal yar­dım öde­me­si yapan mun­zam San­dık­tır. 2020 yı­lın­da 25.819 Üyeye doğ­ru­dan Nakdi Sos­yal Yar­dım öde­me­si ya­pıl­mış­tır. İLKSAN, üye­le­rin­den top­la­nan aidat­lar(2020-Or­ta­la­ma Aidat 84 TL) ve aidat dışı ge­lir­ler ile Doğum, Ölüm, Ev­li­lik, Ma­lu­li­yet, Ce­na­ze, Afet, Terör, Şe­hit­lik, Sağ­lık Des­tek, Emek­li­lik olmak üzere top­lam 10 kalem Sos­yal Yar­dım yap­mak­ta­dır.
İLKSAN son 10 Yılda 169.961 üye­si­ne 1.​438.​372.​218,07 TL Sos­yal Yar­dım öde­miş, ay­rı­ca gelir faz­la­sı bi­ri­kim yap­mış­tır.
6- İLKSAN’ın FAİZ’den Başka Ge­li­ri Ol­ma­dı­ğı Doğru Mudur?
Prime bağlı yü­küm­lü­lük­le­ri ve risk öde­me­le­ri(ne zaman, kaç ki­şi­ye ve hangi mik­tar­da ris­kin ger­çek­le­şe­ce­ği belli ol­ma­yan) bu­lu­nan si­gor­ta şir­ket­le­ri, emek­li san­dık­la­rı, emek­li fon­la­rı ve İLKSAN gibi sos­yal yar­dım ku­rum­la­rı li­ki­di­te­si yük­sek (nakde dö­nü­şüm hızı yük­sek) ya­tı­rım­lar yap­mak du­ru­mun­da­dır.
İLKSAN, geç­miş yıl­lar­da yap­tı­ğı sos­yal yar­dım ve ikraz öde­me­le­ri­nin is­ta­tik­sel oran­la­rı, yeni üye giriş hızı ve ih­ti­yat ora­nı­nı gö­ze­te­rek var­lık­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü­nü, Port­föy, Dev­let Tah­vi­li, Ha­zi­ne Bo­no­su ve Mev­du­at ya­tı­rım­la­rın­da de­ğer­len­dir­mek­te­dir.
287.000 Üye­si­ne her ay nakit ödeme yapma mü­kel­le­fi­ye­ti bu­lu­nan İLKSAN’ın Ya­tı­rım/Nakit dönüş hızı çok yavaş olan büyük sa­na­yi iş­let­me­le­ri kur­ma­sı veya iş­let­me­si, bugün 3 gün içe­ri­sin­de ya­pı­lan öde­me­le­rin çok uzun va­de­le­re ya­yıl­ma­sı­na sebep ola­bi­le­cek­tir.
ÖRNEK: 2020 Yılı Eylül Ayı İlksan Öde­me­le­ri
Eylül 2020 Top­la­nan Aidat (+) 24.263.457,64
Eylül 2020 Ya­pı­lan Sos­yal Yar­dım (-) 82.715.984,55
Fark (-) 58.452.526,91
Ey­lül-2020 Ayın­da Öde­nen İkraz (-) 80.665.200,00
Eylül 2020 Aidat Dışı Nakit İhti­yaç 139.117.726,91
Not: Bu ör­nek­te ve­ri­len aidat dışı nakdi ih­ti­yaç, san­dı­ğın hazır likit kay­nak­la­rın­dan kar­şı­lan­mış­tır. Bu ne­den­le­dir ki 2020 yılı Eylül ayın­da hiç­bir yar­dım öde­me­si er­te­len­me­miş­tir.
7- Gelir Faz­la­sı Veren İLKSAN Yar­dım­la­rı­nı Art­tı­rı­yor Mu?
Evet, Son 10 Yılda gelir ar­tı­şı­na pa­ra­lel ola­rak Doğum, Ce­na­ze ve Sağ­lık Des­tek yar­dım­la­rı ge­ti­ril­miş­tir. Son 4 yılda 33.465 Üye­miz bu yeni yar­dım­lar­dan ya­rar­lan­mış­tır.
Üye­le­ri­mi­ze Kan­ser Sağ­lık Nakit Des­te­ği son aşa­ma­ya ge­ti­ril­miş olup, önü­müz­de­ki yıl uy­gu­la­ma­ya alı­na­cak­tır.
8- İLKSAN De­net­le­ni­yor Mu? İLKSAN’ı Kim De­net­li­yor?
İLKSAN hem iç de­ne­tim hem de dış de­ne­ti­me açık bir ku­rum­dur. Ku­ru­mun iç de­ne­ti­mi Milli Eği­tim Ba­ka­nı­nın öner­di­ği 2 ve tem­sil­ci­ler ara­sın­dan se­çi­len 1 üye­den mü­te­şek­kil De­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır.
San­dı­ğın dış de­ne­ti­mi 3568 Sa­yı­lı yasa kap­sa­mın­da “Ba­ğım­sız De­ne­tim” yet­ki­si­ne haiz De­net­çi­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır.
9- İkraz Nedir? İLKSAN Fa­iz­le Para Mı Ve­ri­yor?
İLKSAN, 4357 Sa­yı­lı Ka­nu­na da­ya­lı Ana Sta­tü­sü ge­re­ği is­te­yen üye­le­ri­ne borç para ver­mek zo­run­da­dır. Üye­le­ri­mi­ze kurum ta­ra­fın­dan ve­ri­len bu borca, İKRAZ de­nil­mek­te­dir.
İKRAZ hiz­me­ti, tüm üye­le­rin mül­ki­ye­tin­de olan nakit var­lık­lar­dan ya­pı­lan fi­nan­sal bir ödeme ol­du­ğun­dan, Ev­li­lik İkrazı hariç olmak üzere tüm borç­la­ra enf­las­yon ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere “nema” ek­len­mek­te­dir.
10- Üye­ler­den Top­la­nan Aidat­lar İle Üyeye Ve­ri­len Borç Pa­ra­dan Nema Mı Alı­nı­yor?
Üye­ler­den top­la­nan aidat­lar­la ön­ce­lik­le sos­yal yar­dım öde­me­le­ri ya­pıl­mak­ta, İkraz (borç verme) iş­lem­le­ri ise tüm üye­le­ri­mi­zin bi­ri­ki­mi olan Öz kay­nak­la­rı­mız va­sı­ta­sı ile öden­mek­te­dir. Ör­ne­ğin; 2020 yı­lın­da 286 mil­yon aidat ge­li­ri tah­sil edil­miş, 294 mil­yon sos­yal yar­dım ya­pıl­mış­tır.
Tüm üye­le­ri­mi­zin bi­ri­ki­mi olan Öz kay­nak­la­rı­mı­zın ko­run­ma­sı için enf­las­yon ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere “nema” uy­gu­la­ma­sı, enf­las­yon et­ki­sin­den arın­dır­mak için eko­no­mik bir zo­run­lu­luk­tur.
11- Bi­rik­miş Aida­tım Hep Aynı? Neden Gün­cel De­ğe­ri Yok?
Üye­le­ri­mi­zin bi­rik­miş aidat­la­rı, san­dık cari he­sap­la­rın­da no­mi­nal kıy­me­ti ile iz­len­mek­te, Emek­li­lik(as­ga­ri 120 ay aidat öde­mek şar­tıy­la), Ma­lu­li­yet ve Ölüm hal­le­rin­de; (Bi­rik­miş Aidat+ Bi­rik­miş Aida­tın %150 Oranı+ Son Aida­tın 100 Katı+ Son Aida­tın 4 Ka­tı­nın Aidat Öde­nen Yıl ile çar­pı­mı ile bu­lu­nan mik­tar kadar) Sos­yal Yar­dım ya­pıl­mak­ta­dır.
Üye­le­ri­mi­zin Emek­li­lik, Ma­lu­li­yet ve Ölüm hal­le­ri dı­şın­da her­han­gi bir ne­den­le san­dık­tan ay­rıl­ma­la­rı ha­lin­de ise 3095 sa­yı­lı Ka­nu­nun 1 inci mad­de­si­ne göre bi­rik­miş aida­ta ta­hak­kuk et­ti­ri­lecek ne­ma­sı ile bir­lik­te iade edil­mek­te­dir.
İLKSAN Üyesi De­ğer­li Ar­ka­da­şım,
Bugün, İLKSAN İlçe Tem­sil­ci Adayı ola­rak siz­ler­den oy is­te­yen ancak, bir yan­dan oy is­ter­ken diğer yan­dan da 2012 yı­lın­dan bu yana ka­ra­la­dık­la­rı ve her yıl “ge­lecek sene ba­ta­cak in­şal­lah” diye dua et­tik­le­ri, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın maaş zammı 5 tane 5 lit­re­lik yağ ala­maz­ken, “zammı bı­ra­kın İLKSAN’a bakın” di­ye­rek, Toplu söz­leş­me­de kamu ta­ra­fı­nı 4 kez San­dı­ğın ka­pa­tıl­ma­sı için acil top­lan­tı­ya ça­ğı­ran ve/fakat san­dı­ğı ka­pat­mak­tan umudu ke­sin­ce de “yö­net­me­ye talip ol­duk­la­rı­nı” ilan eden “algı yö­ne­ti­ci­si uz­ma­nı ma­lum-sen” mu­hip­le­ri­ne ver­me­miz ge­re­ken ce­vap­lar var.
1-Üye­le­ri­ne İLKSAN’dan bir­kaç kat fazla emek­li ik­ra­mi­ye­si veren san­dık­lar ol­du­ğun­dan bah­se­den bu ar­ka­daş­lar, İLKSAN’ın kes­ti­ği AİDAT ile Örnek ver­di­ği San­dık­la­rın kes­ti­ği AİDAT’ın kı­ya­sı­nı neden yap­mı­yor, bah­set­tik­le­ri san­dık­la­rın or­ta­la­ma aida­tı 380 TL’den baş­lar, 1200 TL’ye kadar çıkar. İLKSAN’ın kes­ti­ği aidat or­ta­la­ma 84 TL. Ha­liy­le İLKSAN’ın kes­ti­ği aidat­tan or­ta­la­ma 10 Kat fazla kesen bir san­dık, Emek­li ik­ra­mi­ye­si­ni de 10 Kat fazla öde­ye­bil­mek­te­dir. Di­ğe­ri ise İLKSAN’ın yak­la­şık 6 Katı Aidat ke­ser­ken İLKSAN’ın 2 Katı İkra­mi­ye öde­mek­te­dir. De­ğer­li mes­lek­ta­şım, lüt­fen bu ko­nu­yu algı uz­ma­nı ma­lum-sen ada­yı­na değil, et­ra­fı­nız­da ki bir Asker ya da Polis ça­lı­şa­nı­na so­ru­nuz.
2- İLKSAN Maaş mat­ra­hın­dan %2, POL­SAN Maaş mat­ra­hın­dan %8, OYAK ise Maaş mat­ra­hın­dan %10 Ke­sin­ti yap­mak­ta­dır. Eği­tim Ça­lı­şan­la­rı­nın Ma­aşı­nı as­ga­ri ücret se­vi­ye­si­ne dü­şü­ren bu mem­nun-sen ar­ka­daş­la­ra so­ra­bi­lir mi­si­niz lüt­fen, İLKSAN’a ke­si­len aida­tın 84 TL ol­ma­sı­nın so­rum­lu­su kim­dir? Keşke eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın ma­aş­la­rı As­ker-Po­lis maaşı kadar olsa da İLKSAN aidat­la­rı ve bi­ri­kim­le­ri de yük­sek olsa.
3- Şe­ca­at arz eden kıpti sir­ka­tin söy­ler­miş, önce ma­aşı­mı­zı as­ga­ri ücret dü­ze­yi­ne dü­şür­dü­ler, şimdi de her ne eko­no­mik sı­kın­tı­nız varsa se­be­bi İLKSAN’dır di­yor­lar. El­bet­te söy­ler­ler çünkü İLKSAN’a mu­ha­le­fet etmek kolay, ken­di­le­ri­ni “güçlü, irade sa­hi­bi bir yö­ne­tim ola­rak” ta­nı­tan bu ar­ka­daş­lar, bu güç­le­ri­ni neden toplu söz­leş­me ma­sa­sın­da kul­lan­ma­dı­lar da bizi %3,5 zamma, mah­kûm et­ti­ler. İLKSAN aida­tı­nın en düşük aidat ol­ma­sı­nın ne­de­ni kim?
4- Tür­ki­ye Sev­da­lı­la­rı San­dı­ğı dev­ral­dı­ğın­da, İLKSAN Emek­li İkra­mi­ye­si 1 Maaş iken şu anda 10 Maaş ol­muş­tur. Tür­ki­ye Sev­da­lı­la­rı 2020 Yı­lın­da İLKSAN’da sos­yal yar­dım­la­rı %20 art­tır­dı sizin mem­nun-se­ni­niz eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın ma­aş­la­rı­nı ne kadar art­tır­dı? Bu mu sizin Viz­yo­ner ba­kı­şı­nız? Bu mu sizin eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na va­adi­niz? Lafla pey­nir ge­mi­si yü­rü­mü­yor bey­ler, Keşke yetki gü­cü­nü­zü kul­la­nıp İLKSAN aidat­la­rı­na %25 Dev­let kat­kı­sı ala­bil­sey­di­niz! Ma­aş­la­rı­mı­zı, emek­li san­dı­ğı ik­ra­mi­ye­mi­zi ne yap­tı­ğı­nız or­ta­da! Heba edi­li­yor de­di­ği­niz İLKSAN Var­lık­la­rı, son 10 Yılda 1 MİLYAR GELİR FAZ­LA­SI ver­miş, Önce mali tablo oku­ma­yı öğ­re­nin lüt­fen!
5- Doğum, Ce­na­ze, Sağ­lık Des­tek, Terör Mağ­du­ri­ye­ti yar­dı­mı­nı, ma­aşın­da İcra olana İkrazı biz ge­tir­dik. 2022’den iti­ba­ren is­te­yen her üye is­ter­se toplu para ye­ri­ne emek­li maaşı ala­cak, kan­ser nakdi yar­dı­mı baş­lı­yor. An­ka­ra, İstan­bul ve İzmir’de Ko­nu­kev­le­ri açtık. Yaşlı Ko­nu­ke­vi­nin te­me­li atı­lı­yor. Eği­tim ya­tı­rım­la­rı baş­lı­yor. Tüm iş­lem­ler On­li­ne ve E-dev­le­te ta­şın­dı. İLKSAN’ı et­ra­fı­nız­da gör­dü­ğü­nüz ya­pı­la­ra ve ida­re­le­re mi ben­zet­me der­din­de­si­niz? Telaş yap­ma­yın, İLKSAN Emin ve Ehil el­ler­de­dir.
6- De­ğer­li Mes­lek­ta­şım, her şey­den önce bu ar­ka­daş­la­ra sor­mak ge­rek­mez mi? Daha düne kadar “hemen ka­pa­tıl­sın, ba­tı­yor, iflas edi­yor” diye yay­ga­ra ko­par­dık­la­rı İLKSAN, bugün neden ve niçin kıy­met­li oldu, bu “irade sa­hi­bi” ar­ka­daş­lar, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın yüz­ler­ce bi­rik­miş so­ru­nu var­ken 1 yıl­dır neden İLKSAN’la yatıp İLKSAN’la kal­kı­yor? Bu so­ru­nun ce­va­bı; Tür­ki­ye Sev­da­lı­la­rı­nın 25 yılda damla damla bi­rik­ti­rip na­mu­su gibi ko­ru­duk­la­rı 2,1 Mil­yar Nakit, 2,5 Mil­yar gay­ri­men­kul var­lık­lar ola­bi­lir mi acaba?
03.04.2021 Cu­mar­te­si günü ya­pı­la­cak olan İlksan tem­sil­ci­ler ku­ru­lu se­çim­le­rin­de bütün aday­la­rı­mı­za ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
İlksan emin el­ler­de.
Türk Eği­tim-Sen varsa umut var.

DÜNYA TUZA DİKKAT HAFTASI

Kü­re­sel CO­VID-19 Pan­de­mi­si nasıl ye­di­ği­miz de dahil olmak üzere bir­çok yön­den ha­ya­tı­mı­zı de­ğiş­tir­di. Tüm dün­ya­da vi­rü­sün ya­yıl­ma­sı­nı ya­vaş­lat­ma­ya yar­dım­cı olmak için ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma­lar sos­yal­leş­mek ve dı­şar­da zaman ge­çir­mek için har­ca­dı­ğı­mız sü­re­yi azal­tı­yor. Evde ge­çir­di­ği­miz za­man­da­ki artış ile bir­lik­te daha fazla yemek pi­şir­mek ve en sev­di­ği­miz ta­rif­le­ri yap­mak ve hatta mut­fak­ta yeni ta­rif­ler ve tat­lar­la ya­ra­tı­cı olmak fır­sa­tı geldi.

Ev ya­pı­mı ye­mek­le­re lez­zet kat­ma­nın tek yolu büyük bir tutam tuz gibi gö­rü­ne­bi­lir, ancak yi­ye­cek­le­ri­ni­zin daha fazla lez­zet­li ol­ma­sı­nı sağ­la­ma­nın pek çok başka yolu var.
Bu se­ne­ki Tuza Dik­kat Haf­ta­sın­da daha az tuz kul­lan­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak basit ipuç­la­rı su­na­ca­ğız, ör­ne­ğin:
*Ye­mek­ler­de tuz ye­ri­ne; limon, may­da­noz, de­re­otu , soğan, sa­rım­sak, sirke ve çe­şit­li ba­ha­rat­lar gibi diğer lez­zet art­tı­rı­cı­la­rı kul­lan­mak.
* Sa­la­mu­ra ürün­le­rin tuz içe­ri­ği­nin azal­tıl­ma­sı için suda yı­ka­ma ve bek­let­me gibi iş­lem­ler uy­gu­la­mak.
* Yük­sek mik­tar­da tuz içe­ren be­sin­le­ri daha az tü­ket­mek.
* Ye­mek­le­ri ha­zır­lar­ken, pi­şi­rir­ken ve tü­ke­tir­ken daha az tuz kul­lan­mak.
Ay­rı­ca bütün tuz­lar ay­nı­dır ve aynı içe­ri­ğe sa­hip­tir (deniz tuzu, kaya tuzu ve pembe tuz).
Tuz, be­sin­le­rin doğal bi­le­şi­min­de bu­lun­du­ğu gibi, deniz tuzu (deniz su­yu­nun bu­har­laş­tı­rıl­ma­sı ile elde edi­lir) ve kaya tuzu (ha­li­te, göl ya­tak­la­rın­dan veya top­rak al­tın­dan elde edi­lir, ku­ru­tu­lur) ola­rak da elde edi­lir.
Genel ola­rak tuz sod­yum ve klo­rür­den olu­şur.
Sod­yum klo­rür içe­ri­ği tüm tuz­lar­da (kaya, deniz, sofra tuzu) yak­la­şık ola­rak ay­nı­dır.
Bu yılki Tuza Dik­kat Haf­ta­sın­da; kül­tü­rü­mü­zü ve top­lu­mu­mu­zu şe­kil­len­di­ren ye­mek­le­ri, ev ye­mek­le­ri­ni ha­zır­lar­ken daha az tuz kul­lan­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­lu­yor ve “Daha Fazla Lez­zet, Daha Az Tuz” di­yo­ruz.
Bi­lin­di­ği gibi Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü gün­lük kişi başı tuz tü­ke­ti­mi­ni 5 gra­mın al­tın­da öner­mek­te­dir ve bu mik­tar bir te­pe­le­me bir çay ka­şı­ğı­na (silme bir tatlı ka­şı­ğı­na) denk gel­mek­te­dir.
Gün­lük ola­rak tü­ke­til­me­si öne­ri­len bu mik­tar; gün için­de tüm be­sin­le­ri­miz­le al­dı­ğı­mız tuzu (sod­yu­mu) da kap­sa­mak­ta­dır.

Daha Fazla Lez­zet, Daha Az Tuz

Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Çaykur Rizespor’da 10 Hafta Sonra Galibiyet Pozu

Çay­kur Ri­zes­por ga­li­bi­ye has­re­ti­ni Süper Lig’in 30. haf­ta­sın­da Ha­tays­por’u 1-0 mağ­lup ede­rek son­lan­dır­dı.

Çay­kur Ri­zes­por’da haf­ta­lar sonra 3 puan se­vin­ci ya­şa­nı­yor. Son ga­li­bi­ye­ti­ni Süper Lig’in 20. haf­ta­sın­da Ga­zi­an­tep FK kar­şı­sın­da 3-0’lık skor ile elde eden Ka­ra­de­niz ekibi, 10 haf­ta­nın ar­dın­dan Ha­tays­por kar­şı­sın­da 1-0’lık üs­tün­lük­le ga­li­bi­yet has­re­ti­ne son verdi. Ha­tays­por za­fe­ri­nin ar­dın­dan tüm takım so­yun­ma oda­sın­da ga­li­bi­yet pozu verdi.


Haber Merkezi

8 Haftadır Giremediğimiz Pozisyonları Bu Hafta Gördük

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Ha­ta­yas­por ma­çı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bu ga­li­bi­ye­ti büyük Ri­zes­por ta­raf­ta­rı­na ar­ma­ğan edi­yo­ruz. 3 puan ile baş­la­mak mut­lu­luk ve­ri­ci” dedi.

Süper Lig’in 30. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de kar­şı­laş­tı­ğı Ha­tays­por’u 1-0 mağ­lup etti.
Maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, uzun za­man­dır ka­za­na­ma­yan bir Ri­zes­por’un bu hafta iti­ba­riy­le daha etkin ve so­rum­lu şe­kil­de yük­se­li­şe ge­çe­ce­ği­ni kay­det­ti. İlk se­zon­da iyi bir trans­fer po­li­ti­ka­sıy­la ligde iyi bir per­for­mans gös­te­ren bir ta­kı­mı yen­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı ifade eden Uygun, “Oyun­cu­la­rım tüm gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ler ve 3 puanı hep bir­lik­te ka­zan­dık. Bu ga­li­bi­ye­ti büyük Ri­zes­por ta­raf­ta­rı­na ar­ma­ğan edi­yo­ruz. 3 puan ile baş­la­mak mut­lu­luk ve­ri­ci. 8 haf­ta­dır gi­re­me­di­ği­miz po­zis­yon­la­rı bu hafta Hatay kar­şı­sın­da gör­dük, mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Süreç içe­ri­sin­de takım üze­rin­de büyük et­ki­ler oldu. Uzun za­man­dır ka­za­na­ma­ma­nın ge­tir­di­ği baskı skoru ko­ru­du. Üret­me­ye ve ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Hep be­ra­ber el bir­li­ği ile iyi ola­ca­ğız. Ca­mi­amı­za ha­yır­lı olsun” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Bülent Uygun: Remy’de Ayrı Bir Işık Var, Elmas Gibi Parlayan Bir Futbolcumuz

Rize’de bir ka­na­lın canlı ya­yı­nı­na te­le­fon ile bağ­la­nan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü, “Ben­den ön­ce­ki hoca ile 8 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta ço­cuk­la­rın ya­şa­dık­la­rı, on­la­rı baya bir hır­pa­la­mış­tı” dedi. Uygun, ay­rı­ca Loic Remy’nin Göz­te­pe kar­şı­laş­ma­sın­da kad­ro­da ola­ca­ğı­nı du­yur­du.

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun tüm fut­bol­cu­la­ra do­ku­na­rak tüm sa­ha­da­ki tüm so­rum­lu­lu­ğu üze­ri­ne al­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek, “Her şeyi ya­par­ken vic­da­nı­mı­za uya­rak, maç­la­rı­mı­zı da tak­tik­sel ola­rak, sis­tem ola­rak ra­ki­bin po­zis­yo­nu­na, du­ru­mu­na göre be­lir­ler­ken kimi zaman oy­na­ma­yan oyun­cu­yu bile ter­cih ede­rek bu maçı ka­zan­ma adına sa­ha­da ola­ca­ğı­mı veya şu anda form gra­fi­ği yö­nün­den en yük­sek se­vi­ye­de ol­du­ğu­na inan­dı­ğım ar­ka­daş­la­rı da sa­ha­ya sü­re­rek bunu sağ­la­ya­ca­ğı­mı on­la­ra gös­ter­dim. Hep­si­ne do­kun­ma­ya ça­lış­tık çünkü spor psi­ko­lo­ji­si ile spor­cu psi­ko­lo­ji­si çok fark­lı­dır. 2011 yı­lı­nın 5 se­ne­sin­de bu­ra­da­yım. Gel­di­ğim zaman hep 9 hafta kala, 10 hafta kala ta­kım­la­rı al­mış­tım. Onlar da hep düşme po­ta­sın­da olan, düştü gö­züy­le ba­kı­lan, artık kur­tul­ma­sı im­kân­sız ta­kım­lar­dı. Ni­te­kim Es­ki­şe­hir’i de Ga­zi­an­tep’i de kü­me­de tu­ta­rak bu iş­le­ri ba­şar­mış­tık ama bu­ra­da­ki süreç biraz daha fark­lıy­dı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Fut­bol­cu­la­rın adap­te ola­bil­me­si için biraz daha za­ma­na ih­ti­ya­cı var”
Ma­ri­us Ninel Su­mu­di­ca’nın Tek­nik Di­rek­tör­lük dö­ne­min­de­ki 8 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta ta­kı­mın fi­zik­sel ve psi­ko­lo­jik ola­rak yıp­ran­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Uygun, “Ben­den ön­ce­ki hoca ile 8 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta ço­cuk­la­rın ya­şa­dık­la­rı, on­la­rı baya bir yıp­rat­mış­tı. Biz Mev­lâna gibi dedik ki, ‘Dün dünde kal­mış­tır can­cağ­zım’ ve yeni sayfa açtık on­lar­la. Ondan son­ra­ki sü­reç­te biz tüm fut­bol­cu­la­rı­mı­zın mev­ki­sel ek­sik­le­ri­ni ana­liz­ci­le­rim­le bir­lik­te ge­ce­li gün­düz­lü ça­lı­şa­rak on­la­ra tek tek çı­kar­tıp, bir fiil gös­te­rip aynı za­man­da sa­ha­da uy­gu­la­ya­rak eksik yön­le­ri­mi­zi de gös­te­re­rek on­lar­dan elde et­me­ye ça­lış­tık. Es­ki­den me­se­la ka­le­ciy­le al­tı­pa­sın içe­ri­sin­de ya­pı­lan pas­laş­ma­yı bu maçta hiç yap­ma­dık. Orada ya­pı­lan her hata kötü so­nuç­la­na­bi­li­yor­du. Ama bu 8 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta gerek fi­zik­sel ola­rak, gerek psi­ko­lo­ji yö­nün­den, ge­rek­se sis­tem yö­nün­den çok yıp­ran­mış olan fut­bol­cu­la­rın adap­te ola­bil­me­si için biraz daha za­ma­na ih­ti­ya­cı var” dedi.
“Remy’de ayrı bir ışık var, elmas gibi par­la­yan bir fut­bol­cu­muz”
Haf­ta­lar­dır sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le kad­ro­da ola­ma­yan Remy’nin sakat­lı­ğı­nın devam et­ti­ği­ni ve ken­di­si için İtalya’dan özel bir fiz­yo­te­ra­pist ge­tir­til­di­ği­ni dile ge­ti­ren Uygun, “Remy için İtalya’dan ken­di­si­nin de çok ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı bir ho­ca­sıy­la bir­lik­te fiz­yo­te­ra­pist ge­tir­dik. Aynı za­man­da fiz­yo­te­ra­pist ve dok­tor­la­rı­mız eş­li­ğin­de te­da­vi­si sü­rü­yor. Ka­ra­güm­rük ma­çın­da kad­ro­da ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Ama en kötü ih­ti­mal Göz­te­pe ma­çın­da bi­zim­le bir­lik­te sa­ha­da ola­ca­ğı­nı arzu edi­yo­ruz. 2-3 haf­ta­lık daha te­da­vi sü­re­ci­ne ih­ti­ya­cı var. Ken­di­si de çok iyi ça­lı­şı­yor, oda çok is­ti­yor ta­kı­ma ka­tıl­mak, katkı sağ­la­mak. Bu­ra­da ol­mak­tan da mut­lu­luk du­yu­yor. Ger­çek­ten dünya ça­pın­da bir yıl­dız. Ta­kım­da her­kes iyi ama Remy’de ayrı bir ışık var, elmas gibi par­la­yan bir fut­bol­cu­muz. Onun­da biraz za­ma­na ve aynı za­man­da o te­da­vi sü­re­ci­nin geç­me­si­ne ih­ti­ya­cı var” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Rizespor Galatasaray Maçının Hazırlıklarına Başladı

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da 19 Mart Cuma günü dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray ile kar­şı­la­şa­cak Çay­kur Ri­zes­por, bu maçın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.

Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de ya­pı­lan ant­ren­man­da, Ata­kaş Ha­tays­por ma­çın­da ilk 11’de görev alan fut­bol­cu­lar ye­ni­len­me ça­lış­ma­sı yaptı. Diğer fut­bol­cu­lar ise ısın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan pas ve kon­dis­yon ağır­lık­lı ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­di.
İdmana, sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Remy, Yasin Peh­li­van ve Don­sah ka­tıl­ma­dı. Çay­kur Ri­zes­por, yarın ya­pa­ca­ğı ant­ren­man­la Ga­la­ta­sa­ray ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­recek.


Haber Merkezi