Rize’de Toplam 58 Bin 906 Kişiye Aşı Yapıldı

Rize’de 42 bin 290 kişiye 1. doz, 16 bin 616 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 58 bin 906 kişiye aşı yapıldı.


Tür­ki­ye’de 14 Ocak’ta baş­la­yan aşı­la­ma uy­gu­la­ma­sı, “Ko­vid-19 Aşısı Bil­gi­len­dir­me Plat­for­mu” üze­rin­den an­be­an takip edi­le­bi­li­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca ve Bilim Ku­ru­lu üye­le­ri­nin baş­lat­tı­ğı aşı­la­ma sü­re­ci ka­de­me­li ola­rak devam edi­yor. Tür­ki­ye’deki tüm il­le­rin yer al­dı­ğı ha­ri­ta­da, ne­re­de ne kadar aşı ya­pıl­dı­ğı bil­gi­si gö­rü­le­bi­li­yor. Ve­ri­le­re göre Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı­la­ma Sam­sun’a ya­pı­lır­ken, vi­rü­sün pik yap­tı­ğı ve kır­mı­zı alarm veren diğer il­ler­de de aşı­la­nan insan sa­yı­sı her geçen gün ar­tı­yor.

Haber Merkezi