Rize’de Bir Kişi Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Rize’de mey­da­na gelen ka­za­da yaya ola­rak yol­dan kar­şı­ya ge­çe­me­ye ça­lı­şan bir kişi oto­mo­bi­lin çarp­ma­sıy­la ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Kaza anı bir başka oto­mo­bi­lin araç ka­me­ra­sı ta­ra­fın­dan sa­ni­ye sa­ni­ye kay­de­dil­di.

Kaza mer­ke­ze bağlı Emi­net­tin Ma­hal­le­si Men­de­res Bul­va­rı üze­rin­de saat 11.30 su­la­rın­da Ba­lık­çı Ba­rı­nak­la­rı mev­ki­in­de mey­da­na geldi.
Rize’den Trab­zon is­ti­ka­me­ti­ne giden 09 JV 396 pla­ka­lı araç, yaya ge­çi­di ol­ma­dı­ğı halde yol­dan kar­şı­ya geç­mek is­te­yen İrfan Uzun isim­li ya­ya­ya çarp­tı. Ka­za­da ağır ya­ra­la­nan yaya İrfan Uzun, olay ye­ri­ne gelen 112 Acil Ser­vis ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Rize Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Kaza anı bir başka oto­mo­bi­lin araç ka­me­ra­sı ta­ra­fın­dan sa­ni­ye sa­ni­ye kay­de­dil­di.
Boy­nun­da ve vü­cu­du­nun çe­şit­li böl­ge­le­rin­de kırık ol­du­ğu öğ­re­ni­len Uzun, has­ta­ne­de ya­pı­lan bütün mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­zay­la il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­dı.

Haber Merkezi