Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz dö­nem­de ya­pı­lan Kent Ar­şi­vi bü­ro­su hiz­me­te gir­me­den ka­de­riy­le baş başa bı­ra­kıl­dı. Çarşı Ma­hal­le­sin­de­ki arşiv bü­ro­su­nun hiz­me­te gir­me­me­si­ne ma­hal­le hal­kı­da tepki gös­te­ri­yor.

Mer­kez Çarşı Ma­hal­le­sin­de ön­ce­ki dö­ne­min Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Kent Ar­şi­vi­nin top­la­na­ca­ğı büro şek­lin­de ha­zır­la­nan yerde fa­ali­yet ol­ma­ma­sı tepki çe­ki­yor.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’e ses­le­nen va­tan­daş­lar ‘bu­ra­sı Kent Ar­şi­vi ya­pı­la­cak diye ön­ce­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı Reşat Kasap Baş­ka­nın za­ma­nın­da ya­pıl­mış­tı. Arşiv Bi­na­sı yıl­lar­dır boş du­ru­yor. Yazık günah değil mi. Boş duran bina harap olu­yor.
Rize Be­le­di­ye­si Kent Ar­şi­vi isim­li yeri kül­tü­rel amaç­lı de­ğer­len­di­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’den Kent Ar­şi­vi­nin ye­ni­den açı­la­rak hiz­me­te sok­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz’ de­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU