Mete ;” Ta­raf­ta­rın Tep­ki­le­ri Haklı Ola­bi­lir Ama Şimdi Yö­ne­ti­me Des­tek Za­ma­nı”

Rize’de tar­tış­ma­ya ka­pa­lı iki konu var. Biri ÇAY­KUR di­ğe­ri RİZES­POR diyen eski Çay­kur Ri­zes­por yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ve A.Ş or­tak­la­rın­dan İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Mete, “ Ri­zes­por da küme düşen ve şam­pi­yon olan ta­kım­da yö­ne­ti­ci­lik yap­tım. Sayın Metin Kal­ka­van, Sayın Halim Mete, Sayın Hasan Kemal Yar­dım­cı dö­ne­min­de yö­ne­ti­ci­lik yap­tım ve on­lar­dan çok şey öğ­ren­dim. Sayın Hasan Kar­tal Baş­kan dö­ne­min­de ise kısa bir süre ça­lış­ma fır­sa­tım oldu, ken­di­sin­den de bir şey­ler öğ­ren­dim. Ri­zes­por her zaman iniş­li çı­kış­lı bir takım oldu. Okan Buruk dö­ne­min­de tam bunu kı­rı­yor­duk ama onun ay­rıl­ma­sı son­ra­sı o da ol­ma­dı. Rize şehri büyük şe­hir­le­ri ara­tan bir il. Fut­bol­cu­lar ter­cih et­mi­yor. Sos­yal alan­lar zayıf bu sa­de­ce fut­bol la değil. Eği­tim, dok­tor­lar pek ter­cih et­mi­yor­lar. Rize şehri, özel­lik­le kış ay­la­rı sos­yal alan­la­rın kı­sıt­lı ol­ma­sı bun­dan en büyük etken ola­rak gö­zü­kü­yor. Ama bugün ki ge­li­nen durum kötü, hak­ke­den kötü bir du­rum­da­yız. Ge­li­nen nok­ta­da kaos or­ta­mı ile değil bir­lik be­ra­ber­lik­le ve var olan yö­ne­ti­me so­nu­na kadar des­tek ve­re­rek bu ka­os­tan çık­ma­lı­yız. Şu du­rum­da bizim tek der­di­miz ola­cak. Bu yö­ne­ti­me sahip çı­ka­rak gelen ho­ca­ya sahip çı­ka­ca­ğız bu se­ne­yi bi­ti­re­ce­ğiz ama sene sonu otu­rup her şeyi ye­ni­den ko­nu­şa­ca­ğız. Bugün yö­ne­tim­de git­sin der­sek pa­ra­şüt­le aşa­ğı­ya in­me­ye ça­lı­şır­ken pa­ra­şü­tü pat­la­tıp hızlı bir şe­kil­de ini­şi­mi­zi hız­lan­dı­rı­rız. Sos­yal med­ya­da gö­rü­yo­rum ve çok üzü­lü­yo­rum. Tep­ki­le­rin­de de haklı ola­bi­lir­ler buda nor­mal­dir ama bun­la­rın hep­si­ni 13 hafta sonra ko­nuş­ma­mız lazım. Var olan yö­ne­ti­mi­nin de aşırı mo­ti­ve­ye ih­ti­ya­cı var. Eğer bizde on­la­rın üze­ri­ne gi­der­sek on­la­rı daha çok yı­ka­rız. Bu­ra­da asıl olan Ri­zes­por’umuz­dur. Ge­li­nen nok­ta­da he­de­fi­miz ligde kal­mak. Bize ne dü­şü­yor­sa, Be­le­di­ye ola­rak, ta­raf­tar ola­rak ya­nın­da ol­ma­lı­yız. Tabi sezon so­nun­da ya­şa­nan so­run­la­rı unut­ma­ya­ca­ğız. Lig bi­tin­ce ne­re­de yan­lış ya­pıl­dı, niye yan­lış ya­pıl­dı, ki­şi­sel miydi, ku­rum­sal mıydı. Hata kim­dey­di ? Bun­la­rı ma­sa­ya ya­tı­rıp, çö­züm­le­ri ara­mak lazım” dedi.


Haber Merkezi