Monthly Archives: Mart 2021

Rize’de Dinamik Denetim Süreci Kapsamında Denetimler Devam Ediyor

Rize Va­li­si Kemal Çeber, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın yeni tip Co­ro­na­vi­rüs ile (Co­vid-19) mü­ca­de­le­de baş­lat­tı­ğı “Di­na­mik De­ne­tim Sü­re­ci” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ya­pı­lan de­ne­tim­le­re ka­tıl­dı.

Co­vid-19 risk ha­ri­ta­sı­na göre “çok yük­sek risk­li” iller ara­sın­da yer alan Rize’de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın “Di­na­mik De­ne­tim Sü­re­ci” ko­nu­lu ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da baş­la­tı­lan de­ne­tim­ler devam edi­yor.
Bu gün ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim­le­re kurum mü­dür­le­ri ile bir­lik­te ka­tı­lan Vali Çeber, ris­kin aynı oran­da devam et­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “ Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­de Di­na­mik De­ne­tim Mo­de­li ile ili­miz ge­ne­lin­de daire mü­dür­le­ri­mi­zin de ka­tı­lı­mıy­la de­ne­tim­le­ri­mi­ze devam edi­yo­ruz.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ya­yın­la­nan Risk Ha­ri­ta­sın­da hala Çok Yük­sek Risk­li iller ka­te­go­ri­sin­de yer al­mak­ta­yız. İlk açık­la­nan ve­ri­ler­de Rize en yük­sek vaka oran­la­rı­na sahip ilk beş il içe­ri­sin­de yer alı­yor­du. Şuan daha ge­ri­ler­de yer alı­yo­ruz. Ama bunu vaka sa­yı­la­rı düştü şek­lin­de al­gı­la­mak yan­lış olur. Sı­ra­la­ma­yı en çok de­ğiş­ti­ren etmen diğer il­ler­de ya­şa­nan vaka ar­tış­la­rı oldu.
Bizim için en önem­li kıs­tas Rize’nin risk ha­ri­ta­sın­da ki ko­nu­mu­dur.
Vaka sa­yı­la­rı­mız genel ola­rak belli bir se­yir­de devam edi­yor. Bu sa­yı­la­rı azalt­ma­dan Risk Ha­ri­ta­sın da ko­nu­mu­mu­zu de­ğiş­ti­re­me­yiz. Bunun so­nu­cu ola­rak­ta Kont­rol­lü Nor­mal­leş­me sü­re­cin­de he­def­le­di­ği­miz nok­ta­la­ra ula­şa­ma­yız. “ şek­lin­de ko­nuş­tu.
Açık­la­ma­la­rın son bö­lü­mün­de Vali Çeber, tüm İslam Ale­mi­nin Miraç Kan­di­li­ni kut­la­ya­rak sağ­lık­lı ve güzel ya­rın­lar te­men­ni­sin­de bu­lun­du.


Haber Merkezi

TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL

Bir sene oldu.
İnsa­noğ­lu­nun ba­şı­na mu­sal­lat olan COVİD-19 teh­li­ke­sin­den bah­se­di­yo­rum.
Her gün vefat ha­ber­le­ri alı­yo­ruz.
De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim teh­li­ke geç­miş değil.
Sağ­lık ko­nu­sun­da en yet­ki­li ve gü­ve­ni­lir kurum Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve ku­rum­la­rı­dır. Si­ya­si­le­ri değil sağ­lık­çı­la­rı­mı­zı dik­ka­te ala­lım.
Sağ­lık ekip­le­ri­mi­zin uya­rı­la­rı­na har­fi­yen dik­kat ede­lim.
Sağ­lı­ğı­mı­zı teh­dit eden Co­vid-19 için son za­man­lar­da ger­çek­ten çok gev­şe­dik. Bu gev­şe­me vaka sa­yı­la­rı­nı art­tır­dı­ğı gibi vefat eden sa­yı­sı­nı da azalt­mı­yor.
Ne olur uya­rı­la­rı dik­ka­te ala­lım.
Te­miz­lik Maske ve Sos­yal me­sa­fe ko­nu­sun­da çok titiz dav­ra­na­lım. Bu ko­nu­da biz­le­ri can­la­rı pa­ha­sı­na uya­ran sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zı gör­mü­yor mu­su­nuz?. Sağ­lık­çı­la­rı­mız kendi sağ­lık­la­rı­nı hiçe sa­ya­rak bizim sağ­lı­ğı­mız için gün­ler­ce sa­at­ler­ce bir değil iki üç maske ta­ka­rak biz­le­re hiz­met ve­ri­yor, ast­ro­not gibi kı­ya­fet­le­re sa­at­ler­ce ça­lı­şı­yor­lar.
9 Mart iti­ba­riy­le yur­du­muz­da vefat eden insan sa­yı­sı 29 bin 160 kişi. Bu­gü­ne kadar Tür­ki­ye’de 34 Mil­yon 403 bin 108 ki­şi­ye test ya­pıl­dı. Kesin sa­yı­sı­nı bil­mi­yo­rum bir­çok sağ­lık ça­lı­şa­nı Prof. Dr. hem­şi­re vs bu has­ta­lık­tan vefat etti.
En ya­kın­la­rı­mız­la uzun sü­re­dir gö­rü­şe­mi­yo­ruz. Var­sın olsun bir süre daha sab­re­de­lim gö­rüş­me­ye­lim ki bu has­ta­lı­ğa bu­laş­ma­ya­lım bu­laş­tır­ma­ya­lım.
Bu sü­reç­te bir­çok ta­nı­dık, ar­ka­daş ve ak­ra­ba­mı­zın ce­na­ze­le­ri­ne, ta­zi­ye­le­ri­ne gi­de­me­dik.
Dü­ğün­le­ri, Ce­na­ze­le­ri, top­lan­tı­la­rı, toplu ar­ka­daş ye­mek­le­ri­ni zaten unut­tuk. Bir süre daha sab­re­de­lim. Sos­yal me­sa­fe­le­re ri­ayet ede­rek önce ken­di­mi­zi sonra top­lu­mu dü­şü­ne­rek ha­re­ket ede­lim.
An­ka­ra’dan ve­ri­len ta­li­mat­la gev­şe­ti­len ka­rar­lar teh­li­ke­yi yine hort­lat­tı. Vaka sa­yı­sın­da ar­tış­lar ol­du­ğu gö­rül­dü. Daha önce sı­nı­rın al­tın­da olan bazı şe­hir­ler­de sı­nı­rın üze­ri­ne çı­kıl­dı­ğı en­di­şe­siy­le teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor.
Alı­na­cak ted­bir­le­rin ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­le­ce­ği ko­nu­şu­lur­ken uma­rım çok geç ka­lın­maz.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı haf­ta­lık vaka sa­yı­sı 100 binde 10’un al­tın­da­ki il­le­rin “düşük”, 11-35 ara­sı­nın “orta”, 36-100 ara­sı­nın “yük­sek”, 100’ün üs­tün­de­ki il­le­rin ise “çok yük­sek” risk­li’ sa­yı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.
Buna göre, mavi düşük risk­li, sarı orta risk­li, tu­run­cu yük­sek risk­li, kır­mı­zı çok yük­sek risk­li il­le­ri tem­sil edi­yor.
Geç­ti­ği­miz hafta sonu bütün yurt­ta uy­gu­la­nan kı­sıt­la­ma­sız ilk cu­mar­te­si gü­nün­de or­ta­ya çıkan kor­kunç man­za­ra her­ke­si en­di­şe­ye sevk etti.
Vaka sa­yı­la­rı arttı, çoğu il ha­ri­ta­da kı­zar­dı.
Yeni ted­bir­le­rin alın­ma­sı hatta cu­mar­te­si gün­le­ri­nin ye­ni­den yasak hale ge­ti­ril­me­si gün­dem­de.
Doğu Ka­ra­de­niz’de Art­vin’den Sam­su­na kadar bütün iller Kır­mı­zı­da. Bunu son­lan­dır­ma­lı­yız.
Kır­mı­zı­dan kur­tul­mak için her­ke­sin alı­nan ted­bir­le­re ke­sin­lik­le uy­ma­sı ge­re­kir.

Rize Basınından Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak’a Ziyaret

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu ka­rar­na­me­siy­le 2020 ‘nin son haf­ta­sın­da Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Meh­met Pat­lak’a teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor.

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu (HSK) ka­rar­na­me­siy­le Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Önder Kemal Se­kü­cü’den bo­şa­lan Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na,2020 ‘nin son haf­ta­sın­da Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Meh­met Pat­lak’a teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor..
Rize’nin du­ayen ga­ze­te­ci­si,Züm­rüt ga­ze­te­si baş ya­za­rı İsmet Kö­soğ­lu ve ri­ze­viz­yon im­ti­yaz sa­hi­bi Osman Kö­se­oğ­lu,kısa bir süre önce Rize Cum­hu­ri­yet baş­sav­cı­lığ­na ata­nan Meh­met Pat­lak’a ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar..
Zi­ya­ret­te böl­ge­mi­zin gün­cel ko­nu­la­rı ko­nu­şul­du. Pat­lak, daha önce Rize’de Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı ola­rak görev yap­mış­tı…. İki çocuk ba­ba­sı Ka­ra­de­niz’li hem­şeh­ri­miz Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Meh­met Pat­lak’ı teb­rik edi­yor,yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum..
MEH­MET PAT­LAK KİMDİR?
29 Eylül 1978 yı­lın­da, Ordu ili Kumru il­çe­sin­de doğdu. İlk, orta ve lise öğ­re­ni­mi­ni bu­ra­da ta­mam­la­dık­tan sonra 2002 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­sin­den mezun oldu. Mar­din Mid­yat Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­da gö­re­ve baş­la­mış olup, sı­ra­sıy­la Kas­ta­mo­nu Ça­tal­zey­tin Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı, Rize Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı yap­tık­tan sonra, 2014 yılı yaz Ka­rar­na­me­si ile Os­ma­ni­ye Ka­dir­li Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı, Şır­nak Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı ve Ka­ra­bük Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı ola­rak görev yaptı. Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Meh­met Pat­lak, Ne­ri­man Ulu Pat­lak ile evli olup, Meh­met Akif ve Duru Naz is­min­de iki çocuk ba­ba­sı­dır.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu

Vali Kemal Çeber:”Rize’nin En Önemli Vizyon Projelerinden Birisi Çay Çarşısı”

Rize Va­li­si Kemal Çeber, ya­pı­mı hızlı bir şe­kil­de devam eden Çay Çar­şı­sı Pro­je­si­nin son ha­li­ni ye­rin­de in­ce­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, in­ce­le­me­le­rin­de Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan’dan Çay Çar­şı­sı Pro­je­si’nin son du­ru­mu hak­kın­da bilgi aldı.Ya­pı­lan in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan Çay Çar­şı­sı’nın Rize’nin en önem­li viz­yon pro­je­le­rin­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Vali Çeber; ” İli­miz­le öz­deş­le­şen ve ili­mi­zi sem­bo­li­ze eden pek çok doğal ve ta­ri­hi gü­zel­li­ğe sa­hi­biz. Ya­pı­mı devam eden Çay Çar­şı­sı’da ta­mam­lan­dı­ğın­da ili­mi­zin önem­li sem­bol­le­rin­den biri ha­li­ne ge­lecek.

İli­mi­zin en önem­li ti­ca­ret kay­nak­la­rın­dan biri olan ça­yı­mı­zın pek çok çe­şi­di­ni bu­ra­da ta­nıt­ma im­ka­nı bu­la­ca­ğız. Bu proje ile sa­de­ce Tür­ki­ye’de değil ili­mi­ze gelen tu­rist­le­rin zi­ya­ret­le­ri ile bir­lik­te ulus­la­ra­ra­sı alan­dan da ürün­le­ri­mi­zi ser­gi­le­me im­ka­nı elde ede­ce­ğiz. Bun­la­rın yanı sıra Çay Çar­şı­sı içe­ri­sin­de yer ala­cak olan sos­yal alan­lar­la bir­lik­te hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi ve gelen mi­sa­fir­le­ri­mi­zi en güzel şe­kil­de ağır­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Ay­rı­ca alan­da yer alan dük­kan­la­rı­mız­da sa­de­ce çay değil ili­mi­ze özgü diğer ürün­le­ri­de ser­gi­le­me im­ka­nı­mız ola­cak. Buda biz­le­re ti­ca­ri ve kül­tü­rel an­lam­da büyük kat­kı­lar sağ­la­ya­cak. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

Rize’den mutant virüs uyarısı

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, “Böl­ge­miz­de mu­tant virüs bu­laş­la­rı sü­rü­yor. Bu­laş­tı­rı­cı­lı­ğı fazla ol­du­ğu için de maske, me­sa­fe, te­miz­li­ğe daha fazla dik­kat et­me­miz ge­re­kecek” dedi.

Çok yük­sek risk­li iller’in yer al­dı­ğı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde ‘kır­mı­zı’ ka­te­go­ri­de­ki iller ara­sın­da yer alan Rize’de geçen hafta 213,10 olan vaka sa­yı­sı 208,21’e düşse de so­kak­lar­da artan ka­la­ba­lık en­di­şe ve­ri­yor. Kent­te son 1 haf­ta­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 495 ki­şi­ye 1 mil­yon 53 bin 450 TL idari para ce­za­sı uy­gu­la­nır­ken, uz­man­lar ku­ral­la­ra uyul­ma­sı çağ­rı­sı­nı yi­ne­li­yor.
Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı, RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, Ka­ra­de­niz il­le­ri­nin ço­ğu­nun hala kır­mı­zı tab­lo­da yer al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Biz va­tan­daş ola­rak azami dik­kat gös­ter­me­miz ge­re­ki­yor. Maske, me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na ke­sin­lik­le ri­ayet et­me­miz lazım. Vaka sa­yı­la­rı bir­den­bi­re düş­me­ye­cek­tir. Yavaş yavaş düşüş eği­li­mi gös­te­re­cek­tir. Onu da önü­müz­de­ki gün­ler­de gö­re­ce­ğiz.
Ben yak­la­şık 11 yıl önce Rize’ye gel­dim, bu süre içe­ri­sin­de pek çok ar­ka­da­şım, dos­tum oldu. Ne yazık ki bu pan­de­mi sü­re­cin­de bir­çok ar­ka­da­şı­mı kay­bet­tim. Onun için va­tan­daş­la­rı­mı­za da ses­len­mek is­ti­yo­rum.
Sev­dik­le­ri­ni­zi ve se­ven­le­ri­ni­zi ken­di­niz­den mah­rum et­me­yin. Ko­nu­lan ku­ral­la­ra uya­lım top­lum içe­ri­si­ne fazla gir­me­ye­lim. Aile kü­çük­le­ri bü­yük­le­ri hep bir arada olmak gö­rüş­mek is­ti­yo­ruz ama bunu azami dik­kat öl­çü­sün­de yap­ma­lı­yız.
Yoksa aşı­la­ma ta­mam­la­nıp bi­tin­ce­ye kadar virüs be­la­sın­dan kur­tu­la­ca­ğı­mız yok “dedi.
‘MU­TANT VİRÜS BU­LAŞ­LA­RI DEVAM EDİYOR’
Doç. Dr. Şahin “Böl­ge­miz­de mu­tant virüs bu­laş­la­rı devam edi­yor. Bu­laş­tı­rı­cı­lı­ğı fazla ol­du­ğu için de maske, me­sa­fe, te­miz­li­ğe daha fazla dik­kat et­me­miz ge­re­kecek. İnsan­lar halen daha işin cid­di­ye­ti­nin far­kın­da değil. Aile­le­ri­ni gidip zi­ya­ret edi­yor­lar, hafta sonu kı­sıt­la­ma­la­rı için köy­le­re çı­kı­yor­lar, bü­yük­le­ri ile gö­rü­şü­yor­lar. Sanki şe­hir­den uzak­la­şın­ca her şey ser­best­miş gibi ya­şan­tı­la­rı­na devam et­tik­le­ri için ister is­te­mez bulaş olu­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi