Rize Va­li­si Kemal Çeber, ya­pı­mı hızlı bir şe­kil­de devam eden Çay Çar­şı­sı Pro­je­si­nin son ha­li­ni ye­rin­de in­ce­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, in­ce­le­me­le­rin­de Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan’dan Çay Çar­şı­sı Pro­je­si’nin son du­ru­mu hak­kın­da bilgi aldı.Ya­pı­lan in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan Çay Çar­şı­sı’nın Rize’nin en önem­li viz­yon pro­je­le­rin­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Vali Çeber; ” İli­miz­le öz­deş­le­şen ve ili­mi­zi sem­bo­li­ze eden pek çok doğal ve ta­ri­hi gü­zel­li­ğe sa­hi­biz. Ya­pı­mı devam eden Çay Çar­şı­sı’da ta­mam­lan­dı­ğın­da ili­mi­zin önem­li sem­bol­le­rin­den biri ha­li­ne ge­lecek.

İli­mi­zin en önem­li ti­ca­ret kay­nak­la­rın­dan biri olan ça­yı­mı­zın pek çok çe­şi­di­ni bu­ra­da ta­nıt­ma im­ka­nı bu­la­ca­ğız. Bu proje ile sa­de­ce Tür­ki­ye’de değil ili­mi­ze gelen tu­rist­le­rin zi­ya­ret­le­ri ile bir­lik­te ulus­la­ra­ra­sı alan­dan da ürün­le­ri­mi­zi ser­gi­le­me im­ka­nı elde ede­ce­ğiz. Bun­la­rın yanı sıra Çay Çar­şı­sı içe­ri­sin­de yer ala­cak olan sos­yal alan­lar­la bir­lik­te hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi ve gelen mi­sa­fir­le­ri­mi­zi en güzel şe­kil­de ağır­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Ay­rı­ca alan­da yer alan dük­kan­la­rı­mız­da sa­de­ce çay değil ili­mi­ze özgü diğer ürün­le­ri­de ser­gi­le­me im­ka­nı­mız ola­cak. Buda biz­le­re ti­ca­ri ve kül­tü­rel an­lam­da büyük kat­kı­lar sağ­la­ya­cak. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi