Rize Basınından Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak’a Ziyaret

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu ka­rar­na­me­siy­le 2020 ‘nin son haf­ta­sın­da Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Meh­met Pat­lak’a teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor.

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu (HSK) ka­rar­na­me­siy­le Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Önder Kemal Se­kü­cü’den bo­şa­lan Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na,2020 ‘nin son haf­ta­sın­da Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Meh­met Pat­lak’a teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor..
Rize’nin du­ayen ga­ze­te­ci­si,Züm­rüt ga­ze­te­si baş ya­za­rı İsmet Kö­soğ­lu ve ri­ze­viz­yon im­ti­yaz sa­hi­bi Osman Kö­se­oğ­lu,kısa bir süre önce Rize Cum­hu­ri­yet baş­sav­cı­lığ­na ata­nan Meh­met Pat­lak’a ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar..
Zi­ya­ret­te böl­ge­mi­zin gün­cel ko­nu­la­rı ko­nu­şul­du. Pat­lak, daha önce Rize’de Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı ola­rak görev yap­mış­tı…. İki çocuk ba­ba­sı Ka­ra­de­niz’li hem­şeh­ri­miz Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Meh­met Pat­lak’ı teb­rik edi­yor,yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum..
MEH­MET PAT­LAK KİMDİR?
29 Eylül 1978 yı­lın­da, Ordu ili Kumru il­çe­sin­de doğdu. İlk, orta ve lise öğ­re­ni­mi­ni bu­ra­da ta­mam­la­dık­tan sonra 2002 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­sin­den mezun oldu. Mar­din Mid­yat Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­da gö­re­ve baş­la­mış olup, sı­ra­sıy­la Kas­ta­mo­nu Ça­tal­zey­tin Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı, Rize Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı yap­tık­tan sonra, 2014 yılı yaz Ka­rar­na­me­si ile Os­ma­ni­ye Ka­dir­li Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı, Şır­nak Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı ve Ka­ra­bük Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı ola­rak görev yaptı. Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Meh­met Pat­lak, Ne­ri­man Ulu Pat­lak ile evli olup, Meh­met Akif ve Duru Naz is­min­de iki çocuk ba­ba­sı­dır.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu