Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Kar­tal, Bü­lent Uygun ile an­laş­tık­la­rı­nı açık­la­dı: “Bü­lent hoca ile 1,5 yıl­lık an­laş­ma ha­zır­la­dık. Bir ak­si­lik ol­maz­sa resmi im­za­la­rı yarın Rize’de ata­ca­ğız”

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’da Kulüp Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun ile an­laş­ma sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Kar­tal, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ma­ri­us Su­mu­di­ca ile yol­la­rı­nın ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan tek­nik di­rek­tör ara­yış­la­rı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, “Yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler­de ta­kı­ma katkı sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­mız Bü­lent Uygun ile an­laş­ma sağ­la­dık. Bü­lent hoca ile 1,5 yıl­lık an­laş­ma ha­zır­la­dık. Bir ak­si­lik ol­maz­sa resmi im­za­la­rı yarın Rize’de ata­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu. Kar­tal, ca­mi­anın bir­lik ve bü­tün­lü­ğe ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu, her­ke­sin Uygun’a des­tek ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti.


Haber Merkezi