Monthly Archives: Mart 2021

ÇAYKUR’un İşçi Alım Takvimi Netleşmeye Başladı

ÇAY­KUR’a, 2021 yılı yaş çay se­zo­nu baş­la­ya­na kadar 500 mev­sim­lik işçi alın­ma­sı için tak­vim belli olu­yor. Baş­vu­ru­lar önü­müz­de­ki 6 gün için­de İŞKUR ta­ra­fın­dan alı­na­cak.

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, ‘Rize Takip’e özel açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Alı­na­cak 500 ki­şi­den 200’ünün çay eks­per­li­ği me­zu­nu şartı ara­na­ca­ğı­nı ifade eden Alim, “ÇAY­KUR’un Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun’daki yaş çay fab­ri­ka­la­rın­da bu yıl, ge­çi­ci ve daimi iş­çi­ler­den 590’ının emek­li ol­ma­sıy­la önem­li sa­yı­da işçi açığı or­ta­ya çıktı. Per­so­nel ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek ve hiz­met­le­rin etkin ve ve­rim­li şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la 500 mev­sim­lik işçi ala­ca­ğız. Ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­yo­ruz. Mü­ra­ca­at ko­nu­sun­da ge­rek­li şart­la­rı açık­la­ya­ca­ğız. Baş­vu­ru­lar bu ay için­de baş­la­ya­cak. Alım için iş­lem­le­ri ta­mam­la­yıp haf­ta­ya İŞKUR’a ile­te­ce­ğiz. On­lar­da 5 iş gü­nün­de ilana çı­ka­cak­lar. Kura çe­ki­mi nisan ayı ba­şı­nı bu­la­bi­lir. Bu­ra­da beden iş­çi­si alımı ya­pı­la­cak. Mev­zu­at ge­re­ği ka­dın­lar baş­vu­ru ya­pa­ma­ya­cak. En az il­ko­kul me­zu­nu her­kes baş­vu­ru ya­pa­bi­lecek. Alım ya­pı­la­cak il­ler­de en az altı ay ika­met şartı var. 500 ki­şi­den 200’ünün çay eks­per­li­ği me­zu­nu şartı ara­na­cak. Bu bölüm me­zu­nu ka­dın­lar baş­vu­ru ya­pa­bi­lecek” dedi.
“İŞÇİ ALIM­LA­RI NOTER HU­ZU­RUN­DA KURA İLE BELİRLE­NECEK”
Daha ön­ce­de 100 en­gel­li kad­ro­su için alım yap­tık­la­rı­nı ve 500 kişi daha alıp top­lam­da yeni çay se­zo­nu ön­ce­si 600 yeni iş­çi­nin iş başı yap­ma­sı­nı plan­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Alim, “Bu süreç Mayıs 2021’e kadar ta­mam­la­na­rak yeni işçi kar­deş­le­ri­miz yaş çay se­zo­nun­da iş başı yap­mış ola­cak. Daha önce ol­du­ğu gibi hiç­bir hak­sız­lı­ğa mahal ver­me­den işçi alım­la­rı noter hu­zu­run­da kura ile be­lir­le­necek. Her yıl ne kadar emek­li olur­sa o kadar yeni işçi alımı yap­ma­ya baş­la­dık. Bu da her yıl yeni işçi ala­ca­ğı­mız an­la­mı­na ge­li­yor. Geçen yıl 590 kişi emek­li oldu bizde bu yıl on­la­rın ye­ri­ni dol­du­ru­yo­ruz. Ge­lecek yıl 700 kişi emek­li olur­sa o kadar yeni işçi alımı ya­pa­rız. Es­ki­den 3-5 yılda bir işçi alımı ya­pı­lır ve her alım­da 3-5 bin kişi alı­nır­dı. Bu yüz­den­de fark­lı ma­li­yet işçi ek­sik­li­ği daha fark­lı so­run­lar do­ğu­yor­du. Şu an 11 bin 500 iş­çi­miz var. Bu sayı yeni alım­lar­la bir­lik­te 12 binli ra­kam­la­ra yük­se­lecek” diye ko­nuş­tu.


Haber-Foto: Aytekin KALENDER

RTEÜ Yükselen Ekonomilerin En İyi Üniversiteleri Arasında

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ), ulus­la­ra­ra­sı alan­da elde et­ti­ği ba­şa­rı­la­ra bir ye­ni­si­ni daha ek­le­ye­rek is­tik­rar­lı yük­se­li­şi­ne devam edi­yor.

RTEÜ, Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE) ta­ra­fın­dan 09.03.2021 ta­ri­hin­de ya­yın­la­nan THE Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler 2021 (THE Emer­ging Eco­no­mi­es Ran­kings 2021) Sı­ra­la­ma­sı­na 501+ ka­te­go­ri­sin­de yer­le­şe­rek, dün­ya­nın en iyi üni­ver­si­te­le­ri lis­te­si­ne bir kez daha adını yaz­dır­ma­yı ba­şar­dı.
2004 yı­lın­dan beri pe­ri­yo­dik ola­rak dün­ya­nın en ba­şa­rı­lı üni­ver­si­te­le­ri­ni çe­şit­li ka­te­go­ri­ler­de lis­te­le­yen say­gın yük­se­köğ­re­tim ku­ru­lu­şu Times Hig­her Edu­ca­ti­on, THE Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler 2021 so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı.
Söz ko­nu­su sı­ra­la­ma kap­sa­mın­da, FTSE (Fi­nan­ci­al Times Stock Exc­han­ge) En­dek­si­ne göre “Hızla Yük­se­len Ül­ke­ler (Ad­van­ced Emer­ging)”, “İkinci De­re­ce Yük­se­len Ül­ke­ler (Se­con­dary Emer­ging)”, “Sı­nır­da­ki Ül­ke­ler (Fron­ti­er)” ka­te­go­ri­le­rin­de yer alan 48 ül­ke­den 606 üni­ver­si­te lis­te­de yer ala­bil­di.
RTEÜ, THE Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler 2021 Sı­ra­la­ma­sı­na 501+. ba­sa­mak­tan gi­re­rek, Tür­ki­ye’den sı­ra­la­ma­ya gi­re­bi­len 43 üni­ver­si­te ara­sın­da yer aldı.
Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler Sı­ra­la­ma­sı’nın yön­te­mi Dün­ya­nın En İyi Üni­ver­si­te­le­ri Sı­ra­la­ma­sın­da ol­du­ğu gibi ‘Eği­tim (Te­ac­hing)’, ‘Araş­tır­ma (Re­se­arch)’, ‘Atıf (Ci­ta­ti­ons)’, ‘Ulus­la­ra­ra­sı Gö­rü­nüm (In­ter­na­ti­onal Out­lo­ok)’ ve ‘Sa­na­yi Ge­li­ri (In­dustry In­co­me)’ olmak üzere 5 ana baş­lık al­tın­da ka­lib­re edi­len 13 per­for­mans gös­ter­ge­sin­den oluş­mak­ta­dır.
Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler Sı­ra­la­ma­sı­nı di­ğer­le­rin­den ayı­ran özel­li­ği ise “Sa­na­yi Ge­li­ri” ve “Ulus­la­ra­ra­sı Gö­rü­nüm” met­rik­le­ri­nin ağır­lı­ğı­nın Dünya Üni­ver­si­te­ler Sı­ra­la­ma­sı­na göre daha yük­sek ol­ma­sı­dır.


Ha­ber-Fo­to: Gül­han ATA­BEK

İlçemizde Kumarhaneye Çevrilen Eve Baskın

İlçemizde bir eve ya­pı­lan ope­ras­yon­da 21 kişi ya­ka­la­na­rak hak­la­rın­da yasal işlem baş­la­tıl­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, bir ih­ba­rı de­ğer­len­di­ren İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri be­lir­ti­len evi bir süre uzak­tan takip et­tik­ten sonra Ça­ye­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­dan alı­nan arama ka­ra­rı ile ope­ras­yon dü­zen­le­di.
Ku­mar­ha­ne­ye dö­nüş­tü­rül­dü­ğü an­la­şı­lan evde ya­pı­lan ope­ras­yon so­nu­cun­da 18 Türk va­tan­da­şı, 1’i kadın 2’si erkek 3 Gür­cis­tan va­tan­da­şı olmak üzere top­lam 21 şahıs ya­ka­lan­dı. Ya­ka­la­nan şa­hıs­lar­dan 19 ki­şi­ye ka­pa­lı alan­da si­ga­ra içmek, sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­mak, maske tak­ma­mak ve kumar oy­na­mak­tan idari işlem, 3 ki­şi­ye yer ve imkan sağ­la­mak­tan ay­rı­ca adli işlem ya­pıl­dı. Gür­cis­tan uy­ruk­lu şa­hıs­la­ra da sos­yal me­sa­fe ih­la­li ve maske tak­ma­mak­tan do­la­yı idari işlem ya­pı­la­rak hak­kın­da de­port iş­lem­le­ri ya­pı­la­ca­ğın­dan şa­hıs­lar gö­zal­tı­na al­tı­na alın­dı.
Çok sa­yı­da kumar oy­na­ma­ya ya­ra­yan mal­ze­me ile bir­lik­te 1 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca ve 2 adet mer­mi­nin de ele ge­çi­ril­di­ği ope­ras­yo­na iliş­kin ola­rak Rize Va­li­si Kemal Çeber yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Sağ­lık Ba­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan açık­la­dı­ğı il bazlı vaka sa­yı­sı ba­kı­mın­da ili­miz kır­mı­zı ka­te­go­ri­de yer al­mak­ta. Ya­şa­mak­ta ol­du­ğu­muz bu kont­rol­lü nor­mal­leş­me sü­re­cin­de Rize’deki vaka sa­yı­la­rı­nı en aza in­dir­mek için İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız Sayın Süley­man Soylu ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ‘Di­na­mik De­ne­tim Mo­de­li’ ile de­ne­tim ve bil­gi­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri­miz hız kes­me­den sür­dür­mek­te­yiz. Ko­ro­na virüs sal­gı­nı­nın ya­yı­la­bi­le­ce­ği bu ve ben­ze­ri olay­la­ra mey­dan ver­me­mek adına kol­luk kuv­vet­le­ri­miz ara­cı­lı­ğı ile de­ne­tim­le­ri­mi­ze ara­lık­sız devam ede­ce­ğiz” dedi.


Haber Merkezi

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE HUKUKUN VE PSİKOLOJİNİN YERİ

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan, 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü et­kin­li­ği kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen “Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­det­le Mü­ca­de­le­de Hukuk ve Psi­ko­lo­ji­nin Yeri” ko­nu­lu video kon­fe­rans sis­te­miy­le günü ger­çek­leş­ti­ril­di.

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Av. Prof. Dr. Metin Fey­zi­oğ­lu, Azer­bay­can Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Anar Ba­ğı­rov, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı Prof. Dr. Nec­det Basa, Psi­ki­yat­rist Dr. Gönül Erdal Da­ğıs­tan­lı ve Psi­ko­log Aygül Rus­ta­mo­va’nın ka­tı­lım­la­rı ile ger­çek­leş­ti­ri­len kon­fe­rans­ta iki ülke ara­sın­da­ki ben­zer­lik­ler ve fark­lı­lık­lar, kar­şı­laş­tır­ma­lı ve bi­lim­sel ola­rak in­ce­len­di.
Ko­nuş­ma­cı­la­ra yö­nel­ti­len tek soru üze­rin­den di­sip­lin­ler arası bir ça­lış­ma­nın ya­pıl­dı­ğı kon­fe­ran­sın so­nu­cun­da, ça­lış­ma­nın ra­por­laş­tı­rıl­ma­sı ve aka­de­mik bir ma­ka­le­ye çev­ri­le­rek ha­kem­li der­gi­ye gön­de­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı