Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans oyun­cu­su İsmail Köy­ba­şı, her­ke­sin bir an önce ga­li­bi­ye­te ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

İsmail Köy­ba­şı, idman ön­ce­si Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde ga­ze­te­ci­le­re, çal­kan­tı­lı dö­nem­ler için tek­nik di­rek­tör de­ği­şik­lik­le­ri­nin ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Fut­bol­cu­la­rın üze­ri­ne büyük gö­rev­ler düş­tü­ğü­nü ifade eden de­ne­yim­li sol bek, “Bir an önce bu­lun­du­ğu­muz ko­num­dan yu­ka­rı çık­mak için yap­ma­mız ge­re­ken tek şey ga­li­bi­yet. Galip gelip ta­raf­ta­ra, ca­mi­aya, fut­bol­cu­lar ola­rak bir­bi­ri­mi­ze ar­ma­ğan et­me­miz ge­re­ki­yor. Bunu hak et­mi­yo­ruz. İyi bir kad­ro­muz var. Bazen öz­gü­ven ek­sik­li­ği bu tarz du­rum­lar içe­ri­si­ne so­ka­bi­lir. En­di­şe, kaygı ya­rat­ma­dan bu du­ru­mu çöz­mek için lazım olan bir ga­li­bi­yet.” dedi. İsmail, ba­şa­rı­nın bir­lik ve bü­tün­lü­ğü ar­tı­rı­cı en önem­li etmen ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de baş­la­dık ama çal­kan­tı­lı bir dö­ne­me gir­dik. Bu bir ma­ze­ret değil. Far­kın­da­lık dü­ze­yi­ni üst se­vi­ye­ye çekip, bir an önce far­kı­na varıp Rize şehri her­kes bir­lik­te, bir olma za­ma­nı­dır. Bunun far­kı­na varma za­ma­nı­dır.” diye ko­nuş­tu.
İç saha maç­la­rı­nın her zaman önem­li ol­du­ğu­nu kay­de­den İsmail Köy­ba­şı, “Evi­miz­de oy­nu­yo­ruz ve Rize her zaman zor dep­las­man­dır. Ben fut­bol­cu­luk yıl­la­rım­dan bi­li­yo­rum. Ön­ce­lik­le bunu his­set­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Her­ke­sin bir an önce ga­li­bi­ye­te ih­ti­ya­cı var. Ondan son­ra­sı çok daha kolay ola­cak.” şek­lin­de ko­nuş­tu. Süper Lig’de son go­lü­nü Çay­kur Ri­zes­por’a karşı at­tı­ğı­nın ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne İsmail, “Gol at­ma­yı ben de öz­le­dim. An­ka­ra­gü­cü ma­çın­da gol atma fır­sa­tı geldi. Ka­le­ci topu gö­re­me­se de oyun­cu iyi fark ede­rek çiz­gi­den çı­kar­mış­tı. Ben de gol at­ma­yı öz­le­dim ama şu anda gol at­mak­tan zi­ya­de ta­kı­mın ga­li­bi­ye­te ih­ti­ya­cı var. Biz oyun­cu­lar bunun far­kın­da olup her şeyi yap­ma­mız ge­re­ki­yor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi