Saçı çık­ma­yan va­tan­daş il­ginç ve komik bir yola baş­vur­du. Ka­fa­sı­nı bu­za­ğı­ya ya­la­tan Ka­ra­de­niz­li, iz­le­yen­le­ri gül­dür­dü.

Trab­zon’un Köp­rü­ba­şı il­çe­si­ne bağlı Pı­nar­lı Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan Ali Su­iç­mez, ‘Ka­ra­de­niz­li yine il­ginç bir çözüm buldu’ de­dirt­ti.​Arkadaş­la­rın­dan al­dı­ğı tak­ti­ği yeni doğan bu­za­ğı­da de­ne­yen Su­iç­mez, çek­ti­ği vi­de­oyu sos­yal med­ya­ya yük­le­di. Kısa sü­re­de ilgi gören gö­rün­tü­ler­de Su­iç­mez, ka­fa­sı­nı bu­za­ğı­ya ya­lat­tı.
İzle­yen­le­ri gül­dü­ren gö­rün­tü­ler­de bu­za­ğı­ya “Yerim senin bal­la­rı­nı” diyen Su­iç­mez, saç ek­ti­ren­le­re de tav­si­ye­ler­de bu­lun­du.​Sa­çı­nın çık­ma­sı­nı is­te­yen­le­ri bu­za­ğı­nın ya­nı­na ça­ğı­ran Su­iç­mez, “Sa­çı­mın çık­ma­sı için ‘bana bu­za­ğı ka­fa­nı ya­la­sın’ de­di­ler. Ben de onun için ka­fa­mı bu­za­ğı­ma ya­la­tı­yo­rum. Saç çık­ma­sı için saç ek­tir­me­yin, ya­zık­tır pa­ra­nı­za. Allah aş­kı­na buna bir bakın. Sa­çı­nı­zın çık­ma­sı için gelin bu­ra­ya” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi