Rize’de Dinamik Denetim Süreci Kapsamında Denetimler Devam Ediyor

Rize Va­li­si Kemal Çeber, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın yeni tip Co­ro­na­vi­rüs ile (Co­vid-19) mü­ca­de­le­de baş­lat­tı­ğı “Di­na­mik De­ne­tim Sü­re­ci” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ya­pı­lan de­ne­tim­le­re ka­tıl­dı.

Co­vid-19 risk ha­ri­ta­sı­na göre “çok yük­sek risk­li” iller ara­sın­da yer alan Rize’de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın “Di­na­mik De­ne­tim Sü­re­ci” ko­nu­lu ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da baş­la­tı­lan de­ne­tim­ler devam edi­yor.
Bu gün ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim­le­re kurum mü­dür­le­ri ile bir­lik­te ka­tı­lan Vali Çeber, ris­kin aynı oran­da devam et­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “ Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­de Di­na­mik De­ne­tim Mo­de­li ile ili­miz ge­ne­lin­de daire mü­dür­le­ri­mi­zin de ka­tı­lı­mıy­la de­ne­tim­le­ri­mi­ze devam edi­yo­ruz.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ya­yın­la­nan Risk Ha­ri­ta­sın­da hala Çok Yük­sek Risk­li iller ka­te­go­ri­sin­de yer al­mak­ta­yız. İlk açık­la­nan ve­ri­ler­de Rize en yük­sek vaka oran­la­rı­na sahip ilk beş il içe­ri­sin­de yer alı­yor­du. Şuan daha ge­ri­ler­de yer alı­yo­ruz. Ama bunu vaka sa­yı­la­rı düştü şek­lin­de al­gı­la­mak yan­lış olur. Sı­ra­la­ma­yı en çok de­ğiş­ti­ren etmen diğer il­ler­de ya­şa­nan vaka ar­tış­la­rı oldu.
Bizim için en önem­li kıs­tas Rize’nin risk ha­ri­ta­sın­da ki ko­nu­mu­dur.
Vaka sa­yı­la­rı­mız genel ola­rak belli bir se­yir­de devam edi­yor. Bu sa­yı­la­rı azalt­ma­dan Risk Ha­ri­ta­sın da ko­nu­mu­mu­zu de­ğiş­ti­re­me­yiz. Bunun so­nu­cu ola­rak­ta Kont­rol­lü Nor­mal­leş­me sü­re­cin­de he­def­le­di­ği­miz nok­ta­la­ra ula­şa­ma­yız. “ şek­lin­de ko­nuş­tu.
Açık­la­ma­la­rın son bö­lü­mün­de Vali Çeber, tüm İslam Ale­mi­nin Miraç Kan­di­li­ni kut­la­ya­rak sağ­lık­lı ve güzel ya­rın­lar te­men­ni­sin­de bu­lun­du.


Haber Merkezi