Rize İl Genel Mec­li­si Baş­ka­nı İbra­him Türüt baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan Mart ayı ola­ğan top­lan­tı­sın­da, İl Özel İda­re­si­nin 2020 Yı­lı­na ait Fa­ali­yet Ra­po­ru ve Kesin He­sa­bı ile 2020 – 2024 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan St­ra­te­jik Planı oy bir­li­ği ile kabul edil­di.

Rize İl Genel Mec­li­si Mart ayı ola­ğan top­lan­tı­la­rı­nın son bir­le­şi­mi­ne, İl Özel İda­re­si Genel Sek­re­te­ri Ümit Hü­se­yin Sarı, Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Yunus Emre Ayar, Mec­lis Üye­le­ri ve Birim Mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.
İl Özel İda­re­si bün­ye­sin­de ha­zır­la­nan ve Genel Sek­re­ter Ümit Hü­se­yin Sarı adına Mali Hiz­met­ler Mü­dü­rü Yavuz Selim Erol ta­ra­fın­dan mec­lis genel ku­ru­lu­na su­nu­lan İl Özel İda­re­si 2020 Yı­lı­na ait Fa­ali­yet Ra­po­ru ve Kesin He­sa­bı ile 2020 – 2024 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan St­ra­te­jik Planı ya­pı­lan oy­la­ma so­nu­cun­da oy bir­li­ği ile kabul edil­di. Mec­lis Baş­ka­nı İbra­him Türüt, oy­la­ma­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da 2020 Yı­lı­na ait Fa­ali­yet Ra­po­ru ve Kesin He­sa­bı ile 2020 – 2024 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan St­ra­te­jik Pla­nı­nın ha­zır­lan­ma­sın­da ve he­def­le­nen ya­tı­rım­la­rın sa­ha­da uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da büyük bir öz­ve­riy­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren başta Genel Sek­re­ter Ümit Hü­se­yin Sarı olmak üzere Birim Mü­dür­le­ri­ne ve tüm İl Özel İdare eki­bi­ne te­şek­kür etti.

Haber Merkezi