Monthly Archives: Mart 2021

Şiddetsiz Toplum Derneği’nden, Kadına Yönelik Şiddete Karşı “Erkek Hareketi” “KALBİMİZ BURUK, ANCAK, ŞİDDETE VE VAHŞETE TESLİM OLMAK YOK…”

Şid­det­siz Top­lum Der­ne­ği, ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­te karşı, ka­dın­la­ra des­tek ver­mek ama­cıy­la geç­ti­ği­miz yıl baş­lat­tı­ğı “Erkek Ha­re­ke­ti”ni bu yıl, sal­gın ne­de­niy­le sı­nır­lı ola­rak sür­dür­dü.

Der­nek Baş­ka­nı Rıza Sümer, 8 Mart 2021 Pa­zar­te­si günü, saat 09.30 da Abi­din­pa­şa’dan baş­lat­tı­ğı spor yü­rü­yü­şü­nü, Ulu­can­lar Ce­za­evi mü­ze­si, Ana­far­ta­lar Cad­de­si, Ulus Ata­türk hey­ke­li, bi­rin­ci ve ikin­ci TBMM, 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Si­te­si, Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi, Anıt­ka­bir, Anıt­te­pe spor te­sis­le­ri, İsmet İnönü Bul­va­rı yö­nün­den, TBMM Dik­men ve Çan­ka­ya ka­pı­la­rı­nın önün­den ge­çe­rek, yak­la­şık 3 saat 30 da­ki­ka­da Kur­tu­luş Parkı ve ar­dın­dan da Abi­din­pa­şa’daki evin­de ta­mam­la­dı.
Saat 13.00 de, Rıza Sümer, Aysel Sadak İltaş, Erdal Gülöz, Ferda He­kim­ci ve Aziy­me Arı­kan, Kur­tu­luş Par­kın­da, tarih bo­yun­ca şid­det gören ka­dın­la­rın anı­sı­na 10 sa­ni­ye­lik saygı du­ru­şun­da bu­lun­du­lar.
Der­nek, aynı akşam Erdal Gülöz’ün yö­ne­ti­min­de zoom top­lan­tı­sı dü­zen­le­di.
Dünya Ka­dın­lar Günü ne­de­niy­le şu açık­la­ma­lar ya­pıl­dı.
Rıza Sümer: Der­nek Baş­ka­nı
“İnsana, hay­va­na ve çev­re­ye yö­ne­lik şid­de­tin en­gel­len­me­si için, ka­dın­la­rın, an­ne­le­rin, ara­la­rın­da­ki si­ya­sal ve inanç fark­lı­lık­la­rı­na saygı du­ya­rak bir­lik­te ha­re­ket et­me­le­ri zo­run­lu­luk ha­li­ne çok­tan geldi. 2015 yı­lın­da ku­ru­lur­ken yap­tı­ğı­mız çağ­rı­la­rı tüm ka­dın­la­ra ve an­ne­le­re du­yu­ra­bil­sey­dik, görüş ve öne­ri­le­ri­mi­ze değer ve­ril­sey­di, biz biraz önem­sen­sey­dik, ci­na­yet­le­rin ve tüm şid­det­le­rin büyük bir bö­lü­mü ön­le­ne­bi­lir­di.
Ka­dın­lar, el­bet­te Hü­kü­met­ler­den, yar­gı­dan, gü­ven­lik­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı­nı, suç­lu­la­ra hu­kuk­ta­ki kar­şı­lık­la­rın ve­ril­me­si­ni bek­le­me­li­ler, bek­le­ye­bi­lir­ler. Hü­kü­me­ti­miz, ulus­la­ra­ra­sı tüm söz­leş­me­le­rin ge­re­ği­ni ek­sik­siz ye­ri­ne ge­tir­me­li­dir. İstan­bul söz­leş­me­si, aile­yi, ka­dı­nı, hatta tüm bi­rey­le­ri ko­ru­ma­yı he­def­le­yen bir bel­ge­dir. Söz­leş­me­den im­za­yı çek­mek, im­za­la­yan­la­ra ve in­sa­nı­mı­za asla ya­kış­maz.
Ül­ke­miz­de sorun, yasal ek­sik­lik­ler­den çok uy­gu­la­ma­lar­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır.
Ka­dın­la­rın, er­kek­ler­le bir­lik­te, erkek şid­de­ti­ne karşı ken­di­le­ri­ni ve çev­re­le­ri­ni ko­ru­ma­la­rı, tu­za­ğa düş­me­me­le­ri ko­nu­sun­da bir­lik için­de ha­re­ket et­me­le­ri ve güç­le­ri­ni bir­leş­tir­me­le­ri, gö­nül­lü­lük­ten çok zo­run­lu­luk­tur.
En güçlü ve yet­ki­li ma­kam­lar­da­ki­ler dahil, si­ya­set­çi­le­rin dil şid­de­ti­ni, ya­la­nı, if­ti­ra­yı, teh­di­di, öte­ki­leş­tir­me­yi, hedef gös­ter­me­yi, mey­dan­lar­dan TBMM’ye kadar her yerde ive­di­lik­le bı­rak­ma­la­rı ge­rek­li­dir. Tür­ki­ye, çok yay­gın­la­şan ve ağır­la­şan dil şid­de­ti­ne daha fazla da­ya­na­maz dü­şün­ce­sin­de­yim. Her güzel şey ta­ban­dan, hal­kın için­den baş­lar­sa sağ­lam ve ve­rim­li olur. Ancak, şid­det di­li­nin son­lan­ma­sı ta­van­dan baş­la­ma­lı, ta­ba­nı, halkı olum­lu et­ki­le­ye­rek saygı, sevgi, hoş­gö­rü, şef­kat, dost­luk ve ba­rı­şın ya­şan­dı­ğı bir Tür­ki­ye, Dünya’ya örnek ol­ma­lı­dır.
Er­kek­ler, şid­det üre­ten­ler­den do­la­yı üzül­mek­ten, utan­mak aşa­ma­sı­na gel­me­li­dir­ler. So­ru­nu çöz­mek, ara­la­rın­da ya­şa­yıp şid­det üre­ten­le­ri “iyi”leş­tir­mek, aynı za­man­da er­kek­le­rin namus bor­cu­dur. Şid­de­te ve vah­şe­te tes­lim olmak yok.”
Ferda He­kim­ci : Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi
“Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü’nde kal­bi­miz buruk. Disk-Ar’ın ya­yın­la­dı­ğı ra­po­ra göre her dört ka­dın­dan sa­de­ce biri ça­lı­şı­yor!Geniş ta­nım­lı kadın iş­siz­li­ği yüzde 37,7! Co­vid-19 et­ki­siy­le iş kaybı ve geniş ta­nım­lı kadın iş­siz­li­ği yüzde 43! Co­vid-19 dö­ne­min­de ka­dın­la­rın aylık or­ta­la­ma iş kaybı 1 mil­yon 484 bin! Kadın iş­gü­cü son bir yılda yüzde 8,2 azal­dı!
Ko­vid-19 sü­re­cin­de ilk işin­den çı­ka­rı­lıp eko­no­mik şid­det­le baş­ba­şa kalan yine ka­dın­lar. Fab­ri­ka­da, bü­ro­da, tar­la­da, evde ta­ci­ze uğ­ra­yan, ay­rım­cı­lı­ğa, mob­bin­ge maruz kalıp şid­de­te uğ­ra­yan­lar yine onlar…
Gün geç­mi­yor ki ka­dın­la­rı­mı­za ya­pı­lan vahşi şid­de­tin bir te­za­hü­rü vic­dan­lı kalp­le­ri vur­ma­sın. Ar­dın­dan en yu­ka­rı­dan aşağı doğru lanet me­saj­la­rı med­ya­yı tut­ma­sın.
Ey erkek ege­men yü­rüt­me, yargı ve ya­sa­ma. Ey bu dev­le­ti idare eden­ler. Ye­ri­niz ya­kın­ma, ah, vah etme yeri değil, ça­re­siz­le­re çare bulma ye­ri­dir.
“Dün­ya­da ne varsa ka­dı­nın ese­ri­dir” diyen bu dev­le­tin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün izin­den ay­rıl­ma­yı­nız.
Kadın Ci­na­yet­le­ri­ni Dur­du­ra­ca­ğız Plat­for­mu’nun 2020 yılı ra­po­ru­na göre 300 kadın öl­dü­rül­dü, 171 kadın şüp­he­li şe­kil­de ölü bu­lun­du.
Unut­ma­yı­nız ki; ana­nı­zı, ba­cı­nı­zı, kı­zı­nı­zı, hayat ar­ka­da­şı­nı­zı eko­no­mik, sos­yal ve fi­zik­sel şid­de­te maruz bı­rak­tı­ğı­nız her an kamu vic­da­nın­da bir kez daha mah­kum­su­nuz.
Bağ­naz­lı­ğın, ca­hil­li­ğin, din diye da­ya­tı­lan Arap örf ve adet­le­ri­nin et­ki­sin­den bu top­lu­mu kur­tar­mak sizin gö­re­vi­niz.
İşe bir an önce baş­la­yıp işe İstan­bul Söz­leş­me­si’nin ge­rek­le­ri­ni ya­şa­ma ge­çir­mek­le baş­la­yı­nız.
Zira “ Türk ka­dı­nı yer­ler­de sü­rün­me­ye değil, omuz­lar üze­rin­de gök­le­re yük­sel­me­ye la­yık­tır…”
Aziy­me Arı­kan: Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi
“De­ği­şim, dö­nü­şüm ve dev­rim, ancak kadın ile olur. Ka­dın­lar er­kek­le­rin re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zi de­ğil­dir. Kadın sev­gi­dir, kadın zor­luk­la­rı ba­şa­ran­dır ve kadın mü­ca­de­le­dir. Ses­siz kal­ma­mış, yeri gel­di­ğin­ce se­si­ni yük­selt­mek­ten kork­ma­yan ka­dın­la­rın önün­de saygı ile eği­li­yo­rum.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, gü­cüy­le, du­ru­şu ile her­ke­se ye­tecek sev­gi­siy­le eme­ğin mi­ma­rı tüm ka­dın­la­rı­mı­za sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­na­rım.”
Erdal Gülöz : Der­nek Gö­nül­lü­sü
“08 Mart…KA­DIN­LA­RI­MI­ZI SA­DE­CE BU GÜN HA­TIR­LA­MA­MA­LI­YIZ…Ka­dın­la­rı­mız, ortak ha­ya­tı­mı­zın vaz­ge­çil­mez ta­mam­la­yı­cı­la­rı­dır.”


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

MİRAÇ KANDİLİ

Recep ayının 27. gecesi Miraç Gecesi’dir. Miraç, merdiven demektir. Cebrail aleyhi selam gelip, Peygamber efendimizi, 52 yaşında iken, Recep ayının 27. gecesi, Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’dan, Kudüs’te Mescidi- Aksa ‘ya ve oradan göklere götürdü.
İslâm âlimleri buyurdu ki: “Miraç ruh ve ceset ile birlikte oldu. Ayet-i kerime ile sabit olduğundan, Mekke’den Kudüs’e götürüldüğüne inanmayan kâfir olur.”
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Miraç’ta Cenneti, Cehennemi, sayısız şeyleri görüp, Kürsî, Arş ve Ruh âlemlerini geçip, bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde, mekânsın, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü telayı gördü.
Hiçbir mahlûkun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup bir anda, Kudüs’e ve oradan da Mekke-i Mükerreme’ye geldi.
Miraç’ta 5 va­kit na­maz farz ol­du. Miraç’tan ön­ce, yal­nız sa­bah ve ikin­di na­ma­zı var­dı.
Miraç Ge­ce­si, ak­şam na­ma­zı 3 re­kât, öte­ki na­maz­lar 2 re­kât farz ol­du. Me­di­ne-i Mü­nev­ve­re ‘de ikin­ci emir­le sa­bah ve ak­şam­dan baş­ka­sı 4 rekâta çı­ka­rıldı. Hic­re­tin 4. yı­lın­da bun­lar, misafir için, yi­ne 2’­ye in­di­ril­di. Ezan oku­mak da hic­ret­ten ön­ce Mek­ke­’de, Miraç Ge­ce­si baş­la­dı.
Miraç­hâ­di­se­siy­le, Müs­lü­man­la­rın imanı kuv­vet­len­di, kâ­fir­le­rin düş­man­lı­ğı­art­tı. Pey­gam­be­ri­mi­ze kâ­fir­ler inan­ma­dı; “Mes­cid-i Ak­sa’nın kaç ka­pı­sı, kaç pen­ce­re­si var?..” gi­bi so­ru­lar sor­du­lar. Miraç’ta dik­kat et­me­miş­ti. O an­da, Cebrail aley­his­se­lâm, Mes­cid-i Ak­sa’yı gö­zü­nün önü­ne (Te­le­viz­yon gi­bi) ge­tir­di ve ce­vap ver­di.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
“Miraç Gecesi’nde iyi amel eden için 100 yıllık mükâfat vardır.”
[İmam-ı Gazali]
Bu mübarek gecede, diğer mübarek geceler gibi, kaza namazları kılmalı, Kur’an-ı kerim ve ilmihâl okumalı, tövbe ve dua etmeli, din kardeşlerimizi, Salih akrabaları ve âlimleri ziyaret etmeli, fakirleri sevindirmeli, dünya ve ahiret saadeti için, bütün Müslümanlara dua etmeli. Miraç Gecesi’ni ibadetle geçirirken, gündüzünü de oruçla geçirmelidir. Mübarek Miraç Kandilinizi tebrik ediyorum.

Rize’de Bir Kişi Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Rize’de mey­da­na gelen ka­za­da yaya ola­rak yol­dan kar­şı­ya ge­çe­me­ye ça­lı­şan bir kişi oto­mo­bi­lin çarp­ma­sıy­la ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Kaza anı bir başka oto­mo­bi­lin araç ka­me­ra­sı ta­ra­fın­dan sa­ni­ye sa­ni­ye kay­de­dil­di.

Kaza mer­ke­ze bağlı Emi­net­tin Ma­hal­le­si Men­de­res Bul­va­rı üze­rin­de saat 11.30 su­la­rın­da Ba­lık­çı Ba­rı­nak­la­rı mev­ki­in­de mey­da­na geldi.
Rize’den Trab­zon is­ti­ka­me­ti­ne giden 09 JV 396 pla­ka­lı araç, yaya ge­çi­di ol­ma­dı­ğı halde yol­dan kar­şı­ya geç­mek is­te­yen İrfan Uzun isim­li ya­ya­ya çarp­tı. Ka­za­da ağır ya­ra­la­nan yaya İrfan Uzun, olay ye­ri­ne gelen 112 Acil Ser­vis ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Rize Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Kaza anı bir başka oto­mo­bi­lin araç ka­me­ra­sı ta­ra­fın­dan sa­ni­ye sa­ni­ye kay­de­dil­di.
Boy­nun­da ve vü­cu­du­nun çe­şit­li böl­ge­le­rin­de kırık ol­du­ğu öğ­re­ni­len Uzun, has­ta­ne­de ya­pı­lan bütün mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­zay­la il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­dı.

Haber Merkezi

RİZE KENT ARŞİVİ ARŞİVE KALKTI

Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz dö­nem­de ya­pı­lan Kent Ar­şi­vi bü­ro­su hiz­me­te gir­me­den ka­de­riy­le baş başa bı­ra­kıl­dı. Çarşı Ma­hal­le­sin­de­ki arşiv bü­ro­su­nun hiz­me­te gir­me­me­si­ne ma­hal­le hal­kı­da tepki gös­te­ri­yor.

Mer­kez Çarşı Ma­hal­le­sin­de ön­ce­ki dö­ne­min Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Kent Ar­şi­vi­nin top­la­na­ca­ğı büro şek­lin­de ha­zır­la­nan yerde fa­ali­yet ol­ma­ma­sı tepki çe­ki­yor.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’e ses­le­nen va­tan­daş­lar ‘bu­ra­sı Kent Ar­şi­vi ya­pı­la­cak diye ön­ce­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı Reşat Kasap Baş­ka­nın za­ma­nın­da ya­pıl­mış­tı. Arşiv Bi­na­sı yıl­lar­dır boş du­ru­yor. Yazık günah değil mi. Boş duran bina harap olu­yor.
Rize Be­le­di­ye­si Kent Ar­şi­vi isim­li yeri kül­tü­rel amaç­lı de­ğer­len­di­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’den Kent Ar­şi­vi­nin ye­ni­den açı­la­rak hiz­me­te sok­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz’ de­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizesporlu İsmail Köybaşı: Herkesin Bir An Önce Galibiyete İhtiyacı Var

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans oyun­cu­su İsmail Köy­ba­şı, her­ke­sin bir an önce ga­li­bi­ye­te ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

İsmail Köy­ba­şı, idman ön­ce­si Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde ga­ze­te­ci­le­re, çal­kan­tı­lı dö­nem­ler için tek­nik di­rek­tör de­ği­şik­lik­le­ri­nin ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Fut­bol­cu­la­rın üze­ri­ne büyük gö­rev­ler düş­tü­ğü­nü ifade eden de­ne­yim­li sol bek, “Bir an önce bu­lun­du­ğu­muz ko­num­dan yu­ka­rı çık­mak için yap­ma­mız ge­re­ken tek şey ga­li­bi­yet. Galip gelip ta­raf­ta­ra, ca­mi­aya, fut­bol­cu­lar ola­rak bir­bi­ri­mi­ze ar­ma­ğan et­me­miz ge­re­ki­yor. Bunu hak et­mi­yo­ruz. İyi bir kad­ro­muz var. Bazen öz­gü­ven ek­sik­li­ği bu tarz du­rum­lar içe­ri­si­ne so­ka­bi­lir. En­di­şe, kaygı ya­rat­ma­dan bu du­ru­mu çöz­mek için lazım olan bir ga­li­bi­yet.” dedi. İsmail, ba­şa­rı­nın bir­lik ve bü­tün­lü­ğü ar­tı­rı­cı en önem­li etmen ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de baş­la­dık ama çal­kan­tı­lı bir dö­ne­me gir­dik. Bu bir ma­ze­ret değil. Far­kın­da­lık dü­ze­yi­ni üst se­vi­ye­ye çekip, bir an önce far­kı­na varıp Rize şehri her­kes bir­lik­te, bir olma za­ma­nı­dır. Bunun far­kı­na varma za­ma­nı­dır.” diye ko­nuş­tu.
İç saha maç­la­rı­nın her zaman önem­li ol­du­ğu­nu kay­de­den İsmail Köy­ba­şı, “Evi­miz­de oy­nu­yo­ruz ve Rize her zaman zor dep­las­man­dır. Ben fut­bol­cu­luk yıl­la­rım­dan bi­li­yo­rum. Ön­ce­lik­le bunu his­set­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Her­ke­sin bir an önce ga­li­bi­ye­te ih­ti­ya­cı var. Ondan son­ra­sı çok daha kolay ola­cak.” şek­lin­de ko­nuş­tu. Süper Lig’de son go­lü­nü Çay­kur Ri­zes­por’a karşı at­tı­ğı­nın ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne İsmail, “Gol at­ma­yı ben de öz­le­dim. An­ka­ra­gü­cü ma­çın­da gol atma fır­sa­tı geldi. Ka­le­ci topu gö­re­me­se de oyun­cu iyi fark ede­rek çiz­gi­den çı­kar­mış­tı. Ben de gol at­ma­yı öz­le­dim ama şu anda gol at­mak­tan zi­ya­de ta­kı­mın ga­li­bi­ye­te ih­ti­ya­cı var. Biz oyun­cu­lar bunun far­kın­da olup her şeyi yap­ma­mız ge­re­ki­yor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Saffet Mete ” Taraftarın Tepkileri Haklı Olabilir Ama !..”

Mete ;” Ta­raf­ta­rın Tep­ki­le­ri Haklı Ola­bi­lir Ama Şimdi Yö­ne­ti­me Des­tek Za­ma­nı”

Rize’de tar­tış­ma­ya ka­pa­lı iki konu var. Biri ÇAY­KUR di­ğe­ri RİZES­POR diyen eski Çay­kur Ri­zes­por yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ve A.Ş or­tak­la­rın­dan İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Mete, “ Ri­zes­por da küme düşen ve şam­pi­yon olan ta­kım­da yö­ne­ti­ci­lik yap­tım. Sayın Metin Kal­ka­van, Sayın Halim Mete, Sayın Hasan Kemal Yar­dım­cı dö­ne­min­de yö­ne­ti­ci­lik yap­tım ve on­lar­dan çok şey öğ­ren­dim. Sayın Hasan Kar­tal Baş­kan dö­ne­min­de ise kısa bir süre ça­lış­ma fır­sa­tım oldu, ken­di­sin­den de bir şey­ler öğ­ren­dim. Ri­zes­por her zaman iniş­li çı­kış­lı bir takım oldu. Okan Buruk dö­ne­min­de tam bunu kı­rı­yor­duk ama onun ay­rıl­ma­sı son­ra­sı o da ol­ma­dı. Rize şehri büyük şe­hir­le­ri ara­tan bir il. Fut­bol­cu­lar ter­cih et­mi­yor. Sos­yal alan­lar zayıf bu sa­de­ce fut­bol la değil. Eği­tim, dok­tor­lar pek ter­cih et­mi­yor­lar. Rize şehri, özel­lik­le kış ay­la­rı sos­yal alan­la­rın kı­sıt­lı ol­ma­sı bun­dan en büyük etken ola­rak gö­zü­kü­yor. Ama bugün ki ge­li­nen durum kötü, hak­ke­den kötü bir du­rum­da­yız. Ge­li­nen nok­ta­da kaos or­ta­mı ile değil bir­lik be­ra­ber­lik­le ve var olan yö­ne­ti­me so­nu­na kadar des­tek ve­re­rek bu ka­os­tan çık­ma­lı­yız. Şu du­rum­da bizim tek der­di­miz ola­cak. Bu yö­ne­ti­me sahip çı­ka­rak gelen ho­ca­ya sahip çı­ka­ca­ğız bu se­ne­yi bi­ti­re­ce­ğiz ama sene sonu otu­rup her şeyi ye­ni­den ko­nu­şa­ca­ğız. Bugün yö­ne­tim­de git­sin der­sek pa­ra­şüt­le aşa­ğı­ya in­me­ye ça­lı­şır­ken pa­ra­şü­tü pat­la­tıp hızlı bir şe­kil­de ini­şi­mi­zi hız­lan­dı­rı­rız. Sos­yal med­ya­da gö­rü­yo­rum ve çok üzü­lü­yo­rum. Tep­ki­le­rin­de de haklı ola­bi­lir­ler buda nor­mal­dir ama bun­la­rın hep­si­ni 13 hafta sonra ko­nuş­ma­mız lazım. Var olan yö­ne­ti­mi­nin de aşırı mo­ti­ve­ye ih­ti­ya­cı var. Eğer bizde on­la­rın üze­ri­ne gi­der­sek on­la­rı daha çok yı­ka­rız. Bu­ra­da asıl olan Ri­zes­por’umuz­dur. Ge­li­nen nok­ta­da he­de­fi­miz ligde kal­mak. Bize ne dü­şü­yor­sa, Be­le­di­ye ola­rak, ta­raf­tar ola­rak ya­nın­da ol­ma­lı­yız. Tabi sezon so­nun­da ya­şa­nan so­run­la­rı unut­ma­ya­ca­ğız. Lig bi­tin­ce ne­re­de yan­lış ya­pıl­dı, niye yan­lış ya­pıl­dı, ki­şi­sel miydi, ku­rum­sal mıydı. Hata kim­dey­di ? Bun­la­rı ma­sa­ya ya­tı­rıp, çö­züm­le­ri ara­mak lazım” dedi.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor’da Loic Remy düz koşulara başladı

Ri­zes­por­da Remy se­vin­ci ya­şa­nı­yor. Sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le yak­la­şık 2 aydır sa­ha­lar­dan uzak kalan ve ame­li­yat ge­çi­ren Loic Remy bugün ya­pı­lan ant­ren­man­da ta­kım­dan ayrı ola­rak düz ko­şu­la­ra baş­la­dı.
Ri­zes­por­da Remy se­vin­ci ya­şa­nı­yor. Sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le yak­la­şık 2 aydır sa­ha­lar­dan uzak kalan ve ame­li­yat ge­çi­ren Loic Remy bugün ya­pı­lan ant­ren­man­da ta­kım­dan ayrı ola­rak düz ko­şu­la­ra baş­la­dı. Remy’nin önü­müz­de­ki hafta ta­kım­la bir­lik­te toplu ça­lış­ma­la­ra ka­tı­la­ca­ğı ve 2 hafta için­de kad­ro­da yer ala­ca­ğı öğ­re­nil­di.


Haber Merkezi

Bülent Uygun’un Ekibinde Tanıdık İsimler Var!

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Kar­tal, Bü­lent Uygun ile an­laş­tık­la­rı­nı açık­la­dı: “Bü­lent hoca ile 1,5 yıl­lık an­laş­ma ha­zır­la­dık. Bir ak­si­lik ol­maz­sa resmi im­za­la­rı yarın Rize’de ata­ca­ğız”

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’da Kulüp Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun ile an­laş­ma sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Kar­tal, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ma­ri­us Su­mu­di­ca ile yol­la­rı­nın ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan tek­nik di­rek­tör ara­yış­la­rı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, “Yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler­de ta­kı­ma katkı sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­mız Bü­lent Uygun ile an­laş­ma sağ­la­dık. Bü­lent hoca ile 1,5 yıl­lık an­laş­ma ha­zır­la­dık. Bir ak­si­lik ol­maz­sa resmi im­za­la­rı yarın Rize’de ata­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu. Kar­tal, ca­mi­anın bir­lik ve bü­tün­lü­ğe ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu, her­ke­sin Uygun’a des­tek ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti.


Haber Merkezi