Şid­det­siz Top­lum Der­ne­ği, ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­te karşı, ka­dın­la­ra des­tek ver­mek ama­cıy­la geç­ti­ği­miz yıl baş­lat­tı­ğı “Erkek Ha­re­ke­ti”ni bu yıl, sal­gın ne­de­niy­le sı­nır­lı ola­rak sür­dür­dü.

Der­nek Baş­ka­nı Rıza Sümer, 8 Mart 2021 Pa­zar­te­si günü, saat 09.30 da Abi­din­pa­şa’dan baş­lat­tı­ğı spor yü­rü­yü­şü­nü, Ulu­can­lar Ce­za­evi mü­ze­si, Ana­far­ta­lar Cad­de­si, Ulus Ata­türk hey­ke­li, bi­rin­ci ve ikin­ci TBMM, 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Si­te­si, Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi, Anıt­ka­bir, Anıt­te­pe spor te­sis­le­ri, İsmet İnönü Bul­va­rı yö­nün­den, TBMM Dik­men ve Çan­ka­ya ka­pı­la­rı­nın önün­den ge­çe­rek, yak­la­şık 3 saat 30 da­ki­ka­da Kur­tu­luş Parkı ve ar­dın­dan da Abi­din­pa­şa’daki evin­de ta­mam­la­dı.
Saat 13.00 de, Rıza Sümer, Aysel Sadak İltaş, Erdal Gülöz, Ferda He­kim­ci ve Aziy­me Arı­kan, Kur­tu­luş Par­kın­da, tarih bo­yun­ca şid­det gören ka­dın­la­rın anı­sı­na 10 sa­ni­ye­lik saygı du­ru­şun­da bu­lun­du­lar.
Der­nek, aynı akşam Erdal Gülöz’ün yö­ne­ti­min­de zoom top­lan­tı­sı dü­zen­le­di.
Dünya Ka­dın­lar Günü ne­de­niy­le şu açık­la­ma­lar ya­pıl­dı.
Rıza Sümer: Der­nek Baş­ka­nı
“İnsana, hay­va­na ve çev­re­ye yö­ne­lik şid­de­tin en­gel­len­me­si için, ka­dın­la­rın, an­ne­le­rin, ara­la­rın­da­ki si­ya­sal ve inanç fark­lı­lık­la­rı­na saygı du­ya­rak bir­lik­te ha­re­ket et­me­le­ri zo­run­lu­luk ha­li­ne çok­tan geldi. 2015 yı­lın­da ku­ru­lur­ken yap­tı­ğı­mız çağ­rı­la­rı tüm ka­dın­la­ra ve an­ne­le­re du­yu­ra­bil­sey­dik, görüş ve öne­ri­le­ri­mi­ze değer ve­ril­sey­di, biz biraz önem­sen­sey­dik, ci­na­yet­le­rin ve tüm şid­det­le­rin büyük bir bö­lü­mü ön­le­ne­bi­lir­di.
Ka­dın­lar, el­bet­te Hü­kü­met­ler­den, yar­gı­dan, gü­ven­lik­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı­nı, suç­lu­la­ra hu­kuk­ta­ki kar­şı­lık­la­rın ve­ril­me­si­ni bek­le­me­li­ler, bek­le­ye­bi­lir­ler. Hü­kü­me­ti­miz, ulus­la­ra­ra­sı tüm söz­leş­me­le­rin ge­re­ği­ni ek­sik­siz ye­ri­ne ge­tir­me­li­dir. İstan­bul söz­leş­me­si, aile­yi, ka­dı­nı, hatta tüm bi­rey­le­ri ko­ru­ma­yı he­def­le­yen bir bel­ge­dir. Söz­leş­me­den im­za­yı çek­mek, im­za­la­yan­la­ra ve in­sa­nı­mı­za asla ya­kış­maz.
Ül­ke­miz­de sorun, yasal ek­sik­lik­ler­den çok uy­gu­la­ma­lar­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır.
Ka­dın­la­rın, er­kek­ler­le bir­lik­te, erkek şid­de­ti­ne karşı ken­di­le­ri­ni ve çev­re­le­ri­ni ko­ru­ma­la­rı, tu­za­ğa düş­me­me­le­ri ko­nu­sun­da bir­lik için­de ha­re­ket et­me­le­ri ve güç­le­ri­ni bir­leş­tir­me­le­ri, gö­nül­lü­lük­ten çok zo­run­lu­luk­tur.
En güçlü ve yet­ki­li ma­kam­lar­da­ki­ler dahil, si­ya­set­çi­le­rin dil şid­de­ti­ni, ya­la­nı, if­ti­ra­yı, teh­di­di, öte­ki­leş­tir­me­yi, hedef gös­ter­me­yi, mey­dan­lar­dan TBMM’ye kadar her yerde ive­di­lik­le bı­rak­ma­la­rı ge­rek­li­dir. Tür­ki­ye, çok yay­gın­la­şan ve ağır­la­şan dil şid­de­ti­ne daha fazla da­ya­na­maz dü­şün­ce­sin­de­yim. Her güzel şey ta­ban­dan, hal­kın için­den baş­lar­sa sağ­lam ve ve­rim­li olur. Ancak, şid­det di­li­nin son­lan­ma­sı ta­van­dan baş­la­ma­lı, ta­ba­nı, halkı olum­lu et­ki­le­ye­rek saygı, sevgi, hoş­gö­rü, şef­kat, dost­luk ve ba­rı­şın ya­şan­dı­ğı bir Tür­ki­ye, Dünya’ya örnek ol­ma­lı­dır.
Er­kek­ler, şid­det üre­ten­ler­den do­la­yı üzül­mek­ten, utan­mak aşa­ma­sı­na gel­me­li­dir­ler. So­ru­nu çöz­mek, ara­la­rın­da ya­şa­yıp şid­det üre­ten­le­ri “iyi”leş­tir­mek, aynı za­man­da er­kek­le­rin namus bor­cu­dur. Şid­de­te ve vah­şe­te tes­lim olmak yok.”
Ferda He­kim­ci : Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi
“Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü’nde kal­bi­miz buruk. Disk-Ar’ın ya­yın­la­dı­ğı ra­po­ra göre her dört ka­dın­dan sa­de­ce biri ça­lı­şı­yor!Geniş ta­nım­lı kadın iş­siz­li­ği yüzde 37,7! Co­vid-19 et­ki­siy­le iş kaybı ve geniş ta­nım­lı kadın iş­siz­li­ği yüzde 43! Co­vid-19 dö­ne­min­de ka­dın­la­rın aylık or­ta­la­ma iş kaybı 1 mil­yon 484 bin! Kadın iş­gü­cü son bir yılda yüzde 8,2 azal­dı!
Ko­vid-19 sü­re­cin­de ilk işin­den çı­ka­rı­lıp eko­no­mik şid­det­le baş­ba­şa kalan yine ka­dın­lar. Fab­ri­ka­da, bü­ro­da, tar­la­da, evde ta­ci­ze uğ­ra­yan, ay­rım­cı­lı­ğa, mob­bin­ge maruz kalıp şid­de­te uğ­ra­yan­lar yine onlar…
Gün geç­mi­yor ki ka­dın­la­rı­mı­za ya­pı­lan vahşi şid­de­tin bir te­za­hü­rü vic­dan­lı kalp­le­ri vur­ma­sın. Ar­dın­dan en yu­ka­rı­dan aşağı doğru lanet me­saj­la­rı med­ya­yı tut­ma­sın.
Ey erkek ege­men yü­rüt­me, yargı ve ya­sa­ma. Ey bu dev­le­ti idare eden­ler. Ye­ri­niz ya­kın­ma, ah, vah etme yeri değil, ça­re­siz­le­re çare bulma ye­ri­dir.
“Dün­ya­da ne varsa ka­dı­nın ese­ri­dir” diyen bu dev­le­tin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün izin­den ay­rıl­ma­yı­nız.
Kadın Ci­na­yet­le­ri­ni Dur­du­ra­ca­ğız Plat­for­mu’nun 2020 yılı ra­po­ru­na göre 300 kadın öl­dü­rül­dü, 171 kadın şüp­he­li şe­kil­de ölü bu­lun­du.
Unut­ma­yı­nız ki; ana­nı­zı, ba­cı­nı­zı, kı­zı­nı­zı, hayat ar­ka­da­şı­nı­zı eko­no­mik, sos­yal ve fi­zik­sel şid­de­te maruz bı­rak­tı­ğı­nız her an kamu vic­da­nın­da bir kez daha mah­kum­su­nuz.
Bağ­naz­lı­ğın, ca­hil­li­ğin, din diye da­ya­tı­lan Arap örf ve adet­le­ri­nin et­ki­sin­den bu top­lu­mu kur­tar­mak sizin gö­re­vi­niz.
İşe bir an önce baş­la­yıp işe İstan­bul Söz­leş­me­si’nin ge­rek­le­ri­ni ya­şa­ma ge­çir­mek­le baş­la­yı­nız.
Zira “ Türk ka­dı­nı yer­ler­de sü­rün­me­ye değil, omuz­lar üze­rin­de gök­le­re yük­sel­me­ye la­yık­tır…”
Aziy­me Arı­kan: Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi
“De­ği­şim, dö­nü­şüm ve dev­rim, ancak kadın ile olur. Ka­dın­lar er­kek­le­rin re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zi de­ğil­dir. Kadın sev­gi­dir, kadın zor­luk­la­rı ba­şa­ran­dır ve kadın mü­ca­de­le­dir. Ses­siz kal­ma­mış, yeri gel­di­ğin­ce se­si­ni yük­selt­mek­ten kork­ma­yan ka­dın­la­rın önün­de saygı ile eği­li­yo­rum.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, gü­cüy­le, du­ru­şu ile her­ke­se ye­tecek sev­gi­siy­le eme­ğin mi­ma­rı tüm ka­dın­la­rı­mı­za sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­na­rım.”
Erdal Gülöz : Der­nek Gö­nül­lü­sü
“08 Mart…KA­DIN­LA­RI­MI­ZI SA­DE­CE BU GÜN HA­TIR­LA­MA­MA­LI­YIZ…Ka­dın­la­rı­mız, ortak ha­ya­tı­mı­zın vaz­ge­çil­mez ta­mam­la­yı­cı­la­rı­dır.”


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI