TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL

Bir sene oldu.
İnsa­noğ­lu­nun ba­şı­na mu­sal­lat olan COVİD-19 teh­li­ke­sin­den bah­se­di­yo­rum.
Her gün vefat ha­ber­le­ri alı­yo­ruz.
De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim teh­li­ke geç­miş değil.
Sağ­lık ko­nu­sun­da en yet­ki­li ve gü­ve­ni­lir kurum Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve ku­rum­la­rı­dır. Si­ya­si­le­ri değil sağ­lık­çı­la­rı­mı­zı dik­ka­te ala­lım.
Sağ­lık ekip­le­ri­mi­zin uya­rı­la­rı­na har­fi­yen dik­kat ede­lim.
Sağ­lı­ğı­mı­zı teh­dit eden Co­vid-19 için son za­man­lar­da ger­çek­ten çok gev­şe­dik. Bu gev­şe­me vaka sa­yı­la­rı­nı art­tır­dı­ğı gibi vefat eden sa­yı­sı­nı da azalt­mı­yor.
Ne olur uya­rı­la­rı dik­ka­te ala­lım.
Te­miz­lik Maske ve Sos­yal me­sa­fe ko­nu­sun­da çok titiz dav­ra­na­lım. Bu ko­nu­da biz­le­ri can­la­rı pa­ha­sı­na uya­ran sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zı gör­mü­yor mu­su­nuz?. Sağ­lık­çı­la­rı­mız kendi sağ­lık­la­rı­nı hiçe sa­ya­rak bizim sağ­lı­ğı­mız için gün­ler­ce sa­at­ler­ce bir değil iki üç maske ta­ka­rak biz­le­re hiz­met ve­ri­yor, ast­ro­not gibi kı­ya­fet­le­re sa­at­ler­ce ça­lı­şı­yor­lar.
9 Mart iti­ba­riy­le yur­du­muz­da vefat eden insan sa­yı­sı 29 bin 160 kişi. Bu­gü­ne kadar Tür­ki­ye’de 34 Mil­yon 403 bin 108 ki­şi­ye test ya­pıl­dı. Kesin sa­yı­sı­nı bil­mi­yo­rum bir­çok sağ­lık ça­lı­şa­nı Prof. Dr. hem­şi­re vs bu has­ta­lık­tan vefat etti.
En ya­kın­la­rı­mız­la uzun sü­re­dir gö­rü­şe­mi­yo­ruz. Var­sın olsun bir süre daha sab­re­de­lim gö­rüş­me­ye­lim ki bu has­ta­lı­ğa bu­laş­ma­ya­lım bu­laş­tır­ma­ya­lım.
Bu sü­reç­te bir­çok ta­nı­dık, ar­ka­daş ve ak­ra­ba­mı­zın ce­na­ze­le­ri­ne, ta­zi­ye­le­ri­ne gi­de­me­dik.
Dü­ğün­le­ri, Ce­na­ze­le­ri, top­lan­tı­la­rı, toplu ar­ka­daş ye­mek­le­ri­ni zaten unut­tuk. Bir süre daha sab­re­de­lim. Sos­yal me­sa­fe­le­re ri­ayet ede­rek önce ken­di­mi­zi sonra top­lu­mu dü­şü­ne­rek ha­re­ket ede­lim.
An­ka­ra’dan ve­ri­len ta­li­mat­la gev­şe­ti­len ka­rar­lar teh­li­ke­yi yine hort­lat­tı. Vaka sa­yı­sın­da ar­tış­lar ol­du­ğu gö­rül­dü. Daha önce sı­nı­rın al­tın­da olan bazı şe­hir­ler­de sı­nı­rın üze­ri­ne çı­kıl­dı­ğı en­di­şe­siy­le teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor.
Alı­na­cak ted­bir­le­rin ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­le­ce­ği ko­nu­şu­lur­ken uma­rım çok geç ka­lın­maz.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı haf­ta­lık vaka sa­yı­sı 100 binde 10’un al­tın­da­ki il­le­rin “düşük”, 11-35 ara­sı­nın “orta”, 36-100 ara­sı­nın “yük­sek”, 100’ün üs­tün­de­ki il­le­rin ise “çok yük­sek” risk­li’ sa­yı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.
Buna göre, mavi düşük risk­li, sarı orta risk­li, tu­run­cu yük­sek risk­li, kır­mı­zı çok yük­sek risk­li il­le­ri tem­sil edi­yor.
Geç­ti­ği­miz hafta sonu bütün yurt­ta uy­gu­la­nan kı­sıt­la­ma­sız ilk cu­mar­te­si gü­nün­de or­ta­ya çıkan kor­kunç man­za­ra her­ke­si en­di­şe­ye sevk etti.
Vaka sa­yı­la­rı arttı, çoğu il ha­ri­ta­da kı­zar­dı.
Yeni ted­bir­le­rin alın­ma­sı hatta cu­mar­te­si gün­le­ri­nin ye­ni­den yasak hale ge­ti­ril­me­si gün­dem­de.
Doğu Ka­ra­de­niz’de Art­vin’den Sam­su­na kadar bütün iller Kır­mı­zı­da. Bunu son­lan­dır­ma­lı­yız.
Kır­mı­zı­dan kur­tul­mak için her­ke­sin alı­nan ted­bir­le­re ke­sin­lik­le uy­ma­sı ge­re­kir.