RTEÜ Yükselen Ekonomilerin En İyi Üniversiteleri Arasında

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ), ulus­la­ra­ra­sı alan­da elde et­ti­ği ba­şa­rı­la­ra bir ye­ni­si­ni daha ek­le­ye­rek is­tik­rar­lı yük­se­li­şi­ne devam edi­yor.

RTEÜ, Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE) ta­ra­fın­dan 09.03.2021 ta­ri­hin­de ya­yın­la­nan THE Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler 2021 (THE Emer­ging Eco­no­mi­es Ran­kings 2021) Sı­ra­la­ma­sı­na 501+ ka­te­go­ri­sin­de yer­le­şe­rek, dün­ya­nın en iyi üni­ver­si­te­le­ri lis­te­si­ne bir kez daha adını yaz­dır­ma­yı ba­şar­dı.
2004 yı­lın­dan beri pe­ri­yo­dik ola­rak dün­ya­nın en ba­şa­rı­lı üni­ver­si­te­le­ri­ni çe­şit­li ka­te­go­ri­ler­de lis­te­le­yen say­gın yük­se­köğ­re­tim ku­ru­lu­şu Times Hig­her Edu­ca­ti­on, THE Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler 2021 so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı.
Söz ko­nu­su sı­ra­la­ma kap­sa­mın­da, FTSE (Fi­nan­ci­al Times Stock Exc­han­ge) En­dek­si­ne göre “Hızla Yük­se­len Ül­ke­ler (Ad­van­ced Emer­ging)”, “İkinci De­re­ce Yük­se­len Ül­ke­ler (Se­con­dary Emer­ging)”, “Sı­nır­da­ki Ül­ke­ler (Fron­ti­er)” ka­te­go­ri­le­rin­de yer alan 48 ül­ke­den 606 üni­ver­si­te lis­te­de yer ala­bil­di.
RTEÜ, THE Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler 2021 Sı­ra­la­ma­sı­na 501+. ba­sa­mak­tan gi­re­rek, Tür­ki­ye’den sı­ra­la­ma­ya gi­re­bi­len 43 üni­ver­si­te ara­sın­da yer aldı.
Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler Sı­ra­la­ma­sı’nın yön­te­mi Dün­ya­nın En İyi Üni­ver­si­te­le­ri Sı­ra­la­ma­sın­da ol­du­ğu gibi ‘Eği­tim (Te­ac­hing)’, ‘Araş­tır­ma (Re­se­arch)’, ‘Atıf (Ci­ta­ti­ons)’, ‘Ulus­la­ra­ra­sı Gö­rü­nüm (In­ter­na­ti­onal Out­lo­ok)’ ve ‘Sa­na­yi Ge­li­ri (In­dustry In­co­me)’ olmak üzere 5 ana baş­lık al­tın­da ka­lib­re edi­len 13 per­for­mans gös­ter­ge­sin­den oluş­mak­ta­dır.
Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler Sı­ra­la­ma­sı­nı di­ğer­le­rin­den ayı­ran özel­li­ği ise “Sa­na­yi Ge­li­ri” ve “Ulus­la­ra­ra­sı Gö­rü­nüm” met­rik­le­ri­nin ağır­lı­ğı­nın Dünya Üni­ver­si­te­ler Sı­ra­la­ma­sı­na göre daha yük­sek ol­ma­sı­dır.


Ha­ber-Fo­to: Gül­han ATA­BEK