ÇAYKUR’un İşçi Alım Takvimi Netleşmeye Başladı

ÇAY­KUR’a, 2021 yılı yaş çay se­zo­nu baş­la­ya­na kadar 500 mev­sim­lik işçi alın­ma­sı için tak­vim belli olu­yor. Baş­vu­ru­lar önü­müz­de­ki 6 gün için­de İŞKUR ta­ra­fın­dan alı­na­cak.

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, ‘Rize Takip’e özel açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Alı­na­cak 500 ki­şi­den 200’ünün çay eks­per­li­ği me­zu­nu şartı ara­na­ca­ğı­nı ifade eden Alim, “ÇAY­KUR’un Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun’daki yaş çay fab­ri­ka­la­rın­da bu yıl, ge­çi­ci ve daimi iş­çi­ler­den 590’ının emek­li ol­ma­sıy­la önem­li sa­yı­da işçi açığı or­ta­ya çıktı. Per­so­nel ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek ve hiz­met­le­rin etkin ve ve­rim­li şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la 500 mev­sim­lik işçi ala­ca­ğız. Ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­yo­ruz. Mü­ra­ca­at ko­nu­sun­da ge­rek­li şart­la­rı açık­la­ya­ca­ğız. Baş­vu­ru­lar bu ay için­de baş­la­ya­cak. Alım için iş­lem­le­ri ta­mam­la­yıp haf­ta­ya İŞKUR’a ile­te­ce­ğiz. On­lar­da 5 iş gü­nün­de ilana çı­ka­cak­lar. Kura çe­ki­mi nisan ayı ba­şı­nı bu­la­bi­lir. Bu­ra­da beden iş­çi­si alımı ya­pı­la­cak. Mev­zu­at ge­re­ği ka­dın­lar baş­vu­ru ya­pa­ma­ya­cak. En az il­ko­kul me­zu­nu her­kes baş­vu­ru ya­pa­bi­lecek. Alım ya­pı­la­cak il­ler­de en az altı ay ika­met şartı var. 500 ki­şi­den 200’ünün çay eks­per­li­ği me­zu­nu şartı ara­na­cak. Bu bölüm me­zu­nu ka­dın­lar baş­vu­ru ya­pa­bi­lecek” dedi.
“İŞÇİ ALIM­LA­RI NOTER HU­ZU­RUN­DA KURA İLE BELİRLE­NECEK”
Daha ön­ce­de 100 en­gel­li kad­ro­su için alım yap­tık­la­rı­nı ve 500 kişi daha alıp top­lam­da yeni çay se­zo­nu ön­ce­si 600 yeni iş­çi­nin iş başı yap­ma­sı­nı plan­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Alim, “Bu süreç Mayıs 2021’e kadar ta­mam­la­na­rak yeni işçi kar­deş­le­ri­miz yaş çay se­zo­nun­da iş başı yap­mış ola­cak. Daha önce ol­du­ğu gibi hiç­bir hak­sız­lı­ğa mahal ver­me­den işçi alım­la­rı noter hu­zu­run­da kura ile be­lir­le­necek. Her yıl ne kadar emek­li olur­sa o kadar yeni işçi alımı yap­ma­ya baş­la­dık. Bu da her yıl yeni işçi ala­ca­ğı­mız an­la­mı­na ge­li­yor. Geçen yıl 590 kişi emek­li oldu bizde bu yıl on­la­rın ye­ri­ni dol­du­ru­yo­ruz. Ge­lecek yıl 700 kişi emek­li olur­sa o kadar yeni işçi alımı ya­pa­rız. Es­ki­den 3-5 yılda bir işçi alımı ya­pı­lır ve her alım­da 3-5 bin kişi alı­nır­dı. Bu yüz­den­de fark­lı ma­li­yet işçi ek­sik­li­ği daha fark­lı so­run­lar do­ğu­yor­du. Şu an 11 bin 500 iş­çi­miz var. Bu sayı yeni alım­lar­la bir­lik­te 12 binli ra­kam­la­ra yük­se­lecek” diye ko­nuş­tu.


Haber-Foto: Aytekin KALENDER