Monthly Archives: Mart 2021

Rize’de Toplam 58 Bin 906 Kişiye Aşı Yapıldı

Rize’de 42 bin 290 kişiye 1. doz, 16 bin 616 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 58 bin 906 kişiye aşı yapıldı.


Tür­ki­ye’de 14 Ocak’ta baş­la­yan aşı­la­ma uy­gu­la­ma­sı, “Ko­vid-19 Aşısı Bil­gi­len­dir­me Plat­for­mu” üze­rin­den an­be­an takip edi­le­bi­li­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca ve Bilim Ku­ru­lu üye­le­ri­nin baş­lat­tı­ğı aşı­la­ma sü­re­ci ka­de­me­li ola­rak devam edi­yor. Tür­ki­ye’deki tüm il­le­rin yer al­dı­ğı ha­ri­ta­da, ne­re­de ne kadar aşı ya­pıl­dı­ğı bil­gi­si gö­rü­le­bi­li­yor. Ve­ri­le­re göre Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı­la­ma Sam­sun’a ya­pı­lır­ken, vi­rü­sün pik yap­tı­ğı ve kır­mı­zı alarm veren diğer il­ler­de de aşı­la­nan insan sa­yı­sı her geçen gün ar­tı­yor.

Haber Merkezi

Rize İl Özel idaresi’nin Faaliyet Raporu ve Stratejik Planı Mecliste Kabul Edildi

Rize İl Genel Mec­li­si Baş­ka­nı İbra­him Türüt baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan Mart ayı ola­ğan top­lan­tı­sın­da, İl Özel İda­re­si­nin 2020 Yı­lı­na ait Fa­ali­yet Ra­po­ru ve Kesin He­sa­bı ile 2020 – 2024 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan St­ra­te­jik Planı oy bir­li­ği ile kabul edil­di.

Rize İl Genel Mec­li­si Mart ayı ola­ğan top­lan­tı­la­rı­nın son bir­le­şi­mi­ne, İl Özel İda­re­si Genel Sek­re­te­ri Ümit Hü­se­yin Sarı, Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Yunus Emre Ayar, Mec­lis Üye­le­ri ve Birim Mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.
İl Özel İda­re­si bün­ye­sin­de ha­zır­la­nan ve Genel Sek­re­ter Ümit Hü­se­yin Sarı adına Mali Hiz­met­ler Mü­dü­rü Yavuz Selim Erol ta­ra­fın­dan mec­lis genel ku­ru­lu­na su­nu­lan İl Özel İda­re­si 2020 Yı­lı­na ait Fa­ali­yet Ra­po­ru ve Kesin He­sa­bı ile 2020 – 2024 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan St­ra­te­jik Planı ya­pı­lan oy­la­ma so­nu­cun­da oy bir­li­ği ile kabul edil­di. Mec­lis Baş­ka­nı İbra­him Türüt, oy­la­ma­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da 2020 Yı­lı­na ait Fa­ali­yet Ra­po­ru ve Kesin He­sa­bı ile 2020 – 2024 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan St­ra­te­jik Pla­nı­nın ha­zır­lan­ma­sın­da ve he­def­le­nen ya­tı­rım­la­rın sa­ha­da uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da büyük bir öz­ve­riy­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren başta Genel Sek­re­ter Ümit Hü­se­yin Sarı olmak üzere Birim Mü­dür­le­ri­ne ve tüm İl Özel İdare eki­bi­ne te­şek­kür etti.

Haber Merkezi

Saç çıksın diye kel başını buzağıya yalatan Karadenizli!

Saçı çık­ma­yan va­tan­daş il­ginç ve komik bir yola baş­vur­du. Ka­fa­sı­nı bu­za­ğı­ya ya­la­tan Ka­ra­de­niz­li, iz­le­yen­le­ri gül­dür­dü.

Trab­zon’un Köp­rü­ba­şı il­çe­si­ne bağlı Pı­nar­lı Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan Ali Su­iç­mez, ‘Ka­ra­de­niz­li yine il­ginç bir çözüm buldu’ de­dirt­ti.​Arkadaş­la­rın­dan al­dı­ğı tak­ti­ği yeni doğan bu­za­ğı­da de­ne­yen Su­iç­mez, çek­ti­ği vi­de­oyu sos­yal med­ya­ya yük­le­di. Kısa sü­re­de ilgi gören gö­rün­tü­ler­de Su­iç­mez, ka­fa­sı­nı bu­za­ğı­ya ya­lat­tı.
İzle­yen­le­ri gül­dü­ren gö­rün­tü­ler­de bu­za­ğı­ya “Yerim senin bal­la­rı­nı” diyen Su­iç­mez, saç ek­ti­ren­le­re de tav­si­ye­ler­de bu­lun­du.​Sa­çı­nın çık­ma­sı­nı is­te­yen­le­ri bu­za­ğı­nın ya­nı­na ça­ğı­ran Su­iç­mez, “Sa­çı­mın çık­ma­sı için ‘bana bu­za­ğı ka­fa­nı ya­la­sın’ de­di­ler. Ben de onun için ka­fa­mı bu­za­ğı­ma ya­la­tı­yo­rum. Saç çık­ma­sı için saç ek­tir­me­yin, ya­zık­tır pa­ra­nı­za. Allah aş­kı­na buna bir bakın. Sa­çı­nı­zın çık­ma­sı için gelin bu­ra­ya” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

RTEÜ’DE 2021 YILI ALT YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞ OLUYOR

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, 2021 yılı içe­ri­sin­de plan­la­dık­la­rı ve ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­mış olan ça­lış­ma­la­rın kısa zaman içe­ri­sin­de baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

Yapı İşleri ve Tek­nik Daire Baş­ka­nı Sü­ley­man Çolak, bu yıl plan­la­nan alt yapı ça­lış­ma­la­rı­nın son du­ru­mu hak­kın­da RTEÜ Üst Yö­ne­ti­mi’ne sunum yaptı. Top­lan­tı­nın so­nun­da Rek­tör Ka­ra­man, 2021 yılı içe­ri­sin­de baş­la­ya­cak olan alt yapı ça­lış­ma­la­rı ve son du­rum­la­rı hak­kın­da bilgi verdi.
1-Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Bi­na­sı: Tıp ve Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­le­ri­nin de yer al­dı­ğı İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’ndeki Sağ­lık Kül­li­ye­si içe­ri­si­ne ya­pı­la­cak­tır. 16.000 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak olan Fa­kül­te bi­na­sı­nın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. Pro­je­ler ta­mam­lan­dı­ğın­da ihale edi­le­rek ya­pı­mı­na baş­la­na­cak­tır. 2-Sa­hil Dol­gu­su Üst Ya­pı­sı: Üni­ver­si­te­mi­zin Fener Ma­hal­le­si’nde yer alan Zihni Derin Kül­li­ye­si’nin hemen önün­de yap­mış ol­du­ğu­muz sahil dol­gu­su­nun sos­yal, spor­tif ve rek­re­as­yon alan­la­rın­dan olu­şan üst ya­pı­sı­nı ihale ettik ve il­gi­li fir­ma­ya yer tes­li­mi ya­pıl­dı. İha­le­yi alan firma önü­müz­de­ki gün­ler­de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­cak­tır. 3-De­ney Hay­van­la­rı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi: İslam­pa­şa ma­hal­le­sin­de yer alan Sağ­lık Kül­li­ye­si’nde ya­pı­la­cak olan Deney Hay­van­la­rı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi, 1.200 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak­tır. Proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir, ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da ihale edi­le­rek ya­pı­mı­na baş­la­na­cak­tır.
4-Gü­ney­su Ko­nak­la­rı İkinci Etap Ça­lış­ma­sı: Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta olan Gü­ney­su Ko­nak­la­rı­nın ikin­ci etap iş­le­ri kap­sa­mın­da; mar­ket, ka­fe­ter­ya, havuz, 4-6 yaş Kur’an Kursu, Kreş, Etüt Mer­ke­zi ve spor alan­la­rı­nın yer al­dı­ğı Sos­yal Tesis; mi­sa­fir­ha­ne ile 26, 28, 29 ve 30 nolu loj­man blok­la­rı ve Cami yer al­mak­ta­dır. 2020 yı­lın­da baş­la­mış olan in­şa­at­lar hızlı bir şe­kil­de devam et­mek­te­dir. 5-Özel Okul İnşa­atı: Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan Gü­ney­su Ko­nak­la­rı’nın hemen ya­nın­da ya­pıl­mak­ta olan özel oku­lun içe­ri­sin­de; Ana­oku­lu, İlko­kul ve Or­ta­okul bu­lun­mak­ta­dır. 6-Mer­ke­zi Araş­tır­ma La­bo­ra­tu­va­rı ile Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si La­bo­ra­tu­var­la­rı: Yak­la­şık ola­rak 4.000 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak olan la­bo­ra­tu­var bi­na­sı Fener Ma­hal­le­si’ndeki Zihni Derin Kül­li­ye­si içe­ri­si­ne ya­pı­la­cak­tır. Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­la­cak olan la­bo­ra­tu­var bi­na­sı­nın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. 7-Tek­no­kent İnşa­atı: Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak Türk Alman Üni­ver­si­te­si ile ortak ola­rak kur­du­ğu­muz Di­ji­tal Park Tek­no­ken­tin İstan­bul Çek­me­köy il­çe­sin­de­ki bi­na­sı­nın in­şa­atı devam et­mek­te­dir. Tek­no­ken­tin Üni­ver­si­te­miz Zihni Derin Kül­li­ye­si içe­ri­sin­de yer ala­cak olan şu­be­si­nin in­şa­atı da önü­müz­de­ki ay­lar­da baş­la­ya­cak­tır. 8-Bun­la­ra ila­ve­ten, Ar­de­şen Kül­li­ye­si spor sa­lo­nu ve loj­man bi­na­sı­nın cephe giy­dir­me­le­ri ile çevre dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı, Zi­ra­at Fa­kül­te­si çevre dü­zen­le­me, par­se­li­zas­yon ve kül­li­ye ihata iş­lem­le­ri ile Fın­dık­lı Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Yük­se­ko­ku­lu do­ğal­gaz dö­nü­şü­mü ve kül­li­ye ihata ça­lış­ma­la­rı da ya­pı­la­cak­tır. Bun­la­rın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te olup en kısa za­man­da ihale edi­le­rek yapım işine baş­la­na­cak­tır.
Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si, Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN, “kem âlât ile ke­mâ­lât olmaz” şek­lin­de­ki Me­cel­le ka­ide­sin­den ha­re­ket et­tik­le­ri­ni, bu an­lam­da Üni­ver­si­te­nin eği­tim öğ­re­tim bi­na­sı, araş­tır­ma mer­ke­zi, la­bo­ra­tu­var, aka­de­mik ve idari per­so­nel loj­man­la­rı ile sos­yal, spor­tif ve rek­re­as­yon alan­la­rı nok­ta­sın­da­ki ek­sik­lik­le­ri­ni kısa zaman içe­ri­sin­de gi­der­mek için gö­re­ve gel­dik­le­ri ilk gün­den iti­ba­ren yö­ne­tim ekibi ile bir­lik­te yoğun bir çaba har­ca­dık­la­rı­nı, bu an­lam­da bu güne kadar fi­zi­ki alt yapı nok­ta­sın­da çok önem­li pro­je­le­ri ta­mam­la­dık­la­rı­nı, 2021 yılı ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan ve bu­ra­da ifade edi­len iş­le­rin ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin ni­te­lik­li bir eği­tim ve araş­tır­ma ge­liş­tir­me için alt ya­pı­sı­nın % 95 ora­nın­da ta­mam­lan­mış ola­ca­ğı­nı, 2021 yılı içe­ri­sin­de ya­pı­la­cak olan bu ya­tı­rım­la­rın bir kıs­mı­nı kendi ya­tı­rım büt­çe­le­rin­den, bir kıs­mı­nı spor-to­to teş­ki­la­tı­nın kat­kı­la­rıy­la ya­pa­cak­la­rı­nı, bir kıs­mı­nın da Üni­ver­si­te Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı­nı” be­lirt­ti.
RTEÜ Rek­tö­rü Ka­ra­man ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da, “Üni­ver­si­te­mi­ze bu ya­tı­rım­la­rı ka­zan­dır­ma nok­ta­sın­da­ki katkı ve des­tek­le­ri do­la­yı­sıy­la başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan olmak üzere, Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı baş­kan ve üye­le­ri ile ili­mi­zin mil­let­ve­kil­le­ri­ne ve YÖK Baş­ka­nı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a şah­sım ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si aile­si adına ayrı ayrı te­şek­kür edi­yor, şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Rize’de Evlenme Sayısı Yüzde 9,4 Oranında Azaldı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 2020 yı­lın­da ev­len­me sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 9,9 ora­nın­da aza­la­rak 13 bin 928’e ge­ri­ler­ken, or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı er­kek­ler­de 28,6 ve ka­dın­lar­da 25,8 oldu. Bu de­ğer­ler ile Doğu Ka­ra­de­niz er­kek­ler­de 27,9 ka­dın­lar­da 25,1 olan Tür­ki­ye or­ta­la­ma­la­rı­nın üze­rin­de yer aldı.

TUİK ve­ri­le­ri­ne göre, Doğu Ka­ra­de­niz il­le­ri kap­sa­mın­da; ev­len­me sa­yı­sı ön­ce­ki yıla göre Art­vin’de yüzde 19,5 ora­nın­da aza­la­rak 779’a, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 13,0 ora­nın­da aza­la­rak 634’e, Ordu’da yüzde 12,3 aza­la­rak 3 bin 986’ya, Rize’de yüzde 9,4 ora­nın­da aza­la­rak bin 712’ye, Trab­zon’da yüzde 8,2 ora­nın­da aza­la­rak 4 bin 449’a ve Gi­re­sun’da yüzde 4,2 ora­nın­da aza­la­rak 2 bin 368’e ge­ri­le­di.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı er­kek­ler­de 28,6 ve ka­dın­lar­da 25,8 oldu.
Bu de­ğer­ler ile Doğu Ka­ra­de­niz, er­kek­ler­de 27,9 ka­dın­lar­da 25,1 olan Tür­ki­ye or­ta­la­ma­la­rı­nın üze­rin­de yer aldı.
Or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı Trab­zon’da er­kek­ler­de 29,1 ka­dın­lar­da 26,4, Ordu’da er­kek­ler­de 27,5 ka­dın­lar­da 24,7, Gi­re­sun’da er­kek­ler­de 28,5 ka­dın­lar­da 25,4, Rize’de er­kek­ler­de 29,8 ka­dın­lar­da 26,8 Art­vin’de er­kek­ler­de 29,7 ka­dın­lar­da 26,8 ve Gü­müş­ha­ne’de er­kek­ler­de 28,2 ka­dın­lar­da 24,7 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Trab­zon’da bo­şan­ma va­ka­la­rı arttı
Öte yan­dan Doğu Ka­ra­de­niz’de 2020 yı­lın­da bo­şa­nan­la­rın sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 6,7 aza­la­rak 3 bin 30’a ge­ri­ler­ken bin kişi ba­şı­na düşen bo­şan­ma sa­yı­sı­nı ifade eden kaba bo­şan­ma hızı binde 1,13 oldu.
Doğu Ka­ra­de­niz il­le­rin­de bo­şa­nan­la­rın sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre Trab­zon’da yüzde 5,5 ora­nın­da ar­ta­rak 878’e çı­kar­ken, Art­vin’de yüzde 29,2 ora­nın­da aza­la­rak 153’e, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 15,8 ora­nın­da aza­la­rak 85’e, Gi­re­sun’da yüzde 13,8 ora­nın­da aza­la­rak 618’e, Rize’de yüzde 13,0 ora­nın­da aza­la­rak 301’e ve Ordu’da yüzde 3,9 ora­nın­da aza­la­rak 995’e düştü.
Doğu Ka­ra­de­niz’de kaba bo­şan­ma hızı en yük­sek olan il ise Gi­re­sun oldu.
2020 yılı kaba bo­şan­ma hız­la­rı Gi­re­sun’da binde 1,38, Ordu’da binde 1,31, Trab­zon’da binde 1,08, Art­vin’de binde 0,90, Rize’de binde 0,88 ve Gü­müş­ha­ne’de binde 0,56 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Bo­şan­ma ev­li­li­ğin ilk 5 yı­lın­da daha çok ya­şa­nı­yor
2020 yı­lın­da Doğu Ka­ra­de­niz’de bo­şan­ma­la­rın yüzde 32,4’ü ev­li­li­ğin ilk 5 yılı, yüzde 30,1’i 16 yıl ve üze­rin­de ger­çek­leş­ti.
Ev­li­li­ğin ilk 5 yı­lın­da­ki bo­şan­ma­la­rın oranı Gü­müş­ha­ne’de yüzde 48,2, Art­vin’de yüzde 39,9, Rize’de yüzde 35,5, Ordu’da yüzde 33,8, Gi­re­sun’da yüzde 30,6 ve Trab­zon’da yüzde 28,1 oldu. Yaş gru­bu­na göre bo­şan­ma­lar in­ce­len­di­ğin­de Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en fazla bo­şan­ma­nın er­kek­ler­de yüzde 20,8 ora­nıy­la 35-39, ka­dın­lar­da ise yüzde 20,6 ora­nıy­la 30-34 yaş gru­bun­da ger­çek­leş­ti­ği gö­rül­dü.


Haber Merkezi