Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, “Böl­ge­miz­de mu­tant virüs bu­laş­la­rı sü­rü­yor. Bu­laş­tı­rı­cı­lı­ğı fazla ol­du­ğu için de maske, me­sa­fe, te­miz­li­ğe daha fazla dik­kat et­me­miz ge­re­kecek” dedi.

Çok yük­sek risk­li iller’in yer al­dı­ğı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde ‘kır­mı­zı’ ka­te­go­ri­de­ki iller ara­sın­da yer alan Rize’de geçen hafta 213,10 olan vaka sa­yı­sı 208,21’e düşse de so­kak­lar­da artan ka­la­ba­lık en­di­şe ve­ri­yor. Kent­te son 1 haf­ta­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 495 ki­şi­ye 1 mil­yon 53 bin 450 TL idari para ce­za­sı uy­gu­la­nır­ken, uz­man­lar ku­ral­la­ra uyul­ma­sı çağ­rı­sı­nı yi­ne­li­yor.
Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı, RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, Ka­ra­de­niz il­le­ri­nin ço­ğu­nun hala kır­mı­zı tab­lo­da yer al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Biz va­tan­daş ola­rak azami dik­kat gös­ter­me­miz ge­re­ki­yor. Maske, me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na ke­sin­lik­le ri­ayet et­me­miz lazım. Vaka sa­yı­la­rı bir­den­bi­re düş­me­ye­cek­tir. Yavaş yavaş düşüş eği­li­mi gös­te­re­cek­tir. Onu da önü­müz­de­ki gün­ler­de gö­re­ce­ğiz.
Ben yak­la­şık 11 yıl önce Rize’ye gel­dim, bu süre içe­ri­sin­de pek çok ar­ka­da­şım, dos­tum oldu. Ne yazık ki bu pan­de­mi sü­re­cin­de bir­çok ar­ka­da­şı­mı kay­bet­tim. Onun için va­tan­daş­la­rı­mı­za da ses­len­mek is­ti­yo­rum.
Sev­dik­le­ri­ni­zi ve se­ven­le­ri­ni­zi ken­di­niz­den mah­rum et­me­yin. Ko­nu­lan ku­ral­la­ra uya­lım top­lum içe­ri­si­ne fazla gir­me­ye­lim. Aile kü­çük­le­ri bü­yük­le­ri hep bir arada olmak gö­rüş­mek is­ti­yo­ruz ama bunu azami dik­kat öl­çü­sün­de yap­ma­lı­yız.
Yoksa aşı­la­ma ta­mam­la­nıp bi­tin­ce­ye kadar virüs be­la­sın­dan kur­tu­la­ca­ğı­mız yok “dedi.
‘MU­TANT VİRÜS BU­LAŞ­LA­RI DEVAM EDİYOR’
Doç. Dr. Şahin “Böl­ge­miz­de mu­tant virüs bu­laş­la­rı devam edi­yor. Bu­laş­tı­rı­cı­lı­ğı fazla ol­du­ğu için de maske, me­sa­fe, te­miz­li­ğe daha fazla dik­kat et­me­miz ge­re­kecek. İnsan­lar halen daha işin cid­di­ye­ti­nin far­kın­da değil. Aile­le­ri­ni gidip zi­ya­ret edi­yor­lar, hafta sonu kı­sıt­la­ma­la­rı için köy­le­re çı­kı­yor­lar, bü­yük­le­ri ile gö­rü­şü­yor­lar. Sanki şe­hir­den uzak­la­şın­ca her şey ser­best­miş gibi ya­şan­tı­la­rı­na devam et­tik­le­ri için ister is­te­mez bulaş olu­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi