İlçemizde bir eve ya­pı­lan ope­ras­yon­da 21 kişi ya­ka­la­na­rak hak­la­rın­da yasal işlem baş­la­tıl­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, bir ih­ba­rı de­ğer­len­di­ren İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri be­lir­ti­len evi bir süre uzak­tan takip et­tik­ten sonra Ça­ye­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­dan alı­nan arama ka­ra­rı ile ope­ras­yon dü­zen­le­di.
Ku­mar­ha­ne­ye dö­nüş­tü­rül­dü­ğü an­la­şı­lan evde ya­pı­lan ope­ras­yon so­nu­cun­da 18 Türk va­tan­da­şı, 1’i kadın 2’si erkek 3 Gür­cis­tan va­tan­da­şı olmak üzere top­lam 21 şahıs ya­ka­lan­dı. Ya­ka­la­nan şa­hıs­lar­dan 19 ki­şi­ye ka­pa­lı alan­da si­ga­ra içmek, sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­mak, maske tak­ma­mak ve kumar oy­na­mak­tan idari işlem, 3 ki­şi­ye yer ve imkan sağ­la­mak­tan ay­rı­ca adli işlem ya­pıl­dı. Gür­cis­tan uy­ruk­lu şa­hıs­la­ra da sos­yal me­sa­fe ih­la­li ve maske tak­ma­mak­tan do­la­yı idari işlem ya­pı­la­rak hak­kın­da de­port iş­lem­le­ri ya­pı­la­ca­ğın­dan şa­hıs­lar gö­zal­tı­na al­tı­na alın­dı.
Çok sa­yı­da kumar oy­na­ma­ya ya­ra­yan mal­ze­me ile bir­lik­te 1 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca ve 2 adet mer­mi­nin de ele ge­çi­ril­di­ği ope­ras­yo­na iliş­kin ola­rak Rize Va­li­si Kemal Çeber yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Sağ­lık Ba­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan açık­la­dı­ğı il bazlı vaka sa­yı­sı ba­kı­mın­da ili­miz kır­mı­zı ka­te­go­ri­de yer al­mak­ta. Ya­şa­mak­ta ol­du­ğu­muz bu kont­rol­lü nor­mal­leş­me sü­re­cin­de Rize’deki vaka sa­yı­la­rı­nı en aza in­dir­mek için İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız Sayın Süley­man Soylu ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ‘Di­na­mik De­ne­tim Mo­de­li’ ile de­ne­tim ve bil­gi­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri­miz hız kes­me­den sür­dür­mek­te­yiz. Ko­ro­na virüs sal­gı­nı­nın ya­yı­la­bi­le­ce­ği bu ve ben­ze­ri olay­la­ra mey­dan ver­me­mek adına kol­luk kuv­vet­le­ri­miz ara­cı­lı­ğı ile de­ne­tim­le­ri­mi­ze ara­lık­sız devam ede­ce­ğiz” dedi.


Haber Merkezi