Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan, 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü et­kin­li­ği kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen “Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­det­le Mü­ca­de­le­de Hukuk ve Psi­ko­lo­ji­nin Yeri” ko­nu­lu video kon­fe­rans sis­te­miy­le günü ger­çek­leş­ti­ril­di.

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Av. Prof. Dr. Metin Fey­zi­oğ­lu, Azer­bay­can Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Anar Ba­ğı­rov, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı Prof. Dr. Nec­det Basa, Psi­ki­yat­rist Dr. Gönül Erdal Da­ğıs­tan­lı ve Psi­ko­log Aygül Rus­ta­mo­va’nın ka­tı­lım­la­rı ile ger­çek­leş­ti­ri­len kon­fe­rans­ta iki ülke ara­sın­da­ki ben­zer­lik­ler ve fark­lı­lık­lar, kar­şı­laş­tır­ma­lı ve bi­lim­sel ola­rak in­ce­len­di.
Ko­nuş­ma­cı­la­ra yö­nel­ti­len tek soru üze­rin­den di­sip­lin­ler arası bir ça­lış­ma­nın ya­pıl­dı­ğı kon­fe­ran­sın so­nu­cun­da, ça­lış­ma­nın ra­por­laş­tı­rıl­ma­sı ve aka­de­mik bir ma­ka­le­ye çev­ri­le­rek ha­kem­li der­gi­ye gön­de­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı