Rize’de Evlenme Sayısı Yüzde 9,4 Oranında Azaldı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 2020 yı­lın­da ev­len­me sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 9,9 ora­nın­da aza­la­rak 13 bin 928’e ge­ri­ler­ken, or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı er­kek­ler­de 28,6 ve ka­dın­lar­da 25,8 oldu. Bu de­ğer­ler ile Doğu Ka­ra­de­niz er­kek­ler­de 27,9 ka­dın­lar­da 25,1 olan Tür­ki­ye or­ta­la­ma­la­rı­nın üze­rin­de yer aldı.

TUİK ve­ri­le­ri­ne göre, Doğu Ka­ra­de­niz il­le­ri kap­sa­mın­da; ev­len­me sa­yı­sı ön­ce­ki yıla göre Art­vin’de yüzde 19,5 ora­nın­da aza­la­rak 779’a, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 13,0 ora­nın­da aza­la­rak 634’e, Ordu’da yüzde 12,3 aza­la­rak 3 bin 986’ya, Rize’de yüzde 9,4 ora­nın­da aza­la­rak bin 712’ye, Trab­zon’da yüzde 8,2 ora­nın­da aza­la­rak 4 bin 449’a ve Gi­re­sun’da yüzde 4,2 ora­nın­da aza­la­rak 2 bin 368’e ge­ri­le­di.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı er­kek­ler­de 28,6 ve ka­dın­lar­da 25,8 oldu.
Bu de­ğer­ler ile Doğu Ka­ra­de­niz, er­kek­ler­de 27,9 ka­dın­lar­da 25,1 olan Tür­ki­ye or­ta­la­ma­la­rı­nın üze­rin­de yer aldı.
Or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı Trab­zon’da er­kek­ler­de 29,1 ka­dın­lar­da 26,4, Ordu’da er­kek­ler­de 27,5 ka­dın­lar­da 24,7, Gi­re­sun’da er­kek­ler­de 28,5 ka­dın­lar­da 25,4, Rize’de er­kek­ler­de 29,8 ka­dın­lar­da 26,8 Art­vin’de er­kek­ler­de 29,7 ka­dın­lar­da 26,8 ve Gü­müş­ha­ne’de er­kek­ler­de 28,2 ka­dın­lar­da 24,7 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Trab­zon’da bo­şan­ma va­ka­la­rı arttı
Öte yan­dan Doğu Ka­ra­de­niz’de 2020 yı­lın­da bo­şa­nan­la­rın sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 6,7 aza­la­rak 3 bin 30’a ge­ri­ler­ken bin kişi ba­şı­na düşen bo­şan­ma sa­yı­sı­nı ifade eden kaba bo­şan­ma hızı binde 1,13 oldu.
Doğu Ka­ra­de­niz il­le­rin­de bo­şa­nan­la­rın sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre Trab­zon’da yüzde 5,5 ora­nın­da ar­ta­rak 878’e çı­kar­ken, Art­vin’de yüzde 29,2 ora­nın­da aza­la­rak 153’e, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 15,8 ora­nın­da aza­la­rak 85’e, Gi­re­sun’da yüzde 13,8 ora­nın­da aza­la­rak 618’e, Rize’de yüzde 13,0 ora­nın­da aza­la­rak 301’e ve Ordu’da yüzde 3,9 ora­nın­da aza­la­rak 995’e düştü.
Doğu Ka­ra­de­niz’de kaba bo­şan­ma hızı en yük­sek olan il ise Gi­re­sun oldu.
2020 yılı kaba bo­şan­ma hız­la­rı Gi­re­sun’da binde 1,38, Ordu’da binde 1,31, Trab­zon’da binde 1,08, Art­vin’de binde 0,90, Rize’de binde 0,88 ve Gü­müş­ha­ne’de binde 0,56 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Bo­şan­ma ev­li­li­ğin ilk 5 yı­lın­da daha çok ya­şa­nı­yor
2020 yı­lın­da Doğu Ka­ra­de­niz’de bo­şan­ma­la­rın yüzde 32,4’ü ev­li­li­ğin ilk 5 yılı, yüzde 30,1’i 16 yıl ve üze­rin­de ger­çek­leş­ti.
Ev­li­li­ğin ilk 5 yı­lın­da­ki bo­şan­ma­la­rın oranı Gü­müş­ha­ne’de yüzde 48,2, Art­vin’de yüzde 39,9, Rize’de yüzde 35,5, Ordu’da yüzde 33,8, Gi­re­sun’da yüzde 30,6 ve Trab­zon’da yüzde 28,1 oldu. Yaş gru­bu­na göre bo­şan­ma­lar in­ce­len­di­ğin­de Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en fazla bo­şan­ma­nın er­kek­ler­de yüzde 20,8 ora­nıy­la 35-39, ka­dın­lar­da ise yüzde 20,6 ora­nıy­la 30-34 yaş gru­bun­da ger­çek­leş­ti­ği gö­rül­dü.


Haber Merkezi